Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09

Dato: 20.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 111 (2012–2013), jf. Innst. 350 L (2012–2013) og Prop. 126 L (2012–2013))

Sak nr. 26

Stortingets vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser)