Stortinget - Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12

Dato: 29.04.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 49 (2012–2013), jf. Innst. 256 L (2012–2013) og Prop. 69 L (2012–2013))

Sak nr. 14 [21:27:48]

Stortingets vedtak til lov om endringer i ekomloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.