Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2012 kl. 10

Dato: 06.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 105 S (2012–2013), jf. Prop. 36 S (2012–2013))

Sak nr. 3 [10:01:31]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram to forslag. Det er

  • Forslagene nr. 1 og 2, fra Bård Hoksrud, på vegne av Fremskrittspartiet

Det voteres først over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem egen oversikt over statlig finansiering av jernbanevirksomheten i Norge gjennom virksomheten i Jernbaneverket og NSB.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 76 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.33.18)Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
1300Samferdselsdepartementet:
1Driftsutgifter, blir redusert med2 000 000
frå kr 137 828 000 til kr 135 828 000
1310Flytransport:
70Kjøp av innanlandske flyruter, kan overførast, kan nyttast under kap. 1311, post 71, blir redusert med15 000 000
frå kr 675 600 000 til kr 660 600 000
1320Statens vegvesen:
23Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m., kan overførast, kan nyttast under post 29, post 30, post 31 og post 72, blir auka med83 100 000
frå kr 7 516 100 000 til kr 7 599 200 000
(Ny)25Betalingar for arbeid utført før 2010 på dei nye fylkesvegane, blir løyvd med14 100 000
29Vederlag til OPS-prosjekt, kan overførast, kan nyttast under post 23 og post 30, blir redusert med10 000 000
frå kr 414 000 000 til kr 404 000 000
30Riksveginvesteringar, kan overførast, kan nyttast under post 23, post 29, post 31 og post 72, blir auka med10 000 000
frå kr 5 680 400 000 til kr 5 690 400 000
1330Særskilde transporttiltak:
70Kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Bergen–Kirkenes, blir auka med91 600 000
frå kr 738 500 000 til kr 830 100 000
1350Jernbaneverket:
23Drift og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 30, blir auka med50 000 000
frå kr 5 385 600 000 til kr 5 435 600 000
31Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, kan overførast, blir auka med40 000 000
frå kr 275 000 000 til kr 315 000 000
Inntekter
4313Luftfartstilsynet:
1Gebyrinntekter, blir redusert med10 000 000
frå kr 133 500 000 til kr 123 500 000
4320Statens vegvesen:
2Diverse gebyr, blir auka med73 100 000
frå kr 296 900 000 til kr 370 000 000
(Ny) 4370Posttenester:
70Tilbakebetaling post- og banktenester, blir løyvd med164 800 000
4380Post- og teletilsynet:
1Diverse gebyr, blir auka med2 430 000
frå kr 155 300 000 til kr 157 730 000
5619Renter av lån til Oslo Lufthavn AS:
80Renter, blir redusert med3 500 000
frå kr 201 800 000 til kr 198 300 000

II

Stortinget samtykkjer i at:

  • 1. Nord-Jæren Bompengeselskap AS får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar for delvis finansiering av utbygginga av prosjektet E39 Eiganestunnelen i Rogaland. Vilkåra går fram av Prop. 36 S (2012–2013).

  • 2. Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i staten si rammeavtale med NSB, i 2012 kan gi NSB AS ytterlegare restverdigaranti for oppgraderingar og nyinvesteringar innafor ei ramme på inntil 4 095 mill. kroner.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling til II punkt 1 og forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, som lyder:

«Stortinget vedtar utbygging av E39 Eiganestunnelen i tråd med den omtalen som fremkommer i Prop. 36 S (2012–2013) og i Prop 109 S (2011–2012) basert på full statlig finansiering. Stortinget ber regjeringen sørge for forskottering dersom dette er nødvendig for å sikre fremdriften av prosjektet. Stortinget legger til grunn at statlig finansiering dekkes inn i revidert nasjonalbudsjett 2013.»

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til II punkt 1 og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 76 mot 23 stemmer.(Votering kl. 20.34.03)

Presidenten: Det voteres så over komiteens innstilling til I og II punkt 2.

Votering:Komiteens innstilling til I og II punkt 2 ble enstemmig bifalt.