Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09

Dato: 20.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 112 (2012–2013), jf. Innst. 383 L (2012–2013) og Prop. 57 L (2012–2013))

Sak nr. 27

Stortingets vedtak til lov om endringer i forsvarspersonelloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til noen av disse sakene.