Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Dokumenter: (Innst. 438 L (2012–2013), jf. Prop. 169 L (2012–2013))

Sak nr. 14 [19:39:21]

Innstilling fra justiskomiteen om endring i straffeprosessloven

Talere

Votering i sak nr. 14

Jan Bøhler (A) [19:39:53]: (ordfører for saken): Jeg vil gjerne kort få takke Stortinget for godt samarbeid om å avklare denne lovhjemmelen nå i løpet av en ukes tid. Det er en sak som kommer på kort varsel til Stortinget på grunn av internasjonale forhandlinger fordi det er en internasjonal operasjon, hvor Norge har tatt på seg forpliktelser ut fra et samarbeid i NATO og på oppdrag fra FN.

Man har også i denne behandlingen sikret seg garantier for at det ikke skal drives med tortur, at menneskerettigheter skal respekteres, og at fanger som overlates til Seychellene, ikke skal kunne overføres til et tredjeland uten at Norge er informert om det. Så det ligger en betryggende ramme rundt lovforslaget om at våre skip som deltar i piratbekjempelse i Adenbukta, skal kunne overføre fanger til Seychellene.

Jeg er glad for at vi har en enstemmig innstilling rundt dette, som vi raskt kom fram til i justiskomiteen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14.

Votering i sak nr. 14

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endring i straffeprosessloven

I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker skal § 4 nytt annet ledd lyde:

Kongen kan ved forskrift gi bestemmelser om hvordan loven kommer til anvendelse ved behandlingen av saker om straff utenfor norsk territorialfarvann og kan fastsette at deler av loven ikke skal gjelde, og særlige regler under hensyn til de aktuelle forhold.

II

Loven trer i kraft straks.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.