Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2012 kl. 10

Dato: 06.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 13 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012–2013))

Sak nr. 1 [10:00:52]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet (rammeområde 17)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram 71 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–11, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslagene nr. 12–14, fra Knut Arild Hareide på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 15–62 og 71, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 63–68, fra Knut Arild Hareide på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 69, fra Øyvind Halleraker på vegne av Høyre

 • forslag nr. 70, fra Knut Arild Hareide på vegne av Kristelig Folkeparti

Det voteres over forslag nr. 70, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en statusrapport for universell utforming på alle transportområder.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 92 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.25.32)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 69, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak om OPS-finansiering og -organisering for følgende prosjekter i 2013:

 • E39 Rådal–Svegatjørn

 • E18 Akershus–Riksgrensen/Ørje

 • E18 Vestkorridoren (Oslo–Akershus)

 • Jernbaneprosjektet Bergen–Arna (Ulrikstunnelen).»

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 81 mot 18 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.25.55)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 65, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en tiltaksplan for økt sykling blant barn og unge.»

Votering:Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 75 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.26.16)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 63 og 64 og forslagene nr. 66–68, fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 63 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en strategi og finansieringsplan for ladestasjoner og infrastruktur for elbil.»

Forslag nr. 64 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en statlig belønningsordning for gang- og sykkelvei.»

Forslag nr. 66 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide egen sak om alternative finansierings- og organiseringsformer, og beskrive både veg- og jernbaneprosjekter som etter en faglig vurdering dette kan være egnet for.»

Forslag nr. 67 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram egen sak om tiltak for økt bruk av alkolås.»

Forslag nr. 68 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om mulig realisering av Stad skipstunnel som et OPS-prosjekt.»

Venstre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 74 mot 25 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.26.48)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 16–22, nr. 24, nr. 26–28, nr. 30–33, nr. 35–62 og nr. 71, fra Fremskrittspartiet:

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en samlet oversikt over avgifter og gebyrer innenfor transportsektoren, med forslag til fremtidig strategi for bruk av avgifter og gebyrer i arbeidet for å nå nasjonale transportpolitiske mål.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest legge frem egen sak om statlig finansiering av gjeld i eksisterende bompengeselskaper og for vedtatte, men ikke igangsatte prosjekt der bompengefinansiering inngår basert på at staten overtar eller innløser gjelden.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i sak om statlig finansiering av gjeld i eksisterende bompengeselskap mv., legge frem forslag til bruk av nye finansieringsverktøy for å sikre nødvendig utbygging av et effektivt, sikkert og miljøvennlig veinett i Norge i løpet av maksimalt 25 år basert på full statlig finansiering.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides årlige oversikter over innbetaling og bruk av bompenger på alle typer veier så lenge det foregår bompengefinansiering av bygging og drift av infrastruktur, og at slik oversikt årlig legges frem for Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram sak om opphevelse av § 27 og § 27A i lov 21. juni 1963 nr. 23 veglova.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at utbygging av skinnebaserte kollektivtiltak i og rundt de største byene samordnes med Jernbaneverket, og at slik utbygging inngår som en del av arbeidet med å utvikle trafikknutepunkt der flere transportformer knyttes direkte sammen. Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om dette.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en forvaltningsmessig revisjon av Bybaneprosjektet i Bergen, både av investering og drift samt måloppnåelse for kollektivtrafikken i Bergen med hensyn til mål og premisser i Bergensprogrammet.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede intermodale knutepunkter i Bergen/Flesland og Trondheim/Værnes.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med gratisferger på riksveinettet.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2013 legge frem en finansieringsløsning for å gjennomføre et nasjonalt bredbåndsløft med målsetting om høyhastighetsbredbånd i hele Norge.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan for å forenkle regelverket slik at utbyggingen av bredbånd ikke blir unødig dyrt.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2013 legge frem en egen stortingsmelding om modernisering av norsk luftfartspolitikk basert på «Strategi for norsk luftfart» fra juni 2008, fremlagte rapporter om flysikkerheten i norsk luftfart, og Dokument nr. 8:16 (2008–2009).»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inkludere de ikke-statlige lufthavnene på Stord, Notodden og i Skien i systemet med kryssubsidiering som i dag foretas mellom de statlige flyplassene.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2014 dele dagens kap. 1320 post 23 i flere budsjettposter slik at det kommer klarere frem hvor mye som bevilges til de enkelte formålene posten i dag omfatter.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen åpne for at førerprøve kan gjennomføres i regi av trafikkskoler som godkjennes for dette.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede graderte førerkort for personer under 18 år.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å erstatte ekstra prikkbelastning ved trafikkforseelser for bilførere mellom 18 og 24 med pålegg om ekstra opplæring, og peker spesielt på at slik opplæring bør utføres i samarbeid med trafikksikkerhetshallene.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen godkjenne 120 km/t som fartsgrense på de beste motorveiene.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om et system for klassifisering og periodisk godkjenning av veinettet i Norge.»

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innarbeide bestemmelser om et juridisk ansvar i veitrafikkloven for ulykker som skyldes veiholder.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheter for og effekter av å etablere et funksjonelt og avlastende system av ringveier som leder trafikk unna Oslo by, basert på rv. 23, rv. 35 og rv. 120, alternativt rv. 22.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber om at regjeringen utarbeider en handlingsplan, med sikte på en forsert utskifting av fergeflåten i riksveikorridorene.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gå bort ifra kravet om at nye ferger skal være gassdrevne.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en nasjonal ekspressbusstrategi innen utgangen av 2013.»

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2014 dele dagens kap. 1350 post 23 i to, slik at det i Jernbaneverkets budsjett får to separate poster for drift og vedlikehold.»

Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en finansieringsplan for bygging av Ringeriksbanen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014.»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen spesielt gripe inn for å styre aktiv fremdrift av jernbaneutvikling i Bergen både som en del av kollektivsatsing i de største byene og som del i nasjonal strategi om utvikling av transportknutepunkt. Stortinget peker spesielt på at dette arbeidet må gjøres for at et slikt prosjekt skal komme med i ny Nasjonal transportplan 2014–2023.»

Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir utarbeidet statistikk over direkte og indirekte energiforbruk for de ulike transportformene.»

Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt bruk av TBM (TunnelBoreMaskiner) ved anbud på nye vei- og jernbanestrekninger.»

Forslag nr. 49 lyder:

«Stortinget ber regjeringen åpne for konkurranseutsetting av alle jernbanestrekninger i Norge.»

Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om finansiering og utbygging av store samferdselsprosjekter av nasjonal betydning, uavhengig av Nasjonal transportplan.»

Forslag nr. 51 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bruke statlig regulering på samtlige utbyggingsprosjekter på riksveinettet og jernbanenettet.»

Forslag nr. 52 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i langt større grad ta i bruk livsløpsentrepriser og totalentrepriser ved bygging av store vei- og jernbaneprosjekter.»

Forslag nr. 53 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en egen sak om finansieringsverktøy til bruk ved investeringer innenfor samferdselssektoren. Stortinget legger til grunn at dette skjer uavhengig av behandling av ny Nasjonal transportplan.»

Forslag nr. 54 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2013 legge frem egen sak om fornyelse, forenkling og effektivisering av arbeidet med nasjonale transportplaner, særlig tilpasset sterkere statlige styring med stam- og riksveiutbygging.»

Forslag nr. 55 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2013 legge frem melding om utbygging og finansiering av et moderne og effektivt samferdselsstamnett for perioden 2013–2040.»

Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om statlig fullfinansiering av Oslopakke 3 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013, slik at bompengeinnkrevingen kan opphøre innen utgangen av 2013.»

Forslag nr. 57 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre ansvaret for havner og farleder fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2014.»

Forslag nr. 58 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 legge opp til en gradvis utfasing av losavgiften i Norge unntatt Svalbard over en fireårsperiode.»

Forslag nr. 59 lyder:

«Stortinget ber regjeringen straks å sette i gang arbeid med heving av ubåten U-864 og fjerning av kvikksølvlasten i havet utenfor Fedje i Hordaland. Stortinget legger til grunn at det parallelt med dette arbeidet legges frem sak i Stortinget om tidsplan og avklart finansiering.»

Forslag nr. 60 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem handlingsplan for håndtering av alle skipsvrak langs norskekysten.»

Forslag nr. 61 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem plan med tilhørende finansiering for nødvendig oppgradering og fornyelse av Kystverkets depotutstyr til oljevernberedskap, samt Kystverkets egne fartøyer, for å forsterke oljevernberedskapen langs kysten.»

Forslag nr. 62 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle aksjoner i offentlig regi knyttet til ulykker og utslipp, rutinemessig som en del av et fast evalueringsopplegg, også revideres av Riksrevisjonen.»

Forslag nr. 71 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for rask avklaring om plassering av 3. rullebane på OSL Gardermoen, med sikte på raskere byggestart for nødvendig kapasitetsøkning.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 76 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.27.19)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 15, 23, 25 og 34, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir utarbeidet en landsdekkende og fylkesvis oversikt over samlet veinett (riks-, fylkes- og kommunale veier) med tilstandsinformasjon. Oversikten fremlegges for Stortinget sammen med forslag til statsbudsjett første gang ved fremleggelse av statsbudsjett for 2014.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede overføring av ansvaret for kollektivtransport fra de respektive fylkeskommunene til bykommunene Bergen, Trondheim og Stavanger.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide egen knutepunktsplan for å sikre gode knutepunktsløsninger der flere transportmidler møtes.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere føreropplæringen og snarest øke satsingen på tilsyn med føreropplæringen for å øke kvaliteten.»

Høyre har varslet at de støtter forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 59 mot 40 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.27.47)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 29, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at omfang, innhold og kostnader ved dagens ordning vedrørende sikkerhetstiltak på norske flyplasser blir gjennomgått med sikte på reduksjon av kostnader uten reduksjon av sikkerhet.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 75 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.28.09)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 12–14, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om en belønningsordning for å sikre skoleveiene.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen omdanne Jernbaneverket til statsforetak.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang bygging av Stad skipstunnel basert på alternativ Stor Tunnel så snart som mulig, samt legge frem forslag til nødvendig tilleggsbevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013. Stortinget ber regjeringen sørge for forskuttering av midler hvis det er nødvendig for å holde fremdrift i saken.»

Voteringstavlene viste at det var avgitt 72 stemmer mot og 27 stemmer for forslagene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

(Voteringsutskrift kl. 20.28.32)

Gjermund Hagesæter (FrP) (frå salen): Eg trur eg stemte feil. Eg skulle ha stemt for.

Presidenten: Da prøver vi på nytt.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 71 mot 28 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.29.24)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2–5, 7 og 10 fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede høyere fart for mopeder.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om reversering av forvaltningsreformen på samferdselsområdet, slik at de over 17 000 km med øvrige riksveier som ble overført til fylkeskommunene 1. januar 2010, tilbakeføres til staten.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at standard for drift og vedlikehold i henhold til gjeldende håndbok 111 fortsatt skal gjelde for dagens øvrige riksveinett også etter overføring til fylkeskommunene.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest utarbeide nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet for TT-transporten, og foreslå en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med de nasjonale retningslinjene.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kapasiteten i Oslotunnelen utnyttes bedre gjennom redusert togfølgetid og stasjonsopphold.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning som automatisk gir personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål, rett til å innløse eiendommene til markedsverdi umiddelbart etter at planene er godkjent.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 58 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.29.50)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1, 6, 8, 9 og 11 fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest avvikle strekningsvis-ATK.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen forsere arbeidet med Alnabruterminalen ved å sette bort planarbeidet og utbyggingen til en ekstern aktør gjennom anbud.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle eneretten til Posten Norge AS for brevpost under 50 gram samt fjerne konsesjonskravet om lørdagsomdeling av post fra 1. januar 2013. Postens lørdagsomdeling av aviser forutsettes opprettholdt.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at eksterne kvalitetssikringsrapporter for store statlige investeringsprosjekter offentliggjøres straks de foreligger.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og erstatte dagens krav om statslos med krav om statsautorisert los eller lignende, slik at det statlige losmonopolet oppheves.»

Venstre har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 57 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.30.14)Komiteen hadde innstilt:

A Rammeområde 17

(Transport og kommunikasjon)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter339 746 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres895 137 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 451 632 530 000
21Spesielle driftsutgifter60 800 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres497 910 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1190 550 000
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres60 000 000
70Tilskudd Redningsselskapet56 200 000
1070Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1Driftsutgifter44 187 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter139 800 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner32 600 000
71Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.32 100 000
72Tilskudd til samferdselsberedskap2 700 000
1301Forskning og utvikling mv.
21Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.14 300 000
50Samferdselsforskning, kan overføres142 000 000
72Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres87 200 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71673 000 000
1311Tilskudd til regionale flyplasser
71Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap.1310 post 7030 900 000
1313Luftfartstilsynet
1Driftsutgifter189 800 000
1314Statens havarikommisjon for transport
1Driftsutgifter62 500 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 728 844 500 000
26Vegtilsyn15 500 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30411 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 729 105 800 000
31Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30966 400 000
35Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres101 400 000
36E16 over Filefjell, kan overføres173 900 000
37E6 vest for Alta, kan overføres202 900 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene140 000 000
62Tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet, kan overføres550 800 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30525 100 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres758 900 000
70Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes773 900 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 305 186 700 000
25Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres98 000 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 235 261 000 000
31Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, kan overføres827 000 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres2 921 300 000
1354Statens jernbanetilsyn
1Driftsutgifter58 700 000
21Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg15 000 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester353 000 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter163 900 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres10 500 000
70Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres27 900 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres13 027 000
71Tilskudd til fri programvare4 500 000
72Tilskudd til forebyggende informasjonssikring6 860 000
73Tilskudd til digital kompetanse2 108 000
74Tilskudd til IKT-standardisering700 000
1562Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
1Driftsutgifter4 430 000
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres33 753 000
Totale utgifter42 742 438 000
Inntekter
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling75 709 000
2Variable refusjoner14 000 000
3Faste refusjoner6 850 000
4062Kystverket
2Andre inntekter10 384 000
4070Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
7Refusjoner og andre inntekter5 037 000
4300Samferdselsdepartementet
1Refusjon fra Utenriksdepartementet2 300 000
4313Luftfartstilsynet
1Gebyrinntekter140 400 000
4320Statens vegvesen
1Salgsinntekter m.m.166 600 000
2Diverse gebyrer306 700 000
3Refusjoner fra forsikringsselskaper31 800 000
4350Jernbaneverket
1Kjørevegsavgift28 300 000
2Salg av utstyr og tjenester mv.247 100 000
6Videresalg av elektrisitet til togdrift281 200 000
7Betaling for bruk av Gardermobanen98 000 000
4354Statens jernbanetilsyn
1Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg15 000 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer154 400 000
51Fra reguleringsfondet10 000 000
5619Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
80Renter157 800 000
5624Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80Renter32 000 000
Totale inntekter1 783 580 000

II

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1313 post 1kap. 4313 post 2

IV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1320 postene 23, 30 og 72kap. 4320 postene 1, 2 og 3

V

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 5 800 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1320 Statens vegvesen i Prop. 1 S (2012–2013) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

 • 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 1 900 mill. kroner.

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 5 300 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 2 300 mill. kroner.

VIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 800 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 500 mill. kroner.

IX

Investeringsramme transporttiltak i fylkene

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 000 mill. kroner over kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

X

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
Kap. 1350 postene 23 og 30Kap. 4350 postene 1, 2 og 6
Kap. 1350 post 25Kap. 4350 post 7
Kap. 1350 post 30Kap. 4350 post 37
Kap. 1354 post 21Kap. 4354 post 1

XI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1350Jernbaneverket
23, 25 og 30Drift, vedlikehold og investeringer800 mill. kroner

XII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan gi tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1350Jernbaneverket
30Investeringer i linjen10 mill. kroner

XIII

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til jernbaneformål utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 200 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XIV

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1350 Jernbaneverket i Prop. 1 S (2012–2013) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

 • 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjer og post 31 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 400 mill. kroner.

XV

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold og post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 600 mill. kroner.

XVI

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i statens rammeavtale med NSB AS, i 2013 kan:

 • 1. gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 4 955 mill. kroner.

 • 2. gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 1 085 mill. kroner.

XVII

Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.

XVIII

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 456 post 1 kap. 456 post 45kap. 3456 post 2 kap. 3456 post 2

XIX

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekt under
kap. 1062 postene 1 og 45kap. 4062 post 2 og kap. 5575 post 74
kap. 1070 post 1Kap. 4070 post 7
 • 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4062 post 2 til følgende formål under kap. 1062 post 30:

 • a) dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

 • b) oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner under kap. 1062 post 30.

XX

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kroner per aksjon dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

XXI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
30Nyanlegg og større vedlikehold588,4 mill. kroner
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold3,0 mill. kroner

XXII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1062Kystverket
60Tilskudd til fiskerihavneanlegg20 mill. kroner

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil stemme imot.

Voteringstavlene viste at komiteens innstilling ble bifalt med 52 mot 47 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 20.30.44)

Bendiks H. Arnesen (H) (fra salen): President! Jeg stemte feil.

Presidenten: Da prøver vi på nytt.

Votering:Komiteens innstilling ble med 53 mot 46 stemmer bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.31.32)Komiteen hadde innstilt:

B

Rammeuavhengige forslag

XXIII

Oslopakke 3

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Fjellinjen AS i 2013 får fullmakt til å ta opp lån på inntil 1 450 mill. kroner i tråd med vilkårene i omtalen under programkategori 21.30 Vegformål i Prop. 1 S (2012–2013).

 • 2. Fjellinjen AS får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis finansiering av Oslopakke 3. Vilkårene framgår av denne proposisjonen.

 • 3. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå revidert avtale med Fjellinjen AS og fastsette nærmere regler for innkrevingen.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble med 74 mot 25 stemmer bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.32.00)Komiteen hadde innstilt:

B

Rammeuavhengige forslag

XXIV

Stortinget ber regjeringen endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn Rygge slik at tak på antall flybevegelser fjernes og åpningstid settes til kl. 06.00–24.00. Ved forsinket ankomst tillates landing etter kl. 24.00.

XXV

Stortinget ber regjeringen legge frem et nytt og forpliktende opplegg for fornyelse av skiltparken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013.

XXVI

Stortinget ber regjeringen utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riksvei og fylkesvei i form av minstestandard. Stortinget legger til grunn at veiene jevnlig blir målt av tilsynsmyndighet i henhold til fastlagt standard, og at brudd på krav møtes med sanksjoner.

XXVII

Stortinget ber regjeringen sørge for at tilfredshet med riks- og fylkesveier jevnlig måles blant veibrukerne.

XXVIII

Stortinget ber regjeringen utrede kystriksvei i Finnmark.

XXIX

Stortinget ber regjeringen kartlegge behov og utrede muligheter for utvidet åpningstid på aktuelle riksveifergestrekninger.

XXX

Stortinget ber regjeringen forsere arbeidet med bygging av midtrekkverk på utsatte strekninger i henhold til Statens vegvesens oversikt over prioriterte veier.

XXXI

Stortinget ber regjeringen intensivere satsingen på holdningskampanjer med mål om økt trafikksikker adferd.

XXXII

Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen ungdomsstrategi for å redusere antallet trafikkulykker som involverer ungdom mellom 16 og 24 år.

XXXIII

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2013 legge frem en egen sak om utvikling og finansiering av fremtidige kollektivløsninger i de største byene.

XXXIV

Stortinget ber regjeringen utrede modell for statlig låneordning for samferdselsformål, og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013.

XXXV

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan nye, større investeringsprosjekter kan prosjektfinansieres for å sikre rasjonell og sammenhengende utbygging av prosjektene.

XXXVI

Stortinget ber regjeringen legge frem en oversikt over vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013.

XXXVII

Stortinget ber regjeringen sette flere av jernbanens drifts- og vedlikeholdsoppgaver ut på anbud for å styrke satsingen på jernbanen.

XXXVIII

Stortinget ber regjeringen fremskynde planene for ny jernbanetunnel under Oslo.

XXXIX

Stortinget ber regjeringen konkurranseutsette persontransport på jernbane på flere av strekningene som i dag drives av NSB.

XL

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om modernisering av organisering og drift av jernbanetransport i Norge.

XLI

Stortinget ber regjeringen sørge for å stoppe fjerningen av fotgjengerfelt, og at det legges føringer for opprettelse av nye, slik at hensynet til universell utforming ivaretas.

XLII

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av statlig forskuttering av midler til hele finansieringen av samferdselsprosjekter der bompengefinansiering inngår, for å redusere de samlede finansieringskostnadene for slike prosjekter.

XLIII

Stortinget ber regjeringen sørge for at den statlige finansieringsandel av samferdselsprosjekter der bompengefinansiering inngår, bevilges og utbetales i tråd med prosjektets forutsetninger om finansieringsdeling.

XLIV

Stortinget ber regjeringen gjennomføre endringer i planprosessen for å oppnå kortere planleggingstid for store prosjekter.

XLV

Stortinget ber regjeringen legge frem sak med forslag om tiltak for å redusere planleggingstiden for veibygging i Norge, øke planproduksjonen og sikre en planberedskap for utbygging og vedlikehold av et moderne, sikkert og miljøvennlig veinett.

XLVI

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om praktiseringen av båndlegging og innløsing av eiendom knyttet til planlagte veiprosjekter. Saken skal spesielt avklare rettigheter for eiendomsbesittere, og hvilke tidsfrister og prosedyrer som må innføres for å unngå at enkeltmennesker må bære urimelige byrder på statens veier når prosjekter trekker ut i tid.

XLVII

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2013 legge frem en egen stortingsmelding om strategi og tiltak knyttet til effektiv sjøtransport og havnestruktur, med virkning fra budsjettåret 2014.

XLVIII

Stortinget ber regjeringen legge frem sak om bygging av alternativ seilingsled til Bergen indre havn i revidert nasjonalbudsjett for 2013.

XLIX

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 komme tilbake med en egen plan om betydelig økning av bevilgningsnivået knyttet til nymerking av farleder.

L

Stortinget ber regjeringen gjennomføre endringer i lostjenesten med sikte på å redusere antall losinger og reduksjon av avgifter og gebyrer knyttet til pålagt lostjeneste. Stortinget peker spesielt på muligheten for å forbedre ordningen med farledsbevis. Stortinget legger til grunn at tiltak ikke øker risikonivået.

LI

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at organisasjoner som driver med redningsarbeid, gis anledning til å benytte det nye Nødnett.

LII

Stortinget ber regjeringen fremme en sak som omhandler de økonomiske konsekvensene for kommunene og etatene i forbindelse med innføring og drift av det nye Nødnett. Saken må også synliggjøre hvordan de eventuelle merutgiftene skal finansieres.

Presidenten: Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble med 52 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.32.35)