Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2012 kl. 10

Dato: 06.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 104 S (2012–2013), jf. Prop. 23 S (2012–2013) kapitlene 456 og 3456)

Sak nr. 2 [10:01:16]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
456Direktoratet for naudkommunikasjon
1Driftsutgifter, vert redusert med72 800 000
frå kr 258 412 000 til kr 185 612 000
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med215 252 000
Inntekter
3456Direktoratet for naudkommunikasjon
2Refusjonar, vert auka med11 700 000
frå kr 5 273 000 til kr 16 973 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.