Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10

Dato: 13.12.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 18 (2012–2013), jf. Innst. 115 L (2012–2013) og Prop. 148 L (2011–2012))

Sak nr. 10 [21:53:50]

Stortingets vedtak til midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.