Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10

Dato: 13.12.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 20 (2012–2013), jf. Innst. 83 L (2012–2013) og Prop. 3 L (2012–2013))

Sak nr. 12 [21:53:50]

Stortingets vedtak til lov om endringar i jordskifteloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.