Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)

Til Stortinget

Sammendrag

Forslagsstillerne viser til at ombudsmannen etter lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen § 12 annet ledd, kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan en særskilt melding dersom han får kjennskap til forsømmelse eller feil av større betydning eller rekkevidde.

Ombudsmannen gjennomfører hvert år flere undersøkelser av forvaltningens saksbehandling og myndighetsutøvelse av eget tiltak. Gjennom særskilte meldinger orienterer Sivilombudsmannen Stortinget om noen av disse undersøkelsene.

Etter forslagsstillernes mening kan terskelen for å bringe slike saker til Stortinget virke noe høy. Det vises til at Sivilombudsmannen i perioden fra 1998 og frem til i dag totalt har avgitt åtte særskilte meldinger.

En større bruk av særskilte meldinger vil, etter forslagsstillernes syn, rette større oppmerksomhet på Sivilombudsmannens virksomhet og på den måten også gjøre ordningen bedre kjent.

På denne bakgrunn mener forslagsstillerne at loven bør endres, slik at ombudsmannen kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding om han finner det formålstjenlig.

Forslagsstillerne fremmer følgende forslag:

«Vedtak til lov

om endring i sivilombudsmannsloven (særskilt melding til Stortinget)

I

I lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) skal § 12 annet ledd lyde:

Ombudsmannen kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding om han finner det formålstjenlig.

II

Loven trer i kraft straks.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Per Rune Henriksen, Martin Kolberg og Khalid Mahmood, fra Fremskrittspartiet, lederen Anders Anundsen, Terje Halleland og Ulf Erik Knudsen, fra Høyre, Per-Kristian Foss, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, fra Senterpartiet, Eli Hovd Prestegården, fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, og fra Venstre, Trine Skei Grande, viser til forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen, Martin Kolberg, Hallgeir H. Langeland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget).

Komiteen viser til at forslagsstillerne mener terskelen for å bringe saker til Stortinget fra Sivilombudsmannen i dag kan virke noe høy. Det vises til at Sivilombudsmannen i perioden fra 1998 og frem til i dag totalt kun har avgitt åtte særskilte meldinger.

På denne bakgrunn mener forslagsstillerne at loven bør presiseres, slik at ombudsmannen, om han eller hun finner det formålstjenlig, kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding.

Komiteens medlem fra Høyre mener dagens lovgivning gir Sivilombudsmannen tilstrekkelig mulighet til å bringe saker inn for Stortinget, men vil ikke motsette seg ytterligere presisering som ligger i formuleringen «finner det formålstjenlig».

Komiteen støtter representantforslaget og vil derfor fremme følgende forslag til endring i sivilombudsmannsloven § 12 annet ledd:

«Ombudsmannen kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding om han finner det formålstjenlig.»

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen

I

I lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) skal § 12 annet ledd lyde:

Ombudsmannen kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding om han finner det formålstjenlig.

II

Loven trer i kraft straks.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 28. mai 2013

Anders Anundsen

Hallgeir H. Langeland

leder

ordfører