Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10

Dato: 13.12.2012

Dokumenter: (Innst. 111 S (2012–2013), jf. Prop. 37 S (2012–2013), unntatt kap. 231)

Sak nr. 7 [20:57:03]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Utgifter
200Kunnskapsdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med50 000
fra kr 21 110 000 til kr 21 060 000
222Statlige grunn- og videregåande skoler og grunnskoleinternat
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 86 721 000 til kr 90 221 000
225Tiltak i grunnopplæringen
1Driftsutgifter, forhøyes med14 400 000
fra kr 154 532 000 til kr 168 932 000
63Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med4 632 000
fra kr 52 487 000 til kr 47 855 000
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med2 368 000
fra kr 133 498 000 til kr 131 130 000
67Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med937 000
fra kr 8 160 000 til kr 7 223 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 581 000
fra kr 1 113 946 000 til kr 1 112 365 000
227Tilskudd til særskilte skoler
73Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia, nedsettes med1 961 000
fra kr 2 659 000 til kr 698 000
74Tilskudd til Signo og Briskeby, nedsettes med5 079 000
fra kr 17 453 000 til kr 12 374 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med49 829 000
fra kr 1 294 934 000 til kr 1 344 763 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med10 676 000
fra kr 1 230 504 000 til kr 1 241 180 000
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med1 879 000
fra kr 154 962 000 til kr 153 083 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med4 262 000
fra kr 88 877 000 til kr 93 139 000
74Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med576 000
fra kr 21 565 000 til kr 22 141 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, nedsettes med1 241 000
fra kr 195 034 000 til kr 193 793 000
76Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med56 000
fra kr 41 755 000 til kr 41 699 000
77Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med627 000
fra kr 10 639 000 til kr 11 266 000
78Kompletterende undervisning, overslagsbevilgning, forhøyes med9 835 000
fra kr 28 534 000 til kr 38 369 000
230Kompetansesentre for spesialundervisning
1Driftsutgifter, forhøyes med7 449 000
fra kr 638 518 000 til kr 645 967 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med8 961 000
fra kr 54 632 000 til kr 63 593 000
252EUs program for livslang læring
70Tilskudd, nedsettes med6 761 000
fra kr 184 317 000 til kr 177 556 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med10 300 000
fra kr 25 102 667 000 til kr 25 092 367 000
70Private høyskoler, forhøyes med1 000 000
fra kr 984 391 000 til kr 985 391 000
280Felles enheter
51Drift av nasjonale fellesoppgaver, nedsettes med150 000
fra kr 103 121 000 til kr 102 971 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
73Tilskudd til internasjonale programmer, nedsettes med628 000
fra kr 19 310 000 til kr 18 682 000
78Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet, forhøyes med9 300 000
fra kr 14 541 000 til kr 23 841 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med5 163 000
fra kr 57 579 000 til kr 52 416 000
287Forskningsinstitutter og andre tiltak
96(Ny) Etablering av CESSDA AS, bevilges med50 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med1 073 000
fra kr 201 807 000 til kr 202 880 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med40 525 000
fra kr 1 208 044 000 til kr 1 167 519 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med419 000
fra kr 11 941 000 til kr 11 522 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, nedsettes med200 000
fra kr 307 985 000 til kr 307 785 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med14 842 000
fra kr 158 974 000 til kr 144 132 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med60 485 000
fra kr 5 113 246 000 til kr 5 173 731 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med21 929 000
fra kr 2 942 890 000 til kr 2 964 819 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med26 440 000
fra kr 647 010 000 til kr 673 450 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med92 510 000
fra kr 962 450 000 til kr 869 940 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med118 977 000
fra kr 19 641 083 000 til kr 19 760 060 000
Inntekter
3222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
2Salgsinntekter mv., forhøyes med3 500 000
fra kr 4 581 000 til kr 8 081 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med5 883 000
fra kr 50 729 000 til kr 44 846 000
3230Kompetansesentre for spesialundervisning
1Inntekter ved oppdrag, forhøyes med8 961 000
fra kr 54 632 000 til kr 63 593 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med5 000 000
fra kr 86 220 000 til kr 81 220 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med215 792 000
fra kr 7 919 148 000 til kr 7 703 356 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med37 628 000
fra kr 5 034 668 000 til kr 5 072 296 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med247 012 000
fra kr 3 737 325 000 til kr 3 490 313 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.