Stortinget - Møte torsdag den 6. juni 2013 kl. 10

Dato: 06.06.2013

Dokumenter: (Innst. 378 L (2012–2013), jf. Dokument 8:135 L (2012–2013))

Sak nr. 15 [17:38:29]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)

Votering i sak nr. 15

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen

I

I lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) skal § 12 annet ledd lyde:

Ombudsmannen kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding om han finner det formålstjenlig.

II

Loven trer i kraft straks.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.