Endringer i ekomloven

Prop. 69 L (2012-2013), Innst. 256 L (2012-2013), Lovvedtak 49 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.04.2013 Innst. 256 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen, vedtatt flere endringer i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), Bakgrunn for endringene er at den raske tekniske og markedsmessige utviklingen medfører behov for endringer i rammeverket både nasjonalt og internasjonalt. Ekomlovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og framtidsrettede elektroniske kommunikajsonstjenester.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 29.04.2013