Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2012 kl. 10

Dato: 17.12.2012

Dokumenter: (Innst. 148 S (2012–2013), jf. Prop. 29 S (2012–2013))

Sak nr. 16 [17:22:49]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Talere

Votering i sak nr. 16

Per Olaf Lundteigen (Sp) [17:23:22]: Det er store endringer i Arbeidsdepartementets budsjett, men det er ikke mer enn naturlig, siden det er så svært store tall vi opererer med.

Jeg ba om ordet for å rette søkelyset på boliglånsordninga i Statens pensjonskasse. I hovedtariffavtalen i staten framgår det at boliglån kan ytes med inntil 1,7 mill. kr fra Statens pensjonskasse. Lån blir gitt for å skaffe bolig eller for å refinansiere boliglån, og sikkerheten er innenfor 80 pst. av markedsverdien av boligene. Maks nedbetalingstid er 30 år, der 5 år kan være avdragsfrie. Renta på boliglån i Statens pensjonskasse følger normalrenta for rimelige lån i arbeidsforhold, og renta er per 1. november i år 2,227 pst. Det er altså en meget gunstig ordning. Omfanget var ved utløpet av 2011 på 42,7 mrd. kr – en økning på nærmere 27 pst. fra året før. Det er nærmere 47 000 lån – en økning på nærmere 14 pst. Siden den gjelder offentlige ansatte, omfattes også statsråder og stortingsrepresentanter av ordninga, og 9 statsråder og 94 stortingsrepresentanter dro i 2011 nytte av ordninga.

Det interessante er at det er en betydelig vekst i både antall låntakere og beløp. I 2011 var det regnet med et netto kapitalbehov på 9 mrd. kr. I 2012 var det budsjettert med et kapitalbehov på 8 mrd. kr. I revidert budsjett ble det regnet med 9 mrd. kr, og det foreliggende kapitalbehovet er på hele 15,8 mrd. kr. Det er en underbudsjettering på utlån, og det er en overbudsjettering på tilbakebetaling, noe som er helt naturlig når vi kjenner de økonomiske omstendighetene i Norge i dag.

Det vi har budsjettert for neste år, er et kapitalbehov på 12 mrd. kr, altså nærmere 4 mrd. kr mindre enn det som det nå ser ut til skal bli regnskapstall for 2012.

Det er viktig å ha søkelyset på dette. Slik norsk økonomi er i dag, og med de krav og de vilkår som gjelder for denne ordninga, er det en ekspansiv økning i både antall milliarder kroner og mennesker som deltar i ordninga. Derfor vil jeg si at det er behov for å se på boliglånsordninga i Statens pensjonskasse ved neste hovedtariffavtale for statsansatte. Generelt må det være viktig for regjeringa å dempe låneveksten. En må også dempe den offentlige subsidieringa av dem som låner til bolig, for her er det en skeivfordeling mellom dem som drar nytte av ordninga, og dem som ikke har evne, eller er i en situasjon, til å dra nytte av den.

Derfor vil jeg be om at både Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet reduserer attraktiviteten for slike ordninger generelt og for Statens pensjonskasse spesielt. Disse reduserte subsidiene må da sjølsagt tas inn i forhandlingene og tariffavtalene, slik at den fordelen som her ligger, kan tas ut på andre hensiktsmessige måter, eksempelvis gjennom økt lønn for dem som er i denne situasjonen.

Det er altså behov for å se grundig på dette. Det er behov for å se på om en ikke bør heve normalrenta i arbeidsforhold. Det er også behov for å se på om ikke lånekundene bør betale administrasjon av boliglånsordninga. Det er i det hele tatt behov for å se på denne ordninga i den situasjonen vi er i.

Det er som sagt en vekst i ordninga som er langt, langt større enn det det er budsjettert med – på alle måter – og det er en skeivfordeling når det gjelder hvem som får del i den. Her er det da en jobb å gjøre ved kommende hovedtariffavtale.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 16.

Votering i sak nr. 16

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2012 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter
601Utgreiingsverksemd, forsking m.m.
21Særskilde driftsutgifter, vert redusert med2 150 000
frå kr 59 320 000 til kr 57 170 000
70Tilskott, vert auka med1 150 000
frå kr 23 690 000 til kr 24 840 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, vert auka med60 900 000
frå kr 10 261 435 000 til kr 10 322 335 000
612Tilskott til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsløyving, vert redusert med37 000 000
frå kr 9 268 000 000 til kr 9 231 000 000
613Arbeidsgjeveravgift til folketrygda
1Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med15 000 000
frå kr 922 000 000 til kr 937 000 000
614Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, vert auka med9 000 000
frå kr 54 000 000 til kr 63 000 000
90Utlån, overslagsløyving, vert auka med6 200 000 000
frå kr 16 600 000 000 til kr 22 800 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsløyving, vert redusert med9 000 000
frå kr 178 000 000 til kr 169 000 000
634Arbeidsmarknadstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast, vert redusert med2 000 000
frå kr 115 779 000 til kr 113 779 000
642Petroleumstilsynet
1Driftsutgifter, vert auka med1 000 000
frå kr 190 551 000 til kr 191 551 000
646Pionerdykkarar i Nordsjøen
1Driftsutgifter, kan overførast, får ei løyving på100 000
70Tilskott til pionerdykkarar, overslagsløyving, får ei løyving på1 500 000
660Krigspensjon
70Tilskott, militære, overslagsløyving, vert redusert med3 000 000
frå kr 168 000 000 til kr 165 000 000
71Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert redusert med18 000 000
frå kr 423 000 000 til kr 405 000 000
664Pensjonstrygda for sjømenn
70Tilskott, vert auka med22 000 000
frå kr 292 979 000 til kr 314 979 000
666Avtalefesta pensjon (AFP)
70Tilskott, vert auka med46 000 000
frå kr 1 974 000 000 til kr 2 020 000 000
667Supplerande stønad til personar over 67 år
70Tilskott, overslagsløyving, vert redusert med16 000 000
frå kr 406 000 000 til kr 390 000 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat:
1. Driftsinntekter, overslagsløyving -601 963 000
2. Driftsutgifter, overslagsløyving 451 802 000
3. Avskrivninger124 144 000
4. Renter av statens kapital25 404 000
5. Til investeringsføremål14 781 000
14 168 000
45Større investeringar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med3 289 000
frå kr 29 084 000 til kr 25 795 000
2541Dagpengar
70Dagpengar, overslagsløyving, vert redusert med504 000 000
frå kr 10 504 000 000 til kr 10 000 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, vert auka med130 000 000
frå kr 700 000 000 til kr 830 000 000
2620Stønad til einsleg mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med2 000 000
frå kr 2 543 000 000 til kr 2 545 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, vert redusert med9 000 000
frå kr 364 000 000 til kr 355 000 000
73Utdanningsstønad, vert redusert med5 000 000
frå kr 56 000 000 til kr 51 000 000
75Tilskott til flytting for å kome i arbeid, vert auka med100 000
frå kr 200 000 til kr 300 000
76Forskottering av underhaldsbidrag, vert redusert med20 000 000
frå kr 820 000 000 til kr 800 000 000
2650Sjukepengar
70Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, vert auka med250 000 000
frå kr 30 700 000 000 til kr 30 950 000 000
71Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, vert redusert med10 000 000
frå kr 1 590 000 000 til kr 1 580 000 000
72Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn mv., overslagsløyving, vert redusert med10 000 000
frå kr 530 000 000 til kr 520 000 000
75Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, vert redusert med20 000 000
frå kr 1 780 000 000 til kr 1 760 000 000
2651Arbeidsavklaringspengar
70Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, vert auka med6 000 000
frå kr 35 534 000 000 til kr 35 540 000 000
71Tilleggsstønad, overslagsløyving, vert redusert med75 000 000
frå kr 530 000 000 til kr 455 000 000
2655Uføre
70Grunnpensjon, overslagsløyving, vert redusert med94 000 000
frå kr 22 779 000 000 til kr 22 685 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med378 000 000
frå kr 35 528 000 000 til kr 35 150 000 000
72Særtillegg, overslagsløyving, vert redusert med13 000 000
frå kr 2 233 000 000 til kr 2 220 000 000
73Førebels uførepensjon, overslagsløyving, vert redusert med13 000 000
frå kr 13 000 000 til kr 0
75Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, vert redusert med2 000 000
frå kr 115 000 000 til kr 113 000 000
76Yrkesskade gml. Lovgivning, overslagsløyving, vert redusert med12 000 000
frå kr 82 000 000 til kr 70 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.
71Hjelpestønad, overslagsløyving, vert redusert med30 000 000
frå kr 1 740 000 000 til kr 1 710 000 000
73Hjelpemiddel mv. til arbeid og utdanning, vert redusert med11 000 000
frå kr 137 000 000 til kr 126 000 000
74Tilskott til bilar, vert redusert med20 500 000
frå kr 720 500 000 til kr 700 000 000
75Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, vert auka med15 000 000
frå kr 2 690 000 000 til kr 2 705 000 000
76Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, vert redusert med10 000 000
frå kr 220 000 000 til kr 210 000 000
78Høyreapparat, vert redusert med84 000 000
frå kr 454 000 000 til kr 370 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsløyving, vert redusert med128 000 000
frå kr 52 408 000 000 til kr 52 280 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med374 000 000
frå kr 92 724 000 000 til kr 92 350 000 000
72Ventetillegg, overslagsløyving, vert auka med2 000 000
frå kr 17 000 000 til kr 19 000 000
73Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med405 000 000
frå kr 5 555 000 000 til kr 5 960 000 000
2680Etterlatne
70Grunnpensjon, overslagsløyving, vert redusert med46 000 000
frå kr 1 301 000 000 til kr 1 255 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med54 000 000
frå kr 1 069 000 000 til kr 1 015 000 000
72Særtillegg, overslagsløyving, vert redusert med14 000 000
frå kr 111 000 000 til kr 97 000 000
74Utdanningsstønad, vert auka med200 000
frå kr 500 000 til kr 700 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsløyving, vert redusert med7 000 000
frå kr 180 000 000 til kr 173 000 000
2690Diverse utgifter
70Sjukestønadsutgifter i utlandet, vert auka med45 000 000
frå kr 285 000 000 til kr 330 000 000
77Pasientar frå gjensidighetsland mv., vert auka med60 000 000
frå kr 95 000 000 til kr 155 000 000
Inntekter
3605Arbeids- og velferdsetaten
6Gebyrinntekter for fastsetjing av bidrag, vert redusert med2 000 000
frå kr 22 000 000 til kr 20 000 000
3614Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, vert auka med8 000 000
frå kr 37 000 000 til kr 45 000 000
90Tilbakebetaling av lån, vert redusert med600 000 000
frå kr 7 600 000 000 til kr 7 000 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, vert redusert med2 000 000
frå kr 87 000 000 til kr 85 000 000
3634Arbeidsmarknadstiltak
85Innfordring av feilutbetaling, Arbeidsmarknadstiltak, vert redusert med880 000
frå kr 1 000 000 til kr 120 000
5470Statens pensjonskasse
30Avsetning til investeringsføremål, vert redusert med3 289 000
frå kr 18 069 000 til kr 14 780 000
5607Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse
80Renter, vert auka med42 000 000
frå kr 1 168 000 000 til kr 1 210 000 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, vert auka med219 900 000
frå kr 350 100 000 til kr 570 000 000
71Refusjon ved yrkesskade, vert redusert med105 700 000
frå kr 925 000 000 til kr 819 300 000
73Refusjon frå bidragspliktige, vert redusert med49 000 000
frå kr 384 000 000 til kr 335 000 000
74Refusjon medisinsk handsaming, vert auka med29 000 000
frå kr 21 000 000 til kr 50 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, vert auka med30 000 000
frå kr 150 000 000 til kr 180 000 000
5705Refusjon av dagpengar
1Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, vert auka med5 000 000
frå kr 60 000 000 til kr 65 000 000
3Refusjon av dagpengar frå EØS-land, vert redusert med1 700 000
frå kr 4 000 000 til kr 2 300 000
(Ny)4Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Norge, får ei løyving på1 300 000

Presidenten: Det voteres over I, kap. 634.

Fremskrittspartiet har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling – I, kap. 634 – ble bifalt med 77 mot 22 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.46.41)

Presidenten: Det voteres over I, øvrige kapitler.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.