Stortinget - Møte mandag den 3. juni 2013 kl. 10

Dato: 03.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 67 (2012–2013), jf. Innst. 281 L (2012–2013) og Prop. 75 L (2012–2013))

Sak nr. 15 [13:18:08]

Stortingets vedtak til lov om endringer i konkurranseloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.