Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09

Dato: 21.06.2013

Dokumenter:

(Lovvedtak 131 (2012–2013), jf. Innst. 369 L (2012–2013) og Prop. 129 L (2012–2013))

Sak nr. 19 [09:01:49]

Stortingets vedtak til lov om endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)

Sakene nr. 1-19 ble behandlet under ett.

 

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til noen av disse sakene.

Votering i sakene nr. 1–19

Presidenten: Sakene nr. 1–19 er annen gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtak 113–131.

Det foreligger ingen forslag til anmerkninger til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 20 og 21 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.