Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2013 kl. 10

Dato: 17.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 490 S (2012–2013), jf. Prop. 136 S (2012–2013), kapittel 4)

Sak nr. 25 [20:45:40]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker)

Votering i sak nr. 25

Presidenten: Presidenten minner om at det ble votert over komiteens tilråding ved starten av behandlingen av denne og neste sak.

Det gjenstår å votere over forslagene nr. 1–3, framsatt av Sverre Myrli på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Det voteres først over forslag nr. 3. Forslaget lyder:

«I forbindelse med de årlige budsjettene forelegges Stortingets utenriks- og forsvarskomité en oversikt over spesialstyrkenes operative status, evner, kapasiteter og ressurser.»

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det blir så votert over forslagene nr. 1 og 2, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet kan opprette ei felles leiing for Forsvarets spesialstyrkar og overføre Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando og Marinejegerkommandoen frå respektive Hæren og Sjøforsvaret til Forsvarets spesialstyrkar.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber om at det opprettes et eget budsjettkapittel for det nye virksomhetsområdet for spesialstyrkene.»

Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble bifalt med 52 mot 48 stemmer .(Voteringsutskrift kl. 00.21.06)