Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2012 kl. 10

Dato: 17.12.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 33 (2012–2013), jf. Innst. 128 L (2012–2013) og Prop. 119 L (2011–2012))

Sak nr. 17 [17:28:03]

Stortingets vedtak til lov om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 17

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.