Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne viser til at ombudsmannen etter lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen § 12 annet ledd, kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan en særskilt melding dersom han får kjennskap til forsømmelse eller feil av større betydning eller rekkevidde.

Ombudsmannen gjennomfører hvert år flere undersøkelser av forvaltningens saksbehandling og myndighetsutøvelse av eget tiltak. Gjennom særskilte meldinger orienterer Sivilombudsmannen Stortinget om noen av disse undersøkelsene. Det følger av Sivilombudsmannens årsmelding for 2012 (Dokument 4 (2012–2013)) at det i meldingsåret ikke har vært saker som ombudsmannen har funnet det nødvendig å orientere Stortinget om i egen melding.

Etter forslagsstillernes mening kan terskelen for å bringe slike saker til Stortinget virke noe høy. Det vises til at Sivilombudsmannen i perioden fra 1998 og frem til i dag totalt har avgitt åtte særskilte meldinger.

En større bruk av særskilte meldinger vil, etter forslagsstillernes syn, rette større oppmerksomhet på Sivilombudsmannens virksomhet og på den måten også gjøre ordningen bedre kjent.

På denne bakgrunn mener forslagsstillerne at lovens formulering om at ombudsmannen kan gi særskilt melding om han får kjennskap til forsømmelse eller feil av større betydning eller rekkevidde, bør endres slik at det skal være tilstrekkelig at ombudsmannen finner det formålstjenlig å gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Vedtak til lov

om endring i sivilombudsmannsloven (særskilt melding til Stortinget)

I

I lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) skal § 12 annet ledd lyde:

Ombudsmannen kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding om han finner det formålstjenlig.

II

Loven trer i kraft straks.

8. mai 2013