Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 407 S (2012–2013), jf. Dokument 8:96 S (2012–2013))

Sak nr. 12 [18:07:00]

Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om handlingsplan mot tigging

Votering i sak nr. 12

Presidenten: Under debatten er det satt fram to forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Anders B. Werp på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovbestemmelse som kriminaliserer tigging på offentlig sted.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en tiltaksplan mot tiggerelatert kriminalitet. En slik plan bør blant annet omfatte økt oppmerksomhet på og straffeskjerpelse for menneskehandel, økt grensekontroll, samt forslag til kommunale tiltak mot tigging.»

Det voteres alternativt mellom forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet og Høyre og komiteens innstilling.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:96 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om handlingsplan mot tigging – vedlegges protokollen.

Presidenten: Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de støtter innstillingen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble innstillingen bifalt med 60 mot 41 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.02.48)