Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10

Dato: 13.12.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 19 (2012–2013), jf. Innst. 100 L (2012–2013) og Prop. 150 L (2011–2012))

Sak nr. 11 [21:53:50]

Stortingets vedtak til lov om endringar i forsinkelsesrenteloven mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.