Stortinget - Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12

Dato: 29.04.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 48 (2012–2013), jf. Innst. 223 L (2012–2013) og Prop. 54 LS (2012–2013))

Sak nr. 13 [21:27:15]

Stortingets vedtak til lov om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.