Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09

Dato: 21.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 470 S (2012–2013), jf. Meld. St. 2 (2012–2013) og Prop. 149 S (2012–2013))

Sak nr. 20 [09:02:21]

Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2013, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

Votering i sak nr. 20

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 47 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslagene nr. 3–9, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

  • forslag nr. 10, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 11–39, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslagene nr. 40–43, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre

  • forslagene nr. 44 og 46, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 45 og 47, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Forslagene nr. 1–45 er tatt inn i innstillingen, mens forslagene nr. 46 og 47 er omdelt på representantenes plasser i salen.

Det voteres over forslag nr. 45, fra Venstre. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer

20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 91 450 000 til kr 94 450 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 147 800 000 til kr 151 800 000
43Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1Driftsutgifter, forhøyes med4 510 000
fra kr 54 350 000 til kr 58 860 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 329 000
fra kr 85 084 000 til kr 86 413 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 450 000
fra kr 1 820 686 000 til kr 1 819 236 000
71Diverse tilskudd, forhøyes med10 000 000
fra kr 24 260 000 til kr 34 260 000
118Nordområdetiltak m.v.
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, nedsettes med700 000
fra kr 58 831 000 til kr 58 131 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med61 000 000
fra kr 2 158 300 000 til kr 2 097 300 000
151Bistand til Asia
72Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 649 500 000 til kr 629 500 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 290 000 000 til kr 280 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med70 000 000
fra kr 200 500 000 til kr 130 500 000
161Næringsutvikling
75NORFUND – tapsavsetting, forhøyes med4 500 000
fra kr 282 500 000 til kr 287 000 000
95NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, forhøyes med13 500 000
fra kr 897 500 000 til kr 911 000 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 420 000 000 til kr 400 000 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 648 200 000 til kr 618 200 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 395 000 000 til kr 385 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 135 000 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 340 000 000 til kr 329 000 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 51 700 000 til kr 66 700 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 33 000 000 til kr 31 000 000
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med14 900 000
fra kr 2 932 500 000 til kr 2 917 600 000
74Fornybar energi, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 407 300 000 til kr 1 377 300 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med188 900 000
fra kr 1 270 658 000 til kr 1 459 558 000
170FN-organisasjoner mv.
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 301 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med9 000 000
fra kr 814 000 000 til kr 805 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med19 000 000
fra kr 772 500 000 til kr 753 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, nedsettes med45 000 000
fra kr 559 500 000 til kr 514 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres, forhøyes med180 000 000
fra kr 292 000 000 til kr 472 000 000
225Tiltak i grunnopplæringen
1Driftsutgifter, forhøyes med16 077 000
fra kr 157 002 000 til kr 173 079 000
51(NY) Tilskudd til samarbeidstiltak skole/barnevern, bevilges med15 000 000
60Tilskudd til landslinjer, forhøyes med5 000 000
fra kr 184 495 000 til kr 189 495 000
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med659 000
fra kr 125 316 000 til kr 125 975 000
71Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med6 935 000
fra kr 10 336 000 til kr 17 271 000
74Tilskudd til organisasjoner, nedsettes med6 735 000
fra kr 29 669 000 til kr 22 934 000
78(NY) Tilskudd til rådgivningstiltak, bevilges med20 000 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med196 300 000
fra kr 1 154 640 000 til kr 1 350 940 000
50Nasjonale sentre i grunnopplæringen, forhøyes med10 146 000
fra kr 62 236 000 til kr 72 382 000
60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med10 000 000
fra kr 37 204 000 til kr 47 204 000
63(NY) Tilskudd til kompetansetiltak for lærere, bevilges med150 000 000
64(NY) Tilskudd til rekrutteringstiltak, bevilges med25 000 000
70Tilskudd til NAROM, forhøyes med3 000 000
fra kr 7 409 000 til kr 10 409 000
71Tilskudd til vitensentre, forhøyes med10 000 000
fra kr 35 353 000 til kr 45 353 000
76(NY) Tilskudd til leksehjelpsordninger, bevilges med150 000 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74Tilskudd til Signo og Briskeby, nedsettes med2 889 000
fra kr 40 009 000 til kr 37 120 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med12 900 000
fra kr 1 397 510 000 til kr 1 384 610 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med23 200 000
fra kr 1 299 125 000 til kr 1 275 925 000
230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Driftsutgifter, forhøyes med2 172 000
fra kr 622 509 000 til kr 624 681 000
231Barnehager
52(NY) Tilskudd til rekrutteringstiltak, bevilges med25 000 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
70Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, forhøyes med20 500 000
fra kr 27 604 000 til kr 48 104 000
71Falstadsenteret, forhøyes med1 000 000
fra kr 16 487 000 til kr 17 487 000
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med2 000 000
fra kr 6 600 000 til kr 8 600 000
74Narviksenteret, forhøyes med1 000 000
fra kr 2 180 000 til kr 3 180 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 86 563 000 til kr 96 563 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med500 000
fra kr 47 592 000 til kr 47 092 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med330 958 000
fra kr 26 451 926 000 til kr 26 782 884 000
70Private høyskoler, forhøyes med7 500 000
fra kr 1 087 015 000 til kr 1 094 515 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med200 000 000
fra kr 250 223 000 til kr 450 223 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 69 296 000 til kr 72 296 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med740 000
fra kr 146 050 000 til kr 145 310 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med2 949 000
fra kr 11 253 000 til kr 14 202 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med34 700 000
fra kr 91 432 000 til kr 126 132 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med3 043 000
fra kr 55 662 000 til kr 52 619 000
285Norges forskningsråd
52Forskningsformål, forhøyes med67 600 000
fra kr 1 311 868 000 til kr 1 379 468 000
53Overordnede forskningspolitiske prioriteringer, forhøyes med50 000 000
fra kr 897 203 000 til kr 947 203 000
54Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse, forhøyes med50 000 000
fra kr 289 240 000 til kr 339 240 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med4 809 000
fra kr 201 765 000 til kr 196 956 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med232 139 000
fra kr 1 694 267 000 til kr 1 462 128 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med2 949 000
fra kr 21 760 000 til kr 18 811 000
310Tilskudd til trossamfunn m.m.
70Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med1 700 000
fra kr 230 100 000 til kr 231 800 000
314Kultur og samfunn
21(NY) Spesielle driftsutgifter, bevilges med2 200 000
71Kultur og næringsprosjekter, nedsettes med2 200 000
fra kr 8 798 000 til kr 6 598 000
79Til disposisjon, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 423 000 til kr 4 423 000
315Frivillighetsformål
86(NY) Herreløs arv tilfaller ideelle organisasjoner, bevilges med2 000 000
320Allmenne kulturformål
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med750 000
fra kr 228 716 000 til kr 229 466 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med300 000
fra kr 6 534 000 til kr 6 834 000
323Musikkformål
55Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56, forhøyes med750 000
fra kr 155 367 000 til kr 156 117 000
324Scenekunstformål
70Nasjonale institusjoner, forhøyes med1 000 000
fra kr 997 270 000 til kr 998 270 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
77Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1, forhøyes med3 266 000
fra kr 16 902 000 til kr 20 168 000
78Ymse faste tiltak, forhøyes med12 934 000
fra kr 58 555 000 til kr 71 489 000
328Museums- og andre kulturvernformål
70Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med2 000 000
fra kr 959 294 000 til kr 961 294 000
78Ymse faste tiltak, forhøyes med19 000 000
fra kr 34 382 000 til kr 53 382 000
335Mediestøtte
71Produksjonstilskudd, nedsettes med22 900 000
fra kr 307 946 000 til kr 285 046 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med9 083 000
fra kr 372 942 000 til kr 382 025 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 20 700 000 til kr 21 700 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med800 000
fra kr 8 545 000 til kr 9 345 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, nedsettes med1 384 000
fra kr 1 704 309 000 til kr 1 702 925 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 41 294 000 til kr 43 794 000
413Jordskiftedomstolene
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 8 979 000 til kr 9 979 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med32 883 000
fra kr 3 537 465 000 til kr 3 504 582 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med67 450 000
fra kr 10 455 236 000 til kr 10 522 686 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med5 200 000
fra kr 205 170 000 til kr 210 370 000
70Tilskudd, forhøyes med10 000 000
fra kr 26 641 000 til kr 36 641 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med16 320 000
fra kr 2 059 343 000 til kr 2 075 663 000
442Politihøgskolen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 548 688 000 til kr 551 188 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 100 000
fra kr 150 130 000 til kr 152 230 000
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
70Overføringer til private, forhøyes med3 430 000
fra kr 5 561 000 til kr 8 991 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 864 143 000 til kr 866 143 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 358 800 000 til kr 356 800 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, nedsettes med2 000 000
fra kr 989 150 000 til kr 987 150 000
469Vergemålsordningen
1Driftsutgifter, forhøyes med4 100 000
fra kr 143 774 000 til kr 147 874 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 6 438 000 til kr 7 438 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med262 000
fra kr 31 293 000 til kr 31 031 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter, nedsettes med2 238 000
fra kr 45 641 000 til kr 43 403 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med900 000
fra kr 39 414 000 til kr 40 314 000
474Konfliktråd
1Driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 76 815 000 til kr 77 415 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, forhøyes med4 300 000
fra kr 145 738 000 til kr 150 038 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med63 000 000
fra kr 761 593 000 til kr 824 593 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med156 789 000
fra kr 1 571 838 000 til kr 1 728 627 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med7 800 000
fra kr 48 215 000 til kr 56 015 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, forhøyes med12 229 000
fra kr 246 394 000 til kr 258 623 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, forhøyes med55 993 000
fra kr 452 807 000 til kr 508 800 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 134 661 000 til kr 149 661 000
73Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med3 400 000
fra kr 6 741 000 til kr 10 141 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med3 418 000
fra kr 13 568 000 til kr 16 986 000
491Utlendingsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 278 015 000 til kr 293 015 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med145 000 000
fra kr 1 525 950 000 til kr 1 380 950 000
63(NY) Tilskudd til utbygging av bredbånd, bevilges med53 160 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med1 300 000
fra kr 520 200 000 til kr 518 900 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med243 100 000
fra kr 109 678 586 000 til kr 109 921 686 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med314 900 000
fra kr 27 316 533 000 til kr 27 001 633 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 433 800 000 til kr 448 800 000
78Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 70 700 000 til kr 85 700 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 60 770 000 til kr 59 270 000
70Tilskudd, forhøyes med500 000
fra kr 24 990 000 til kr 25 490 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med38 300 000
fra kr 10 482 400 000 til kr 10 520 700 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med11 229 000
fra kr 8 579 000 000 til kr 8 567 771 000
22(NY) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med7 400 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med13 000 000
fra kr 977 000 000 til kr 964 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med12 500 000 000
fra kr 21 000 000 000 til kr 33 500 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med9 000 000
fra kr 81 000 000 til kr 90 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med24 000 000
fra kr 182 000 000 til kr 158 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 163 330 000 til kr 188 330 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 56 190 000 til kr 76 190 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med6 700 000
fra kr 88 600 000 til kr 81 900 000
60(NY) Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune, bevilges med22 000 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med168 570 000
fra kr 6 244 470 000 til kr 6 075 900 000
78Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, nedsettes med28 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 35 000 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med11 000 000
fra kr 490 400 000 til kr 501 400 000
660Krigspensjon
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, nedsettes med40 000 000
fra kr 367 000 000 til kr 327 000 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, nedsettes med31 300 000
fra kr 212 586 000 til kr 181 286 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 880 000 000 til kr 1 830 000 000
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 700 000
fra kr 186 088 000 til kr 200 788 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, nedsettes med1 700 000
fra kr 604 896 000 til kr 603 196 000
711Ernæring og mattrygghet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 20 458 000 til kr 20 258 000
715Statens strålevern
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 77 130 000 til kr 76 630 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med19 300 000
fra kr 44 264 000 til kr 24 964 000
718Rusmiddelforebygging
70Andre tilskudd, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 105 271 000 til kr 120 271 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med800 000
fra kr 78 107 000 til kr 77 307 000
60Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 6 459 000 til kr 12 459 000
70Smittevern mv., kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 16 998 000 til kr 20 998 000
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med1 800 000
fra kr 14 098 000 til kr 15 898 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med16 100 000
fra kr 985 176 000 til kr 969 076 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 168 311 000 til kr 198 311 000
721Statens helsetilsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med600 000
fra kr 91 686 000 til kr 91 086 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, forhøyes med10 700 000
fra kr 147 477 000 til kr 158 177 000
71Særskilte tilskudd, forhøyes med1 700 000
fra kr 76 916 000 til kr 78 616 000
723Pasientskadenemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 48 043 000 til kr 56 043 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med800 000
fra kr 165 147 000 til kr 164 347 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med283 000 000
fra kr 372 058 000 til kr 655 058 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med22 100 000
fra kr 47 683 089 000 til kr 47 705 189 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med7 800 000
fra kr 16 738 286 000 til kr 16 746 086 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med5 800 000
fra kr 12 663 461 000 til kr 12 669 261 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med5 200 000
fra kr 11 225 820 000 til kr 11 231 020 000
82Investeringslån, kan overføres, forhøyes med16 000 000
fra kr 2 009 931 000 til kr 2 025 931 000
84(NY) Rentekompensasjon IKT-investeringer, bevilges med20 000 000
734Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med950 000
fra kr 14 798 000 til kr 15 748 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med1 700 000
fra kr 45 987 000 til kr 44 287 000
750Statens legemiddelverk
1Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 227 716 000 til kr 226 216 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med71 000 000
fra kr 127 045 000 til kr 198 045 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, forhøyes med9 000 000
fra kr 202 215 000 til kr 211 215 000
67Utviklingstiltak, forhøyes med10 000 000
fra kr 111 087 000 til kr 121 087 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med2 000 000
fra kr 29 561 000 til kr 31 561 000
60Forebyggende helsetjenester, forhøyes med14 000 000
fra kr 57 225 000 til kr 71 225 000
73Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 26 675 000 til kr 25 675 000
763Rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med5 000 000
fra kr 60 199 000 til kr 55 199 000
71Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med21 000 000
fra kr 176 148 000 til kr 197 148 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 87 287 000 til kr 92 287 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 600 000
fra kr 88 118 000 til kr 90 718 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, forhøyes med48 000 000
fra kr 226 179 000 til kr 274 179 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 377 758 000 til kr 407 758 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 107 482 000 til kr 117 482 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 302 518 000 til kr 307 518 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med15 000 000
fra kr 63 828 000 til kr 78 828 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med700 000
fra kr 156 459 000 til kr 157 159 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 350 000
fra kr 179 187 000 til kr 183 537 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med7 150 000
fra kr 46 273 000 til kr 39 123 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 10 500 000 til kr 16 500 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med4 148 000
fra kr 5 090 852 000 til kr 5 095 000 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med44 284 000
fra kr 314 268 000 til kr 358 552 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med24 500 000
fra kr 172 823 000 til kr 197 323 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med500 000
fra kr 51 094 000 til kr 51 594 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 28 092 000 til kr 29 592 000
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med90 003 000
fra kr 1 648 676 000 til kr 1 738 679 000
840Krisetiltak
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med2 400 000
fra kr 35 058 000 til kr 32 658 000
842Familievern
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 16 403 000 til kr 18 803 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med319 300 000
fra kr 878 000 000 til kr 1 197 300 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med55 000 000
fra kr 14 985 000 000 til kr 15 040 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med517 000
fra kr 32 135 000 til kr 31 618 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med817 000
fra kr 70 773 000 til kr 69 956 000
50Forskning og utvikling, nedsettes med326 000
fra kr 25 274 000 til kr 24 948 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med81 500 000
fra kr 1 100 000 000 til kr 1 181 500 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med99 000 000
fra kr 3 685 960 000 til kr 3 784 960 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 64 333 000 til kr 84 333 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med15 843 000
fra kr 112 328 000 til kr 128 171 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
72(NY) Kompetansetiltak, bevilges med50 000 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning, forhøyes med1 000 000
fra kr 105 653 000 til kr 106 653 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 7 571 000 til kr 6 571 000
900Nærings- og handelsdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 400 000
fra kr 44 345 000 til kr 42 945 000
74(NY) Tilskudd til Regelrådet, bevilges med20 000 000
901Styret for det industrielle rettsvern
1Driftsutgifter, forhøyes med1 400 000
fra kr 235 400 000 til kr 236 800 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 314 800 000 til kr 319 800 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med535 000 000
fra kr 1 600 000 000 til kr 1 065 000 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 100 000
fra kr 358 150 000 til kr 359 250 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med100 000 000
fra kr 1 413 900 000 til kr 1 513 900 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter, nedsettes med800 000
fra kr 53 300 000 til kr 52 500 000
74Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres, forhøyes med800 000
fra kr 13 500 000 til kr 14 300 000
928Skattefunn
71(NY) Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats, bevilges med40 000 000
1000Fiskeri- og kystdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 38 200 000 til kr 37 200 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med17 900 000
fra kr 343 760 000 til kr 361 660 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 700 000
fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
72Tilskudd Nofima, kan overføres, forhøyes med21 000 000
fra kr 77 870 000 til kr 98 870 000
1050Diverse fiskeriformål
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 65 000 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med2 500 000
fra kr 1 632 530 000 til kr 1 635 030 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med25 000 000
fra kr 60 800 000 til kr 85 800 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, nedsettes med13 000 000
fra kr 497 910 000 til kr 484 910 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med13 000 000
fra kr 190 550 000 til kr 203 550 000
70Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med10 000 000
fra kr 56 200 000 til kr 66 200 000
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med562 000
fra kr 143 663 000 til kr 144 225 000
1115Mattilsynet
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med44 000 000
fra kr 9 323 000 til kr 53 323 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 6 810 000 til kr 16 810 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med72 800 000
fra kr 117 200 000 til kr 190 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, forhøyes med60 000 000
fra kr 2 286 000 til kr 62 286 000
72Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 43 000 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 433 653 000 til kr 1 383 653 000
77Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med12 000 000
fra kr 235 590 000 til kr 223 590 000
1301Forskning og utvikling mv.
50Samferdselsforskning, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 142 000 000 til kr 152 000 000
72Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 87 200 000 til kr 117 200 000
75(NY) Tilskudd til Nord-Norge-linjen, bevilges med15 000 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 8 844 500 000 til kr 8 854 500 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med24 000 000
fra kr 411 000 000 til kr 435 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med125 000 000
fra kr 9 105 800 000 til kr 9 230 800 000
63(NY) Tilskudd fylkesveier, bevilges med75 000 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 758 900 000 til kr 858 900 000
61(NY) Særskilt tilskudd til bybaner m.m., kan overføres, bevilges med75 000 000
62(NY) Særskilt tilskudd til sykkeltiltak, bevilges med25 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med50 000 000
fra kr 5 186 700 000 til kr 5 236 700 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med439 000 000
fra kr 5 261 000 000 til kr 5 700 000 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 2 921 300 000 til kr 2 924 500 000
1354Statens jernbanetilsyn
21Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg, forhøyes med3 700 000
fra kr 15 000 000 til kr 18 700 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med100 000 000
fra kr 353 000 000 til kr 253 000 000
1400Miljøverndepartementet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med14 055 000
fra kr 105 203 000 til kr 119 258 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 31 150 000 til kr 32 150 000
79Tilskudd til kulturminneforvaltning, forhøyes med11 000 000
fra kr 11 539 000 til kr 22 539 000
81Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, nedsettes med900 000
fra kr 14 557 000 til kr 13 657 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
54Artsprosjektet mv., forhøyes med10 000 000
fra kr 30 000 000 til kr 40 000 000
1420Miljødirektoratet
1(NY) Driftsutgifter, bevilges med742 064 000
21(NY) Spesielle driftsutgifter, bevilges med204 049 000
22(NY) Statlige vannmiljøtiltak, bevilges med178 000 000
25(NY) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med2 025 000
30(NY) Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, bevilges med64 080 000
31(NY) Tiltak i verneområder, kan overføres, bevilges med65 693 000
32(NY) Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, bevilges med9 600 000
34(NY) Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, bevilges med222 000 000
35(NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med256 091 000
60(NY) Tilskudd til lokalt utviklingsfond, bevilges med6 000 000
70(NY) Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, bevilges med30 500 000
72(NY) Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, bevilges med150 755 000
73(NY) Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, bevilges med64 600 000
75(NY) Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, bevilges med313 820 000
76(NY) Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, bevilges med61 000 000
77(NY) Diverse organisasjoner og stiftelser m.m., bevilges med6 981 000
78(NY) Friluftsformål, kan overføres, bevilges med88 288 000
81(NY) Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskapingsprogram, kan overføres, kan nyttes under post 21, bevilges med31 930 000
82(NY) Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, bevilges med33 089 000
84(NY) Internasjonalt samarbeid, bevilges med1 144 000
85(NY) Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, bevilges med43 700 000
1425Vilt- og fisketiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 32 100 000 til kr 32 300 000
70Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, forhøyes med1 300 000
fra kr 9 800 000 til kr 11 100 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med134 207 000
fra kr 134 207 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med9 297 000
fra kr 9 297 000 til kr 0
30Tiltak i verneområder, kan overføres, nedsettes med65 693 000
fra kr 65 693 000 til kr 0
1427Direktoratet for naturforvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med212 715 000
fra kr 212 715 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med167 827 000
fra kr 167 827 000 til kr 0
22Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med173 500 000
fra kr 173 500 000 til kr 0
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med44 080 000
fra kr 44 080 000 til kr 0
32Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, nedsettes med9 600 000
fra kr 9 600 000 til kr 0
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, nedsettes med222 000 000
fra kr 222 000 000 til kr 0
35Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med231 091 000
fra kr 231 091 000 til kr 0
60Tilskudd til lokalt utviklingsfond, nedsettes med6 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 0
70Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, nedsettes med30 500 000
fra kr 30 500 000 til kr 0
71Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres, nedsettes med16 600 000
fra kr 16 600 000 til kr 0
72Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, nedsettes med150 755 000
fra kr 150 755 000 til kr 0
73Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, nedsettes med64 600 000
fra kr 64 600 000 til kr 0
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, nedsettes med21 693 000
fra kr 21 693 000 til kr 0
75Internasjonale avtaler og medlemskap, nedsettes med1 144 000
fra kr 1 144 000 til kr 0
76Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, nedsettes med43 700 000
fra kr 43 700 000 til kr 0
78Friluftsområder, interkommunale friluftsråd og landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsliv, kan overføres, nedsettes med66 595 000
fra kr 66 595 000 til kr 0
81Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med15 330 000
fra kr 15 330 000 til kr 0
82Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med33 089 000
fra kr 33 089 000 til kr 0
83Naturfaglige organisasjoner, nedsettes med3 673 000
fra kr 3 673 000 til kr 0
1429Riksantikvaren
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med20 000 000
fra kr 265 362 000 til kr 285 362 000
73Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med10 000 000
fra kr 10 953 000 til kr 20 953 000
74Fartøyvern, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 48 712 000 til kr 63 712 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med370 594 000
fra kr 370 594 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med19 473 000
fra kr 19 473 000 til kr 0
22Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med2 025 000
fra kr 2 025 000 til kr 0
39Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med17 162 000
fra kr 17 162 000 til kr 0
69Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, nedsettes med26 250 000
fra kr 26 250 000 til kr 0
71Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og kompetanseformidling om produksjon og forbruk, nedsettes med2 188 000
fra kr 2 188 000 til kr 0
74Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbruksinformasjon, nedsettes med1 120 000
fra kr 1 120 000 til kr 0
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, nedsettes med281 320 000
fra kr 281 320 000 til kr 0
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 0
79Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, nedsettes med14 837 000
fra kr 14 837 000 til kr 0
1445Miljøvennlig skipsfart
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 4 132 000 til kr 3 932 000
1447Miljøhensyn i offentlige innkjøp
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med455 000
fra kr 14 000 000 til kr 13 545 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 450 890 000 til kr 460 890 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 195 712 000 til kr 198 212 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 197 374 000 til kr 197 174 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 100 000
fra kr 42 831 000 til kr 45 931 000
22Forskning, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 19 944 000 til kr 20 444 000
1510Fylkesmannsembetene
1Driftsutgifter, nedsettes med5 623 000
fra kr 1 426 594 000 til kr 1 420 971 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, forhøyes med43 400 000
fra kr 579 406 000 til kr 622 806 000
22Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med574 000
fra kr 124 993 000 til kr 125 567 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med14 550 000
fra kr 87 970 000 til kr 73 420 000
1530Tilskudd til de politiske partier
1Driftsutgifter, forhøyes med1 549 000
fra kr 2 985 000 til kr 4 534 000
70Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner, nedsettes med1 549 000
fra kr 245 413 000 til kr 243 864 000
1540Nasjonale minoriteter
60Tiltak for rom, kan overføres, nedsettes med1 250 000
fra kr 5 800 000 til kr 4 550 000
70Tilskudd til nasjonale minoriteter, forhøyes med250 000
fra kr 7 751 000 til kr 8 001 000
72(NY) Det Mosaiske Trossamfund, bevilges med500 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, nedsettes med35 000 000
fra kr 177 969 000 til kr 142 969 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 13 027 000 til kr 12 777 000
72Tilskudd til forebyggende informasjonssikring, nedsettes med3 430 000
fra kr 6 860 000 til kr 3 430 000
1562Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 33 753 000 til kr 32 953 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
31Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med73 000 000
fra kr 18 500 000 til kr 91 500 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med40 000 000
fra kr 388 400 000 til kr 428 400 000
45(NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med4 100 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med13 500 000
fra kr 15 000 000 til kr 28 500 000
1590Kirkelig administrasjon
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med2 850 000
fra kr 213 936 000 til kr 211 086 000
1591Presteskapet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 850 000
fra kr 905 344 000 til kr 908 194 000
1592Nidaros domkirke m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 54 064 000 til kr 57 564 000
1600Finansdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 450 000
fra kr 313 500 000 til kr 315 950 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med21 000 000
fra kr 1 479 100 000 til kr 1 500 100 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 200 000
fra kr 4 487 300 000 til kr 4 496 500 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 160 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med5 600 000
fra kr 96 500 000 til kr 102 100 000
70(NY) Tilskudd, bevilges med3 600 000
1638Kjøp av klimakvoter
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med315 000 000
fra kr 630 000 000 til kr 315 000 000
1650Statsgjeld, renter mv.
1Driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 36 700 000 til kr 33 700 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 540 000
fra kr 378 016 000 til kr 376 476 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med20 500 000
fra kr 3 060 316 000 til kr 3 080 816 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 62 980 000 til kr 162 980 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, nedsettes med57 900 000
fra kr 1 780 467 000 til kr 1 722 567 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med50 000
fra kr 237 931 000 til kr 237 881 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med146 765 000
fra kr 3 112 185 000 til kr 2 965 420 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med15 996 000
fra kr 2 022 720 000 til kr 2 038 716 000
50(NY) Overføring Statens pensjonskasse, kan overføres, bevilges med2 300 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med62 408 000
fra kr 5 607 269 000 til kr 5 669 677 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med47 935 000
fra kr 3 610 045 000 til kr 3 657 980 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med22 096 000
fra kr 4 301 518 000 til kr 4 323 614 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med49 146 000
fra kr 1 093 503 000 til kr 1 142 649 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 183 000
fra kr 1 115 214 000 til kr 1 124 397 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med92 105 000
fra kr 2 044 686 000 til kr 2 136 791 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med122 579 000
fra kr 881 538 000 til kr 1 004 117 000
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 31 923 000 til kr 37 923 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes med101 039 000
fra kr 6 998 359 000 til kr 6 897 320 000
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44, nedsettes med6 000 000
fra kr 88 135 000 til kr 82 135 000
1761Nye kampfly med baseløsning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 1 781 000 000 til kr 1 681 000 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 41 000 000 til kr 141 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med16 836 000
fra kr 1 001 965 000 til kr 1 018 801 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med273 931 000
fra kr 573 382 000 til kr 847 313 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, nedsettes med100 939 000
fra kr 1 162 524 000 til kr 1 061 585 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med4 978 000
fra kr 260 651 000 til kr 265 629 000
1800Olje- og energidepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med2 000 000
fra kr 35 845 000 til kr 33 845 000
72Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med2 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 239 500 000 til kr 243 000 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med65 000 000
fra kr 203 100 000 til kr 138 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000
1825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 22 500 000 til kr 25 700 000
50Overføring til Energifondet, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 066 000 000
60(NY) Tilskudd til utvikling av varmeenergi, bevilges med50 000 000
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med274 000 000
fra kr 1 165 000 000 til kr 891 000 000
50Overføring til fond for CLIMIT, forhøyes med50 000 000
fra kr 80 800 000 til kr 130 800 000
71Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med72 000 000
fra kr 1 882 000 000 til kr 1 810 000 000
1870Petoro AS
73(NY) Statlig deltagelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, bevilges med18 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med1 045 000 000
fra kr 14 821 000 000 til kr 13 776 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med63 027 000
fra kr 203 027 000 til kr 140 000 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med63 168 000
fra kr 5 411 262 000 til kr 5 474 430 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med128 799 000
fra kr 2 969 578 000 til kr 3 098 377 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med53 295 000
fra kr 660 184 000 til kr 713 479 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med13 545 000
fra kr 846 018 000 til kr 859 563 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med45 100 000
fra kr 440 520 000 til kr 485 620 000
74Tap på utlån, nedsettes med63 500 000
fra kr 322 500 000 til kr 259 000 000
76Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med654 000
fra kr 8 056 000 til kr 8 710 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med568 442 000
fra kr 20 230 643 000 til kr 20 799 085 000
2412Husbanken
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 330 500 000 til kr 335 500 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 23 200 000 til kr 33 200 000
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med1 102 000 000
fra kr 19 543 000 000 til kr 20 645 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med85 000 000
fra kr 233 200 000 til kr 318 200 000
60(NY) Innovasjonsbro, kan overføres, bevilges med75 000 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med1 000 000
fra kr 338 500 000 til kr 339 500 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 401 200 000 til kr 416 200 000
76Miljøteknologi, kan overføres, forhøyes med40 000 000
fra kr 260 300 000 til kr 300 300 000
2426SIVA SF
70Tilskudd, forhøyes med30 000 000
fra kr 48 000 000 til kr 78 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
71(NY) Viderefakturerte utgifter, bevilges med200 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 28 000 000 000 til kr 30 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 747 018 000
2 Driftsutgifter2 295 848 000
3 Avskrivninger692 000 000
4 Renter av statens kapital81 300 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum 223 476 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 138 100 000 til kr 148 100 000
31(NY) Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, bevilges med87 000 000
49Kjøp av eiendommer, kan overføres, nedsettes med70 000 000
fra kr 70 000 000 til kr 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-603 190 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning455 230 000
3 Avskrivninger110 332 000
4 Renter av statens kapital21 392 000
5 Til investeringsformål 18 070 000
Sum 1 834 000
2490NVE Anlegg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-60 000 000
2 Driftsutgifter54 300 000
3 Avskrivninger4 900 000
4 Renter av statens kapital800 000
5 Investeringsformål2 000 000
6 Reguleringsfond -2 000 000
Sum 0
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med2 000 000
fra kr 2 000 000 til kr 4 000 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med315 000 000
fra kr 17 200 000 000 til kr 16 885 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med200 000
fra kr 358 200 000 til kr 358 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 420 000 000 til kr 415 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 452 000 000
fra kr 11 300 000 000 til kr 9 848 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med35 000 000
fra kr 705 000 000 til kr 740 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med8 000 000
fra kr 2 428 000 000 til kr 2 420 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med325 000 000
fra kr 33 280 000 000 til kr 32 955 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, forhøyes med40 000 000
fra kr 1 720 000 000 til kr 1 760 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med4 500 000
fra kr 550 000 000 til kr 554 500 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 810 000 000 til kr 1 780 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 404 800 000
fra kr 36 164 800 000 til kr 34 760 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med320 000 000
fra kr 23 110 000 000 til kr 22 790 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med565 000 000
fra kr 35 830 000 000 til kr 35 265 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med59 000 000
fra kr 2 249 000 000 til kr 2 190 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 740 000 000 til kr 1 690 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med132 500 000
fra kr 2 731 600 000 til kr 2 599 100 000
77Ortopediske hjelpemidler, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 160 000 000 til kr 1 110 000 000
78Høreapparater, nedsettes med99 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 401 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med205 000 000
fra kr 55 295 000 000 til kr 55 090 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med670 000 000
fra kr 101 130 000 000 til kr 100 460 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med33 000 000
fra kr 8 481 000 000 til kr 8 448 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med229 000 000
fra kr 4 149 000 000 til kr 3 920 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, forhøyes med8 000 000
fra kr 230 000 000 til kr 238 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med2 619 000
fra kr 42 858 000 til kr 45 477 000
3230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med7 000 000
fra kr 56 435 000 til kr 49 435 000
3410Rettsgebyr
1Rettsgebyr, nedsettes med2 000 000
fra kr 186 339 000 til kr 184 339 000
3413Jordskiftedomstolene
2Sideutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 064 000 til kr 10 064 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
3Salgsinntekter, forhøyes med25 000 000
fra kr 63 373 000 til kr 88 373 000
6Gebyr - utlendingssaker, forhøyes med18 300 000
fra kr 117 410 000 til kr 135 710 000
3442Politihøgskolen
2Diverse inntekter, forhøyes med2 500 000
fra kr 11 975 000 til kr 14 475 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
2Variable refusjoner, forhøyes med41 000 000
fra kr 14 200 000 til kr 55 200 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med2 000 000
fra kr 3 450 000 til kr 5 450 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med3 408 000
fra kr 13 432 000 til kr 16 840 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med141 359 000
fra kr 772 156 000 til kr 913 515 000
5Refusjonsinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 10 650 000 til kr 14 150 000
6Gjenbosetting av flyktninger – støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med3 400 000
fra kr 6 741 000 til kr 10 141 000
3605Arbeids- og velferdsetaten
1Administrasjonsvederlag, nedsettes med500 000
fra kr 22 365 000 til kr 21 865 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med21 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 66 000 000
90Tilbakebetaling av lån, nedsettes med500 000 000
fra kr 9 000 000 000 til kr 8 500 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 154 000 000 til kr 156 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 87 000 000 til kr 91 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med4 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 41 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, nedsettes med400 000
fra kr 1 500 000 til kr 1 100 000
3711Ernæring og mattrygghet
2Diverse inntekter, nedsettes med200 000
fra kr 407 000 til kr 207 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, nedsettes med15 000 000
fra kr 41 061 000 til kr 26 061 000
5Oppdragsinntekter, nedsettes med4 300 000
fra kr 5 529 000 til kr 1 229 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med42 488 000
fra kr 87 472 000 til kr 129 960 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med13 427 000
fra kr 19 024 000 til kr 32 451 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med29 025 000
fra kr 96 567 000 til kr 125 592 000
3846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
1Prosjektinntekter, nedsettes med517 000
fra kr 517 000 til kr 0
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med52 000 000
fra kr 468 000 000 til kr 520 000 000
3934Internasjonaliseringstiltak
71(NY) Tilbakeføring av tilskudd fra EXPO, bevilges med500 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(NY) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med127 800 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, forhøyes med2 700 000
fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000
4062Kystverket
2Andre inntekter, forhøyes med2 500 000
fra kr 10 384 000 til kr 12 884 000
4162Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån, forhøyes med200 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 250 000 000
4420Miljødirektoratet
1(NY) Oppdrag og andre ymse inntekter, bevilges med6 660 000
2(NY) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med2 161 000
4(NY) Gebyrer, forurensningsområdet, bevilges med33 259 000
6(NY) Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, bevilges med22 000 000
7(NY) Gebyrer, kvotesystemet, bevilges med10 600 000
8(NY) Gebyrer, naturforvaltningsområdet, bevilges med4 298 000
9(NY) Internasjonale oppdrag, bevilges med28 405 000
4426Statens naturoppsyn
1Oppdrag og andre ymse inntekter, nedsettes med664 000
fra kr 664 000 til kr 0
4427Direktoratet for naturforvaltning
1Ymse inntekter, nedsettes med642 000
fra kr 642 000 til kr 0
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med13 250 000
fra kr 13 250 000 til kr 0
54Gebyrer, nedsettes med4 298 000
fra kr 4 298 000 til kr 0
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
2Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med2 161 000
fra kr 2 161 000 til kr 0
4Gebyrer, nedsettes med35 259 000
fra kr 35 259 000 til kr 0
5Leieinntekter, nedsettes med354 000
fra kr 354 000 til kr 0
6Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med22 000 000
fra kr 22 000 000 til kr 0
7Gebyrinntekter (Kvotesystemet), nedsettes med10 600 000
fra kr 10 600 000 til kr 0
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med6 155 000
fra kr 6 155 000 til kr 0
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med7 000 000
fra kr 75 000 000 til kr 82 000 000
2Andre inntekter, forhøyes med18 400 000
fra kr 6 600 000 til kr 25 000 000
5Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med5 000 000
fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med170 000 000
fra kr 345 000 000 til kr 175 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 3 909 425 000 til kr 3 912 925 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med25 596 000
fra kr 54 343 000 til kr 79 939 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 60 192 000 til kr 63 192 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, forhøyes med38 235 000
fra kr 127 577 000 til kr 165 812 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(NY) Store nyanskaffelser, bevilges med25 961 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, forhøyes med274 093 000
fra kr 511 148 000 til kr 785 241 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 14 700 000 til kr 18 200 000
4820Norges vassdrags- og energidirektorat
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, nedsettes med5 000 000
fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000
4825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
10(NY) Refusjoner, bevilges med3 200 000
4833CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med33 000 000
fra kr 165 000 000 til kr 132 000 000
86Avdrag, TCM DA, forhøyes med7 000 000
fra kr 1 096 000 000 til kr 1 103 000 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, forhøyes med150 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 200 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
29Termingebyr, nedsettes med1 669 000
fra kr 25 616 000 til kr 23 947 000
89Purregebyrer, nedsettes med6 613 000
fra kr 88 850 000 til kr 82 237 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med226 253 000
fra kr 8 015 109 000 til kr 7 788 856 000
93Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med6 700 000
fra kr 2 945 883 000 til kr 2 939 183 000
5312Husbanken
90Avdrag, forhøyes med7 000 000
fra kr 9 999 000 000 til kr 10 006 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med7 500 000
fra kr 5 000 000 til kr 12 500 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter185 900 000 000
2 Driftsutgifter-32 800 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 500 000 000
4 Avskrivninger-19 300 000 000
5 Renter av statens kapital -6 400 000 000
Sum 124 900 000 000
30Avskrivninger, nedsettes med2 700 000 000
fra kr 22 000 000 000 til kr 19 300 000 000
5446Salg av eiendom, Fornebu
40Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med5 600 000
fra kr 200 000 til kr 5 800 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(NY) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med2 800 000
5490NVE Anlegg
30(NY) Avsetning til investeringsformål, bevilges med2 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med7 400 000
fra kr 827 170 000 til kr 819 770 000
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv., nedsettes med72 000 000
fra kr 35 400 000 000 til kr 35 328 000 000
72Fellesskatt, nedsettes med1 808 000 000
fra kr 213 900 000 000 til kr 212 092 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med100 000 000
fra kr 1 850 000 000 til kr 1 750 000 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum
72Særskatt på oljeinntekter, forhøyes med60 000 000
fra kr 138 300 000 000 til kr 138 360 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med2 000 000
fra kr 2 570 000 000 til kr 2 568 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, nedsettes med487 500 000
fra kr 236 000 000 000 til kr 235 512 500 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, nedsettes med95 000 000
fra kr 12 450 000 000 til kr 12 355 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med110 000 000
fra kr 7 650 000 000 til kr 7 760 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, forhøyes med24 500 000
fra kr 21 460 000 000 til kr 21 484 500 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
70Veibruksavgift på bensin, forhøyes med230 000 000
fra kr 6 450 000 000 til kr 6 680 000 000
71Veibruksavgift på autodiesel, forhøyes med380 000 000
fra kr 10 700 000 000 til kr 11 080 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med455 000 000
fra kr 1 250 000 000 til kr 1 705 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, forhøyes med335 000 000
fra kr 4 730 000 000 til kr 5 065 000 000
5560Miljøavgifter
70(NY) Miljøavgift på plastposer, bevilges med400 000 000
80(NY) Miljøavgift på flyreiser, bevilges med1 000 000 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
71Vinmonopolavgift, nedsettes med800 000
fra kr 37 100 000 til kr 36 300 000
5578Sektoravgifter under Miljøverndepartementet
72Fiskeravgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 16 300 000 til kr 17 800 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, forhøyes med256 000 000
fra kr 1 145 000 000 til kr 1 401 000 000
5615Husbanken
80Renter, forhøyes med14 000 000
fra kr 3 601 000 000 til kr 3 615 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, forhøyes med114 026 000
fra kr 3 377 934 000 til kr 3 491 960 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med36 500 000
fra kr 217 000 000 til kr 253 500 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, forhøyes med25 400 000
fra kr 438 000 000 til kr 463 400 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med80 000 000
fra kr 380 000 000 til kr 300 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med19 100 000
fra kr 5 000 000 til kr 24 100 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med7 300 000
fra kr 18 000 000 til kr 10 700 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med300 000
fra kr 500 000 til kr 200 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med21 800 000
fra kr 38 500 000 til kr 60 300 000
5650Renter på lån fra Nærings- og handelsdepartementet
81(NY) Renter på lån til Secora AS, bevilges med4 000 000
5652Statskog SF – Renter og utbytte
80Renter, nedsettes med11 300 000
fra kr 19 800 000 til kr 8 500 000
85Utbytte, nedsettes med1 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 28 700 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, nedsettes med327 700 000
fra kr 13 622 853 000 til kr 13 295 153 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, forhøyes med79 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 117 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 13 887 000 000 til kr 14 421 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, nedsettes med138 000 000
fra kr 110 700 000 000 til kr 110 562 000 000
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med38 000 000
fra kr 154 500 000 000 til kr 154 462 000 000
5701Diverse inntekter
71Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med35 150 000
fra kr 960 150 000 til kr 925 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med10 000 000
fra kr 340 000 000 til kr 330 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, forhøyes med35 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 185 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med5 000 000
fra kr 55 000 000 til kr 50 000 000
3Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med3 500 000
fra kr 4 000 000 til kr 500 000
4(Ny) Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, bevilges med3 000 000»
Votering:Forslaget fra Venstre ble med 108 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.10.07)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 47, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest legge fram en sak om ratifikasjon av tilleggsprotokollen om individklagerett til FNs barnekonvensjon.»

Samtlige partier har varslet at de vil støtte forslaget.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 44, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer

20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 91 450 000 til kr 94 450 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 147 800 000 til kr 151 800 000
43Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1Driftsutgifter, forhøyes med4 510 000
fra kr 54 350 000 til kr 58 860 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 329 000
fra kr 85 084 000 til kr 86 413 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 450 000
fra kr 1 820 686 000 til kr 1 819 236 000
118Nordområdetiltak m.v.
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, forhøyes med49 300 000
fra kr 58 831 000 til kr 108 131 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 2 158 300 000 til kr 2 147 300 000
151Bistand til Asia
72Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 649 500 000 til kr 629 500 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 290 000 000 til kr 280 000 000
161Næringsutvikling
75NORFUND – tapsavsetting, forhøyes med4 500 000
fra kr 282 500 000 til kr 287 000 000
95NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, forhøyes med13 500 000
fra kr 897 500 000 til kr 911 000 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 420 000 000 til kr 400 000 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 648 200 000 til kr 618 200 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 395 000 000 til kr 385 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 135 000 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 340 000 000 til kr 329 000 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 51 700 000 til kr 66 700 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 33 000 000 til kr 31 000 000
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med84 900 000
fra kr 2 932 500 000 til kr 2 847 600 000
74Fornybar energi, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 407 300 000 til kr 1 377 300 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med188 900 000
fra kr 1 270 658 000 til kr 1 459 558 000
170FN-organisasjoner mv.
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 301 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med9 000 000
fra kr 814 000 000 til kr 805 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med19 000 000
fra kr 772 500 000 til kr 753 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, nedsettes med45 000 000
fra kr 559 500 000 til kr 514 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres, forhøyes med180 000 000
fra kr 292 000 000 til kr 472 000 000
225Tiltak i grunnopplæringen
1Driftsutgifter, forhøyes med16 077 000
fra kr 157 002 000 til kr 173 079 000
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med659 000
fra kr 125 316 000 til kr 125 975 000
71Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med6 935 000
fra kr 10 336 000 til kr 17 271 000
74Tilskudd til organisasjoner, nedsettes med6 735 000
fra kr 29 669 000 til kr 22 934 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 300 000
fra kr 1 154 640 000 til kr 1 160 940 000
50Nasjonale sentre i grunnopplæringen, forhøyes med10 146 000
fra kr 62 236 000 til kr 72 382 000
70Tilskudd til NAROM, forhøyes med3 000 000
fra kr 7 409 000 til kr 10 409 000
71Tilskudd til vitensentre, forhøyes med3 000 000
fra kr 35 353 000 til kr 38 353 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74Tilskudd til Signo og Briskeby, nedsettes med2 889 000
fra kr 40 009 000 til kr 37 120 000
228Tilskudd til private skoler mv.
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med1 650 000
fra kr 1 299 125 000 til kr 1 300 775 000
230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Driftsutgifter, forhøyes med2 172 000
fra kr 622 509 000 til kr 624 681 000
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med10 000 000
fra kr 166 148 000 til kr 176 148 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
70Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, forhøyes med20 500 000
fra kr 27 604 000 til kr 48 104 000
71Falstadsenteret, forhøyes med1 000 000
fra kr 16 487 000 til kr 17 487 000
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med2 000 000
fra kr 6 600 000 til kr 8 600 000
74Narviksenteret, forhøyes med1 000 000
fra kr 2 180 000 til kr 3 180 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med500 000
fra kr 47 592 000 til kr 47 092 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med10 758 000
fra kr 26 451 926 000 til kr 26 462 684 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 250 223 000 til kr 350 223 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 69 296 000 til kr 72 296 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med740 000
fra kr 146 050 000 til kr 145 310 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med2 949 000
fra kr 11 253 000 til kr 14 202 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med29 700 000
fra kr 91 432 000 til kr 121 132 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med3 043 000
fra kr 55 662 000 til kr 52 619 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med4 809 000
fra kr 201 765 000 til kr 196 956 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med232 139 000
fra kr 1 694 267 000 til kr 1 462 128 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med2 949 000
fra kr 21 760 000 til kr 18 811 000
310Tilskudd til trossamfunn m.m.
70Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med1 700 000
fra kr 230 100 000 til kr 231 800 000
314Kultur og samfunn
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, bevilges med2 200 000
71Kultur og næringsprosjekter, nedsettes med2 200 000
fra kr 8 798 000 til kr 6 598 000
79Til disposisjon, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 423 000 til kr 4 423 000
315Frivillighetsformål
86(Ny) Herreløs arv, bevilges med2 000 000
320Allmenne kulturformål
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med750 000
fra kr 228 716 000 til kr 229 466 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med300 000
fra kr 6 534 000 til kr 6 834 000
323Musikkformål
55Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56, forhøyes med750 000
fra kr 155 367 000 til kr 156 117 000
324Scenekunstformål
70Nasjonale institusjoner, nedsettes med4 000 000
fra kr 997 270 000 til kr 993 270 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
77Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1, forhøyes med3 266 000
fra kr 16 902 000 til kr 20 168 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med2 066 000
fra kr 58 555 000 til kr 56 489 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med17 000 000
fra kr 34 382 000 til kr 51 382 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med9 483 000
fra kr 372 942 000 til kr 382 425 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 20 700 000 til kr 21 700 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med800 000
fra kr 8 545 000 til kr 9 345 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med4 616 000
fra kr 1 704 309 000 til kr 1 708 925 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 41 294 000 til kr 43 794 000
413Jordskiftedomstolene
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 8 979 000 til kr 9 979 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med7 117 000
fra kr 3 537 465 000 til kr 3 544 582 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med39 450 000
fra kr 10 455 236 000 til kr 10 494 686 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med5 200 000
fra kr 205 170 000 til kr 210 370 000
70Tilskudd, forhøyes med20 000 000
fra kr 26 641 000 til kr 46 641 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med26 320 000
fra kr 2 059 343 000 til kr 2 085 663 000
442Politihøgskolen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 548 688 000 til kr 551 188 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 100 000
fra kr 150 130 000 til kr 152 230 000
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
70Overføringer til private, forhøyes med3 430 000
fra kr 5 561 000 til kr 8 991 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 864 143 000 til kr 866 143 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 358 800 000 til kr 356 800 000
469Vergemålsordningen
1Driftsutgifter, forhøyes med4 100 000
fra kr 143 774 000 til kr 147 874 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 6 438 000 til kr 7 438 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med262 000
fra kr 31 293 000 til kr 31 031 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter, nedsettes med2 238 000
fra kr 45 641 000 til kr 43 403 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med900 000
fra kr 39 414 000 til kr 40 314 000
474Konfliktråd
1Driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 76 815 000 til kr 77 415 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, forhøyes med4 300 000
fra kr 145 738 000 til kr 150 038 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med41 000 000
fra kr 761 593 000 til kr 802 593 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med176 789 000
fra kr 1 571 838 000 til kr 1 748 627 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med7 800 000
fra kr 48 215 000 til kr 56 015 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, forhøyes med12 229 000
fra kr 246 394 000 til kr 258 623 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, forhøyes med55 993 000
fra kr 452 807 000 til kr 508 800 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 018 000
fra kr 13 568 000 til kr 14 586 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med120 000 000
fra kr 1 525 950 000 til kr 1 405 950 000
63(Ny) Tilskudd til utbygging av bredbånd, bevilges med53 160 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, forhøyes med18 700 000
fra kr 520 200 000 til kr 538 900 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med160 500 000
fra kr 109 678 586 000 til kr 109 839 086 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 433 800 000 til kr 448 800 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 60 770 000 til kr 59 270 000
70Tilskudd, forhøyes med500 000
fra kr 24 990 000 til kr 25 490 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med57 800 000
fra kr 10 482 400 000 til kr 10 540 200 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med11 229 000
fra kr 8 579 000 000 til kr 8 567 771 000
22(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med7 400 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med13 000 000
fra kr 977 000 000 til kr 964 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med25 000 000
fra kr 64 000 000 til kr 89 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med12 500 000 000
fra kr 21 000 000 000 til kr 33 500 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med9 000 000
fra kr 81 000 000 til kr 90 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med24 000 000
fra kr 182 000 000 til kr 158 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 163 330 000 til kr 178 330 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 56 190 000 til kr 76 190 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med21 700 000
fra kr 88 600 000 til kr 66 900 000
60(Ny) Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune, bevilges med22 000 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med100 570 000
fra kr 6 244 470 000 til kr 6 143 900 000
78Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, nedsettes med28 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 35 000 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 490 400 000 til kr 496 400 000
660Krigspensjon
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, nedsettes med40 000 000
fra kr 367 000 000 til kr 327 000 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, nedsettes med31 300 000
fra kr 212 586 000 til kr 181 286 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 880 000 000 til kr 1 830 000 000
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 700 000
fra kr 186 088 000 til kr 200 788 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, nedsettes med1 700 000
fra kr 604 896 000 til kr 603 196 000
711Ernæring og mattrygghet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 20 458 000 til kr 20 258 000
715Statens strålevern
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 77 130 000 til kr 76 630 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med19 300 000
fra kr 44 264 000 til kr 24 964 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med800 000
fra kr 78 107 000 til kr 77 307 000
60Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 6 459 000 til kr 12 459 000
70Smittevern mv., kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 16 998 000 til kr 20 998 000
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med800 000
fra kr 14 098 000 til kr 14 898 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med16 100 000
fra kr 985 176 000 til kr 969 076 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 168 311 000 til kr 198 311 000
721Statens helsetilsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med600 000
fra kr 91 686 000 til kr 91 086 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, forhøyes med10 700 000
fra kr 147 477 000 til kr 158 177 000
71Særskilte tilskudd, forhøyes med1 700 000
fra kr 76 916 000 til kr 78 616 000
723Pasientskadenemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 48 043 000 til kr 56 043 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med800 000
fra kr 165 147 000 til kr 164 347 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med248 000 000
fra kr 372 058 000 til kr 620 058 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med22 100 000
fra kr 47 683 089 000 til kr 47 705 189 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med7 800 000
fra kr 16 738 286 000 til kr 16 746 086 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med5 800 000
fra kr 12 663 461 000 til kr 12 669 261 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med5 200 000
fra kr 11 225 820 000 til kr 11 231 020 000
82Investeringslån, kan overføres, forhøyes med16 000 000
fra kr 2 009 931 000 til kr 2 025 931 000
84(Ny) Rentekompensasjon IKT-investeringer, bevilges med20 000 000
734Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med950 000
fra kr 14 798 000 til kr 15 748 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med1 700 000
fra kr 45 987 000 til kr 44 287 000
750Statens legemiddelverk
1Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 227 716 000 til kr 226 216 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med71 000 000
fra kr 127 045 000 til kr 198 045 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, forhøyes med9 000 000
fra kr 202 215 000 til kr 211 215 000
67Utviklingstiltak, forhøyes med10 000 000
fra kr 111 087 000 til kr 121 087 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med2 000 000
fra kr 29 561 000 til kr 31 561 000
60Forebyggende helsetjenester, forhøyes med14 000 000
fra kr 57 225 000 til kr 71 225 000
73Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 26 675 000 til kr 25 675 000
763Rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med5 000 000
fra kr 60 199 000 til kr 55 199 000
71Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med21 000 000
fra kr 176 148 000 til kr 197 148 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 87 287 000 til kr 92 287 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 600 000
fra kr 88 118 000 til kr 90 718 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, forhøyes med8 000 000
fra kr 226 179 000 til kr 234 179 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 377 758 000 til kr 387 758 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv., forhøyes med20 000 000
fra kr 302 518 000 til kr 322 518 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med15 000 000
fra kr 63 828 000 til kr 78 828 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med700 000
fra kr 156 459 000 til kr 157 159 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med250 000
fra kr 179 187 000 til kr 179 437 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med7 150 000
fra kr 46 273 000 til kr 39 123 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 10 500 000 til kr 16 500 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med66 452 000
fra kr 5 090 852 000 til kr 5 024 400 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med43 884 000
fra kr 314 268 000 til kr 358 152 000
62Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med500 000
fra kr 172 823 000 til kr 172 323 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med500 000
fra kr 51 094 000 til kr 51 594 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 28 092 000 til kr 29 592 000
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med84 503 000
fra kr 1 648 676 000 til kr 1 733 179 000
840Krisetiltak
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med2 400 000
fra kr 35 058 000 til kr 32 658 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med50 000 000
fra kr 214 938 000 til kr 264 938 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 16 403 000 til kr 18 803 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med322 000 000
fra kr 878 000 000 til kr 1 200 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med55 000 000
fra kr 14 985 000 000 til kr 15 040 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med517 000
fra kr 32 135 000 til kr 31 618 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med20 800 000
fra kr 15 865 000 til kr 36 665 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med817 000
fra kr 70 773 000 til kr 69 956 000
50Forskning og utvikling, nedsettes med326 000
fra kr 25 274 000 til kr 24 948 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med77 000 000
fra kr 1 100 000 000 til kr 1 177 000 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, forhøyes med20 000 000
fra kr 31 555 000 til kr 51 555 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med174 000 000
fra kr 3 685 960 000 til kr 3 859 960 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 64 333 000 til kr 84 333 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med15 843 000
fra kr 112 328 000 til kr 128 171 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, forhøyes med5 000 000
fra kr 224 474 000 til kr 229 474 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning, forhøyes med1 000 000
fra kr 105 653 000 til kr 106 653 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 7 571 000 til kr 6 571 000
900Nærings- og handelsdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 400 000
fra kr 44 345 000 til kr 42 945 000
901Styret for det industrielle rettsvern
1Driftsutgifter, forhøyes med1 400 000
fra kr 235 400 000 til kr 236 800 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 314 800 000 til kr 319 800 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 100 000
fra kr 358 150 000 til kr 359 250 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med25 000 000
fra kr 1 413 900 000 til kr 1 438 900 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter, nedsettes med800 000
fra kr 53 300 000 til kr 52 500 000
74Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres, forhøyes med800 000
fra kr 13 500 000 til kr 14 300 000
928SkatteFUNN
71(Ny) Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats, bevilges med40 000 000
950Forvaltning av statlig eierskap
96Forvaltning av statlig eierskap, forhøyes med500 000 000
fra kr 700 000 000 til kr 1 200 000 000
1000Fiskeri- og kystdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 38 200 000 til kr 37 200 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 900 000
fra kr 343 760 000 til kr 351 660 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 700 000
fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
72Tilskudd Nofima, kan overføres, forhøyes med21 000 000
fra kr 77 870 000 til kr 98 870 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med2 500 000
fra kr 1 632 530 000 til kr 1 635 030 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, nedsettes med13 000 000
fra kr 497 910 000 til kr 484 910 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med13 000 000
fra kr 190 550 000 til kr 203 550 000
70Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med10 000 000
fra kr 56 200 000 til kr 66 200 000
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med562 000
fra kr 143 663 000 til kr 144 225 000
1115Mattilsynet
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med44 000 000
fra kr 9 323 000 til kr 53 323 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 6 810 000 til kr 12 810 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med72 800 000
fra kr 117 200 000 til kr 190 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, forhøyes med60 000 000
fra kr 2 286 000 til kr 62 286 000
72Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 43 000 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 8 844 500 000 til kr 8 854 500 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med24 000 000
fra kr 411 000 000 til kr 435 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med95 000 000
fra kr 9 105 800 000 til kr 9 200 800 000
1350Jernbaneverket
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med329 000 000
fra kr 5 261 000 000 til kr 5 590 000 000
1354Statens jernbanetilsyn
21Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg, forhøyes med3 700 000
fra kr 15 000 000 til kr 18 700 000
1400Miljøverndepartementet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med14 055 000
fra kr 105 203 000 til kr 119 258 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 31 150 000 til kr 32 150 000
79Tilskudd til kulturminneforvaltning, forhøyes med11 000 000
fra kr 11 539 000 til kr 22 539 000
81Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, nedsettes med900 000
fra kr 14 557 000 til kr 13 657 000
1420Miljødirektoratet
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med742 064 000
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, bevilges med179 049 000
22(Ny) Statlige vannmiljøtiltak, bevilges med180 850 000
25(Ny) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med2 025 000
30(Ny) Statlige erhverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, bevilges med44 080 000
31(Ny) Tiltak i verneområder, kan overføres, bevilges med65 693 000
32(Ny) Statlige erhverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, bevilges med9 600 000
34(Ny) Statlige erhverv, nasjonalparker, kan overføres, bevilges med222 000 000
35(Ny) Statlige erhverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med246 091 000
60(Ny) Tilskudd til lokalt utviklingsfond, bevilges med6 000 000
70(Ny) Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, bevilges med30 500 000
72(Ny) Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, bevilges med150 755 000
73(Ny) Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, bevilges med64 600 000
75(Ny) Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, bevilges med313 820 000
76(Ny) Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, bevilges med61 000 000
77(Ny) Diverse organisasjoner og stiftelser m.m., bevilges med6 981 000
78(Ny) Friluftsformål, kan overføres, bevilges med88 288 000
81(Ny) Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskapingsprogram, kan overføres, kan nyttes under post 21, bevilges med31 930 000
82(Ny) Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, bevilges med33 089 000
84(Ny) Internasjonalt samarbeid, bevilges med1 144 000
85(Ny) Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, bevilges med43 700 000
1425Vilt- og fisketiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 32 100 000 til kr 32 300 000
70Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, forhøyes med1 300 000
fra kr 9 800 000 til kr 11 100 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med134 207 000
fra kr 134 207 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med9 297 000
fra kr 9 297 000 til kr 0
30Tiltak i verneområder, kan overføres, nedsettes med65 693 000
fra kr 65 693 000 til kr 0
1427Direktoratet for naturforvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med212 715 000
fra kr 212 715 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med167 827 000
fra kr 167 827 000 til kr 0
22Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med173 500 000
fra kr 173 500 000 til kr 0
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med44 080 000
fra kr 44 080 000 til kr 0
32Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, nedsettes med9 600 000
fra kr 9 600 000 til kr 0
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, nedsettes med222 000 000
fra kr 222 000 000 til kr 0
35Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med231 091 000
fra kr 231 091 000 til kr 0
60Tilskudd til lokalt utviklingsfond, nedsettes med6 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 0
70Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, nedsettes med30 500 000
fra kr 30 500 000 til kr 0
71Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres, nedsettes med16 600 000
fra kr 16 600 000 til kr 0
72Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, nedsettes med150 755 000
fra kr 150 755 000 til kr 0
73Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, nedsettes med64 600 000
fra kr 64 600 000 til kr 0
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, nedsettes med21 693 000
fra kr 21 693 000 til kr 0
75Internasjonale avtaler og medlemskap, nedsettes med1 144 000
fra kr 1 144 000 til kr 0
76Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, nedsettes med43 700 000
fra kr 43 700 000 til kr 0
78Friluftsområder, interkommunale friluftsråd og landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsliv, kan overføres, nedsettes med66 595 000
fra kr 66 595 000 til kr 0
81Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med15 330 000
fra kr 15 330 000 til kr 0
82Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med33 089 000
fra kr 33 089 000 til kr 0
83Naturfaglige organisasjoner, nedsettes med3 673 000
fra kr 3 673 000 til kr 0
1429Riksantikvaren
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med5 000 000
fra kr 265 362 000 til kr 270 362 000
73Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med10 000 000
fra kr 10 953 000 til kr 20 953 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med370 594 000
fra kr 370 594 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med19 473 000
fra kr 19 473 000 til kr 0
22Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med2 025 000
fra kr 2 025 000 til kr 0
39Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med17 162 000
fra kr 17 162 000 til kr 0
69Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, nedsettes med26 250 000
fra kr 26 250 000 til kr 0
71Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og kompetanseformidling om produksjon og forbruk, nedsettes med2 188 000
fra kr 2 188 000 til kr 0
74Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbruksinformasjon, nedsettes med1 120 000
fra kr 1 120 000 til kr 0
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, nedsettes med281 320 000
fra kr 281 320 000 til kr 0
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 0
79Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, nedsettes med14 837 000
fra kr 14 837 000 til kr 0
1445Miljøvennlig skipsfart
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 4 132 000 til kr 3 932 000
1447Miljøhensyn i offentlige innkjøp
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med455 000
fra kr 14 000 000 til kr 13 545 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 450 890 000 til kr 460 890 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 195 712 000 til kr 198 212 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 197 374 000 til kr 197 174 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 100 000
fra kr 42 831 000 til kr 45 931 000
22Forskning, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 19 944 000 til kr 20 444 000
1510Fylkesmannsembetene
1Driftsutgifter, forhøyes med19 377 000
fra kr 1 426 594 000 til kr 1 445 971 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, forhøyes med43 400 000
fra kr 579 406 000 til kr 622 806 000
22Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med574 000
fra kr 124 993 000 til kr 125 567 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med14 550 000
fra kr 87 970 000 til kr 73 420 000
1530Tilskudd til de politiske partier
1Driftsutgifter, forhøyes med1 549 000
fra kr 2 985 000 til kr 4 534 000
70Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner, nedsettes med1 549 000
fra kr 245 413 000 til kr 243 864 000
1540Nasjonale minoriteter
60Tiltak for rom, kan overføres, nedsettes med1 250 000
fra kr 5 800 000 til kr 4 550 000
70Tilskudd til nasjonale minoriteter, forhøyes med250 000
fra kr 7 751 000 til kr 8 001 000
72(Ny) Det Mosaiske Trossamfund, bevilges med500 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 13 027 000 til kr 12 777 000
72Tilskudd til forebyggende informasjonssikring, nedsettes med3 430 000
fra kr 6 860 000 til kr 3 430 000
1562Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 33 753 000 til kr 32 953 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
31Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med73 000 000
fra kr 18 500 000 til kr 91 500 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med40 000 000
fra kr 388 400 000 til kr 428 400 000
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med4 100 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med13 500 000
fra kr 15 000 000 til kr 28 500 000
1590Kirkelig administrasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med13 300 000
fra kr 215 374 000 til kr 228 674 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med2 850 000
fra kr 213 936 000 til kr 211 086 000
1591Presteskapet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 850 000
fra kr 905 344 000 til kr 908 194 000
1592Nidaros domkirke m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 54 064 000 til kr 57 564 000
1600Finansdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 450 000
fra kr 313 500 000 til kr 315 950 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med21 000 000
fra kr 1 479 100 000 til kr 1 500 100 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 200 000
fra kr 4 487 300 000 til kr 4 496 500 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 160 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med5 600 000
fra kr 96 500 000 til kr 102 100 000
70(Ny) Tilskudd, bevilges med3 600 000
1650Statsgjeld, renter mv.
1Driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 36 700 000 til kr 33 700 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 540 000
fra kr 378 016 000 til kr 376 476 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med20 500 000
fra kr 3 060 316 000 til kr 3 080 816 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 62 980 000 til kr 162 980 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, nedsettes med7 900 000
fra kr 1 780 467 000 til kr 1 772 567 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med50 000
fra kr 237 931 000 til kr 237 881 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med146 765 000
fra kr 3 112 185 000 til kr 2 965 420 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med15 996 000
fra kr 2 022 720 000 til kr 2 038 716 000
50(Ny) Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, bevilges med2 300 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med62 408 000
fra kr 5 607 269 000 til kr 5 669 677 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med47 935 000
fra kr 3 610 045 000 til kr 3 657 980 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med22 096 000
fra kr 4 301 518 000 til kr 4 323 614 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med49 146 000
fra kr 1 093 503 000 til kr 1 142 649 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 183 000
fra kr 1 115 214 000 til kr 1 124 397 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med92 105 000
fra kr 2 044 686 000 til kr 2 136 791 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med122 579 000
fra kr 881 538 000 til kr 1 004 117 000
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 31 923 000 til kr 37 923 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes med101 039 000
fra kr 6 998 359 000 til kr 6 897 320 000
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44, nedsettes med6 000 000
fra kr 88 135 000 til kr 82 135 000
1761Nye kampfly med baseløsning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 1 781 000 000 til kr 1 681 000 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 41 000 000 til kr 141 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med16 836 000
fra kr 1 001 965 000 til kr 1 018 801 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med273 931 000
fra kr 573 382 000 til kr 847 313 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, nedsettes med100 939 000
fra kr 1 162 524 000 til kr 1 061 585 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med4 978 000
fra kr 260 651 000 til kr 265 629 000
1800Olje- og energidepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med2 000 000
fra kr 35 845 000 til kr 33 845 000
72Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med2 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 239 500 000 til kr 243 000 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med35 000 000
fra kr 203 100 000 til kr 168 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000
1825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 22 500 000 til kr 25 700 000
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med26 000 000
fra kr 1 165 000 000 til kr 1 191 000 000
71Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med72 000 000
fra kr 1 882 000 000 til kr 1 810 000 000
1870Petoro AS
73(Ny) Statlig deltagelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, bevilges med18 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med1 180 000 000
fra kr 14 821 000 000 til kr 13 641 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med63 027 000
fra kr 203 027 000 til kr 140 000 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med43 468 000
fra kr 5 411 262 000 til kr 5 454 730 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med126 599 000
fra kr 2 969 578 000 til kr 3 096 177 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med45 195 000
fra kr 660 184 000 til kr 705 379 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med13 045 000
fra kr 846 018 000 til kr 859 063 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med45 100 000
fra kr 440 520 000 til kr 485 620 000
74Tap på utlån, nedsettes med63 500 000
fra kr 322 500 000 til kr 259 000 000
76Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med654 000
fra kr 8 056 000 til kr 8 710 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med494 642 000
fra kr 20 230 643 000 til kr 20 725 285 000
2412Husbanken
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 23 200 000 til kr 33 200 000
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med1 102 000 000
fra kr 19 543 000 000 til kr 20 645 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med40 000 000
fra kr 233 200 000 til kr 273 200 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med1 000 000
fra kr 338 500 000 til kr 339 500 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 401 200 000 til kr 416 200 000
2429Eksportkreditt Norge AS
71(Ny) Viderefakturerte utgifter, bevilges med200 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 28 000 000 000 til kr 30 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 747 018 000
2 Driftsutgifter2 295 848 000
3 Avskrivninger692 000 000
4 Renter av statens kapital81 300 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum 223 476 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 138 100 000 til kr 148 100 000
31(Ny) Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, bevilges med87 000 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med35 000 000
fra kr 735 100 000 til kr 770 100 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-603 190 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning455 230 000
3 Avskrivninger110 332 000
4 Renter av statens kapital21 392 000
5 Til investeringsformål 18 070 000
Sum 1 834 000
2490NVE Anlegg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-60 000 000
2 Driftsutgifter54 300 000
3 Avskrivninger4 900 000
4 Renter av statens kapital800 000
5 Investeringsformål2 000 000
6 Reguleringsfond -2 000 000
Sum 0
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med2 000 000
fra kr 2 000 000 til kr 4 000 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med315 000 000
fra kr 17 200 000 000 til kr 16 885 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med200 000
fra kr 358 200 000 til kr 358 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 420 000 000 til kr 415 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 300 000 000
fra kr 11 300 000 000 til kr 10 000 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med45 000 000
fra kr 705 000 000 til kr 750 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med8 000 000
fra kr 2 428 000 000 til kr 2 420 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med460 000 000
fra kr 33 280 000 000 til kr 32 820 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 1 720 000 000 til kr 1 660 000 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 810 000 000 til kr 1 780 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 404 800 000
fra kr 36 164 800 000 til kr 34 760 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med320 000 000
fra kr 23 110 000 000 til kr 22 790 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med565 000 000
fra kr 35 830 000 000 til kr 35 265 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med59 000 000
fra kr 2 249 000 000 til kr 2 190 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 740 000 000 til kr 1 690 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med132 500 000
fra kr 2 731 600 000 til kr 2 599 100 000
77Ortopediske hjelpemidler, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 160 000 000 til kr 1 110 000 000
78Høreapparater, nedsettes med99 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 401 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med205 000 000
fra kr 55 295 000 000 til kr 55 090 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med670 000 000
fra kr 101 130 000 000 til kr 100 460 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med11 000 000
fra kr 8 481 000 000 til kr 8 470 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med99 000 000
fra kr 4 149 000 000 til kr 4 050 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, forhøyes med8 000 000
fra kr 230 000 000 til kr 238 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med2 619 000
fra kr 42 858 000 til kr 45 477 000
3230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med7 000 000
fra kr 56 435 000 til kr 49 435 000
3410Rettsgebyr
1Rettsgebyr, nedsettes med2 000 000
fra kr 186 339 000 til kr 184 339 000
3413Jordskiftedomstolene
2Sideutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 064 000 til kr 10 064 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
3Salgsinntekter, forhøyes med25 000 000
fra kr 63 373 000 til kr 88 373 000
6Gebyr – utlendingssaker, forhøyes med18 300 000
fra kr 117 410 000 til kr 135 710 000
3442Politihøgskolen
2Diverse inntekter, forhøyes med2 500 000
fra kr 11 975 000 til kr 14 475 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
2Variable refusjoner, forhøyes med41 000 000
fra kr 14 200 000 til kr 55 200 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med2 000 000
fra kr 3 450 000 til kr 5 450 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 008 000
fra kr 13 432 000 til kr 14 440 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med141 359 000
fra kr 772 156 000 til kr 913 515 000
5Refusjonsinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 10 650 000 til kr 14 150 000
3605Arbeids- og velferdsetaten
1Administrasjonsvederlag, nedsettes med500 000
fra kr 22 365 000 til kr 21 865 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med21 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 66 000 000
90Tilbakebetaling av lån, nedsettes med500 000 000
fra kr 9 000 000 000 til kr 8 500 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 154 000 000 til kr 156 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 87 000 000 til kr 91 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med4 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 41 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, nedsettes med400 000
fra kr 1 500 000 til kr 1 100 000
3711Ernæring og mattrygghet
2Diverse inntekter, nedsettes med200 000
fra kr 407 000 til kr 207 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, nedsettes med15 000 000
fra kr 41 061 000 til kr 26 061 000
5Oppdragsinntekter, nedsettes med4 300 000
fra kr 5 529 000 til kr 1 229 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med2 388 000
fra kr 87 472 000 til kr 89 860 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med12 527 000
fra kr 19 024 000 til kr 31 551 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med29 025 000
fra kr 96 567 000 til kr 125 592 000
3846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
1Prosjektinntekter, nedsettes med517 000
fra kr 517 000 til kr 0
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med52 000 000
fra kr 468 000 000 til kr 520 000 000
3934Internasjonaliseringstiltak
71(Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra EXPO, bevilges med500 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(Ny) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med127 800 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, forhøyes med2 700 000
fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000
4062Kystverket
2Andre inntekter, forhøyes med2 500 000
fra kr 10 384 000 til kr 12 884 000
4162Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån, forhøyes med200 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 250 000 000
4420Miljødirektoratet
1(Ny) Oppdrag og andre ymse inntekter, bevilges med6 660 000
2(Ny) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med2 161 000
4(Ny) Gebyrer, forurensningsområdet, bevilges med33 259 000
6(Ny) Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, bevilges med22 000 000
7(Ny) Gebyrer, kvotesystemet, bevilges med10 600 000
8(Ny) Gebyrer, naturforvaltningsområdet, bevilges med4 298 000
9(Ny) Internasjonale oppdrag, bevilges med28 405 000
4426Statens naturoppsyn
1Oppdrag og andre ymse inntekter, nedsettes med664 000
fra kr 664 000 til kr 0
4427Direktoratet for naturforvaltning
1Ymse inntekter, nedsettes med642 000
fra kr 642 000 til kr 0
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med13 250 000
fra kr 13 250 000 til kr 0
54Gebyrer, nedsettes med4 298 000
fra kr 4 298 000 til kr 0
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
2Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med2 161 000
fra kr 2 161 000 til kr 0
4Gebyrer, nedsettes med35 259 000
fra kr 35 259 000 til kr 0
5Leieinntekter, nedsettes med354 000
fra kr 354 000 til kr 0
6Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med22 000 000
fra kr 22 000 000 til kr 0
7Gebyrinntekter (Kvotesystemet), nedsettes med10 600 000
fra kr 10 600 000 til kr 0
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med6 155 000
fra kr 6 155 000 til kr 0
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med7 000 000
fra kr 75 000 000 til kr 82 000 000
2Andre inntekter, forhøyes med18 400 000
fra kr 6 600 000 til kr 25 000 000
5Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med5 000 000
fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med170 000 000
fra kr 345 000 000 til kr 175 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 3 909 425 000 til kr 3 912 925 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med25 596 000
fra kr 54 343 000 til kr 79 939 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 60 192 000 til kr 63 192 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, forhøyes med38 235 000
fra kr 127 577 000 til kr 165 812 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med25 961 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, forhøyes med274 093 000
fra kr 511 148 000 til kr 785 241 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 14 700 000 til kr 18 200 000
4820Norges vassdrags- og energidirektorat
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, nedsettes med5 000 000
fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000
4825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
10(Ny) Refusjoner, bevilges med3 200 000
4833CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med33 000 000
fra kr 165 000 000 til kr 132 000 000
86Avdrag, TCM DA, forhøyes med7 000 000
fra kr 1 096 000 000 til kr 1 103 000 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, forhøyes med50 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 100 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
29Termingebyr, nedsettes med1 669 000
fra kr 25 616 000 til kr 23 947 000
89Purregebyrer, nedsettes med6 613 000
fra kr 88 850 000 til kr 82 237 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med226 253 000
fra kr 8 015 109 000 til kr 7 788 856 000
93Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med6 700 000
fra kr 2 945 883 000 til kr 2 939 183 000
5312Husbanken
90Avdrag, forhøyes med7 000 000
fra kr 9 999 000 000 til kr 10 006 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med7 500 000
fra kr 5 000 000 til kr 12 500 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter185 900 000 000
2 Driftsutgifter-32 800 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 500 000 000
4 Avskrivninger-19 300 000 000
5 Renter av statens kapital -6 400 000 000
Sum 124 900 000 000
30Avskrivninger, nedsettes med2 700 000 000
fra kr 22 000 000 000 til kr 19 300 000 000
5446Salg av eiendom, Fornebu
40Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med5 600 000
fra kr 200 000 til kr 5 800 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med2 800 000
5490NVE Anlegg
30(Ny) Avsetning til investeringsformål, bevilges med2 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med7 400 000
fra kr 827 170 000 til kr 819 770 000
5501Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med185 000 000
fra kr 213 900 000 000 til kr 213 715 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med2 000 000
fra kr 1 850 000 000 til kr 1 848 000 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum
72Særskatt på oljeinntekter, forhøyes med60 000 000
fra kr 138 300 000 000 til kr 138 360 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med2 000 000
fra kr 2 570 000 000 til kr 2 568 000 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, forhøyes med300 000 000
fra kr 12 450 000 000 til kr 12 750 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med240 000 000
fra kr 7 650 000 000 til kr 7 890 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, forhøyes med24 500 000
fra kr 21 460 000 000 til kr 21 484 500 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
71Vinmonopolavgift, nedsettes med800 000
fra kr 37 100 000 til kr 36 300 000
5578Sektoravgifter under Miljøverndepartementet
72Fiskeravgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 16 300 000 til kr 17 800 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, forhøyes med256 000 000
fra kr 1 145 000 000 til kr 1 401 000 000
5615Husbanken
80Renter, forhøyes med14 000 000
fra kr 3 601 000 000 til kr 3 615 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, forhøyes med114 026 000
fra kr 3 377 934 000 til kr 3 491 960 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med36 500 000
fra kr 217 000 000 til kr 253 500 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, forhøyes med25 400 000
fra kr 438 000 000 til kr 463 400 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med80 000 000
fra kr 380 000 000 til kr 300 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med19 100 000
fra kr 5 000 000 til kr 24 100 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med7 300 000
fra kr 18 000 000 til kr 10 700 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med300 000
fra kr 500 000 til kr 200 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med21 800 000
fra kr 38 500 000 til kr 60 300 000
5650Renter på lån fra Nærings- og handelsdepartementet
81(Ny) Renter på lån til Secora AS, bevilges med4 000 000
5652Statskog SF – Renter og utbytte
80Renter, nedsettes med11 300 000
fra kr 19 800 000 til kr 8 500 000
85Utbytte, nedsettes med1 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 28 700 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, nedsettes med622 700 000
fra kr 13 622 853 000 til kr 13 000 153 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, forhøyes med79 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 117 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 13 887 000 000 til kr 14 421 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, nedsettes med3 000 000
fra kr 110 700 000 000 til kr 110 697 000 000
72Arbeidsgiveravgift, forhøyes med82 000 000
fra kr 154 500 000 000 til kr 154 582 000 000
5701Diverse inntekter
71Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med35 150 000
fra kr 960 150 000 til kr 925 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med10 000 000
fra kr 340 000 000 til kr 330 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, forhøyes med35 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 185 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med5 000 000
fra kr 55 000 000 til kr 50 000 000
3Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med3 500 000
fra kr 4 000 000 til kr 500 000
4(Ny) Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, bevilges med3 000 000»
Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 102 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.10.44)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 46, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen stille saker som omhandler lengeværende asylbarn i bero til en forskrift, som sikrer at barns beste vektlegges sterkere i forhold til innvandringsregulerende hensyn, er på plass.»

Venstre har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 100 mot 9 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.11.01)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 40–43, fra Høyre.

Forslag nr. 40 lyder:

«I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 91 450 000 til kr 94 450 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 147 800 000 til kr 151 800 000
43Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1Driftsutgifter, forhøyes med4 510 000
fra kr 54 350 000 til kr 58 860 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 329 000
fra kr 85 084 000 til kr 86 413 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 450 000
fra kr 1 820 686 000 til kr 1 819 236 000
118Nordområdetiltak mv.
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, nedsettes med700 000
fra kr 58 831 000 til kr 58 131 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 2 158 300 000 til kr 2 147 300 000
151Bistand til Asia
72Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 649 500 000 til kr 629 500 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 290 000 000 til kr 260 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med74 000 000
fra kr 200 500 000 til kr 126 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
73Kultur, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 106 000 000 til kr 100 000 000
161Næringsutvikling
75NORFUND – tapsavsetting, forhøyes med4 500 000
fra kr 282 500 000 til kr 287 000 000
95NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, forhøyes med13 500 000
fra kr 897 500 000 til kr 911 000 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 420 000 000 til kr 400 000 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med45 000 000
fra kr 648 200 000 til kr 603 200 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 395 000 000 til kr 385 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 135 000 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 340 000 000 til kr 329 000 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 51 700 000 til kr 66 700 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 33 000 000 til kr 31 000 000
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med134 900 000
fra kr 2 932 500 000 til kr 2 797 600 000
74Fornybar energi, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 407 300 000 til kr 1 377 300 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med135 300 000
fra kr 1 270 658 000 til kr 1 405 958 000
170FN-organisasjoner mv.
70FNs utviklingsprogram (UNDP), nedsettes med20 000 000
fra kr 760 000 000 til kr 740 000 000
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 860 500 000 til kr 835 500 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 286 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med9 000 000
fra kr 814 000 000 til kr 805 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med19 000 000
fra kr 772 500 000 til kr 753 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, nedsettes med45 000 000
fra kr 559 500 000 til kr 514 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres, forhøyes med180 000 000
fra kr 292 000 000 til kr 472 000 000
225Tiltak i grunnopplæringen
1Driftsutgifter, forhøyes med16 077 000
fra kr 157 002 000 til kr 173 079 000
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med659 000
fra kr 125 316 000 til kr 125 975 000
71Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med6 935 000
fra kr 10 336 000 til kr 17 271 000
74Tilskudd til organisasjoner, nedsettes med6 135 000
fra kr 29 669 000 til kr 23 534 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med181 300 000
fra kr 1 154 640 000 til kr 1 335 940 000
50Nasjonale sentre i grunnopplæringen, forhøyes med10 146 000
fra kr 62 236 000 til kr 72 382 000
70Tilskudd til NAROM, forhøyes med3 000 000
fra kr 7 409 000 til kr 10 409 000
71Tilskudd til vitensentre, forhøyes med5 500 000
fra kr 35 353 000 til kr 40 853 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74Tilskudd til Signo og Briskeby, nedsettes med2 889 000
fra kr 40 009 000 til kr 37 120 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 1 397 510 000 til kr 1 392 510 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med3 200 000
fra kr 1 299 125 000 til kr 1 302 325 000
79Toppidrett, forhøyes med1 800 000
fra kr 27 228 000 til kr 29 028 000
230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Driftsutgifter, forhøyes med2 172 000
fra kr 622 509 000 til kr 624 681 000
254Tilskudd til voksenopplæring
70Tilskudd til studieforbund, nedsettes med25 000 000
fra kr 189 054 000 til kr 164 054 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
70Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, forhøyes med20 500 000
fra kr 27 604 000 til kr 48 104 000
71Falstadsenteret, forhøyes med1 000 000
fra kr 16 487 000 til kr 17 487 000
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med2 000 000
fra kr 6 600 000 til kr 8 600 000
74Narviksenteret, forhøyes med1 000 000
fra kr 2 180 000 til kr 3 180 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med500 000
fra kr 47 592 000 til kr 47 092 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med90 258 000
fra kr 26 451 926 000 til kr 26 542 184 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 250 223 000 til kr 350 223 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 69 296 000 til kr 72 296 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med740 000
fra kr 146 050 000 til kr 145 310 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med2 949 000
fra kr 11 253 000 til kr 14 202 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med54 700 000
fra kr 91 432 000 til kr 146 132 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med3 043 000
fra kr 55 662 000 til kr 52 619 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med4 809 000
fra kr 201 765 000 til kr 196 956 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med232 139 000
fra kr 1 694 267 000 til kr 1 462 128 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med2 949 000
fra kr 21 760 000 til kr 18 811 000
310Tilskudd til trossamfunn m.m.
70Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med1 700 000
fra kr 230 100 000 til kr 231 800 000
314Kultur og samfunn
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, bevilges med2 200 000
71Kultur og næringsprosjekter, nedsettes med2 200 000
fra kr 8 798 000 til kr 6 598 000
79Til disposisjon, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 423 000 til kr 4 423 000
315Frivillighetsformål
86(Ny) Herreløs arv tilfaller ideelle organisasjoner, bevilges med2 000 000
320Allmenne kulturformål
70(Ny) Kompensasjon for bortfall av spillemidler, bevilges med60 000 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med750 000
fra kr 228 716 000 til kr 229 466 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med300 000
fra kr 6 534 000 til kr 6 834 000
323Musikkformål
55Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56, forhøyes med750 000
fra kr 155 367 000 til kr 156 117 000
324Scenekunstformål
70Nasjonale institusjoner, nedsettes med4 000 000
fra kr 997 270 000 til kr 993 270 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
77Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1, forhøyes med3 266 000
fra kr 16 902 000 til kr 20 168 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med2 066 000
fra kr 58 555 000 til kr 56 489 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med17 000 000
fra kr 34 382 000 til kr 51 382 000
334Film- og medieformål
71Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med10 000 000
fra kr 27 900 000 til kr 37 900 000
335Mediestøtte
71Produksjonstilskudd, nedsettes med25 000 000
fra kr 307 946 000 til kr 282 946 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med9 483 000
fra kr 372 942 000 til kr 382 425 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 20 700 000 til kr 26 700 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med800 000
fra kr 8 545 000 til kr 9 345 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med14 616 000
fra kr 1 704 309 000 til kr 1 718 925 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 41 294 000 til kr 43 794 000
413Jordskiftedomstolene
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 8 979 000 til kr 9 979 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med7 117 000
fra kr 3 537 465 000 til kr 3 544 582 000
70Tilskudd, forhøyes med5 000 000
fra kr 23 719 000 til kr 28 719 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med159 450 000
fra kr 10 455 236 000 til kr 10 614 686 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med5 200 000
fra kr 205 170 000 til kr 210 370 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med26 320 000
fra kr 2 059 343 000 til kr 2 085 663 000
442Politihøgskolen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 548 688 000 til kr 551 188 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 100 000
fra kr 150 130 000 til kr 152 230 000
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
70Overføringer til private, forhøyes med3 430 000
fra kr 5 561 000 til kr 8 991 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 864 143 000 til kr 866 143 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 358 800 000 til kr 356 800 000
469Vergemålsordningen
1Driftsutgifter, forhøyes med4 100 000
fra kr 143 774 000 til kr 147 874 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 6 438 000 til kr 7 438 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med262 000
fra kr 31 293 000 til kr 31 031 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter, nedsettes med2 238 000
fra kr 45 641 000 til kr 43 403 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med900 000
fra kr 39 414 000 til kr 40 314 000
474Konfliktråd
1Driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 76 815 000 til kr 77 415 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, forhøyes med4 300 000
fra kr 145 738 000 til kr 150 038 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med41 000 000
fra kr 761 593 000 til kr 802 593 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med110 889 000
fra kr 1 571 838 000 til kr 1 682 727 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med2 500 000
fra kr 48 215 000 til kr 45 715 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, forhøyes med12 229 000
fra kr 246 394 000 til kr 258 623 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, forhøyes med39 993 000
fra kr 452 807 000 til kr 492 800 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 018 000
fra kr 13 568 000 til kr 14 586 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med500 000 000
fra kr 1 525 950 000 til kr 1 025 950 000
63(Ny) Tilskudd til utbygging av bredbånd, bevilges med53 160 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med1 300 000
fra kr 520 200 000 til kr 518 900 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med256 400 000
fra kr 109 678 586 000 til kr 109 422 186 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med100 000 000
fra kr 27 316 533 000 til kr 27 216 533 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 433 800 000 til kr 448 800 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, forhøyes med6 000 000
fra kr 1 013 900 000 til kr 1 019 900 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 60 770 000 til kr 59 270 000
70Tilskudd, forhøyes med700 000
fra kr 24 990 000 til kr 25 690 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med44 800 000
fra kr 10 482 400 000 til kr 10 527 200 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 28 800 000 til kr 43 800 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med11 229 000
fra kr 8 579 000 000 til kr 8 567 771 000
22(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med7 400 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med13 000 000
fra kr 977 000 000 til kr 964 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med25 000 000
fra kr 64 000 000 til kr 89 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med12 500 000 000
fra kr 21 000 000 000 til kr 33 500 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med9 000 000
fra kr 81 000 000 til kr 90 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med24 000 000
fra kr 182 000 000 til kr 158 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 163 330 000 til kr 178 330 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 56 190 000 til kr 76 190 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med21 700 000
fra kr 88 600 000 til kr 66 900 000
60(Ny) Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune, bevilges med22 000 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med120 570 000
fra kr 6 244 470 000 til kr 6 123 900 000
78Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, nedsettes med28 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 35 000 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med11 000 000
fra kr 490 400 000 til kr 501 400 000
660Krigspensjon
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, nedsettes med40 000 000
fra kr 367 000 000 til kr 327 000 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, nedsettes med31 300 000
fra kr 212 586 000 til kr 181 286 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 880 000 000 til kr 1 830 000 000
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 700 000
fra kr 186 088 000 til kr 200 788 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, nedsettes med1 700 000
fra kr 604 896 000 til kr 603 196 000
711Ernæring og mattrygghet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 20 458 000 til kr 20 258 000
74Skolefrukt, kan overføres, forhøyes med6 700 000
fra kr 18 984 000 til kr 25 684 000
715Statens strålevern
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 77 130 000 til kr 76 630 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med19 300 000
fra kr 44 264 000 til kr 24 964 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med800 000
fra kr 78 107 000 til kr 77 307 000
70Smittevern mv., kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 16 998 000 til kr 20 998 000
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med1 800 000
fra kr 14 098 000 til kr 15 898 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med16 100 000
fra kr 985 176 000 til kr 969 076 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 168 311 000 til kr 198 311 000
721Statens helsetilsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med600 000
fra kr 91 686 000 til kr 91 086 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, forhøyes med10 700 000
fra kr 147 477 000 til kr 158 177 000
71Særskilte tilskudd, forhøyes med1 700 000
fra kr 76 916 000 til kr 78 616 000
723Pasientskadenemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 48 043 000 til kr 56 043 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med800 000
fra kr 165 147 000 til kr 164 347 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med248 000 000
fra kr 372 058 000 til kr 620 058 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med81 500 000
fra kr 47 683 089 000 til kr 47 764 589 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med28 600 000
fra kr 16 738 286 000 til kr 16 766 886 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med21 600 000
fra kr 12 663 461 000 til kr 12 685 061 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med19 200 000
fra kr 11 225 820 000 til kr 11 245 020 000
82Investeringslån, kan overføres, forhøyes med16 000 000
fra kr 2 009 931 000 til kr 2 025 931 000
84(Ny) Rentekompensasjon IKT-investeringer, bevilges med20 000 000
734Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med950 000
fra kr 14 798 000 til kr 15 748 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med1 700 000
fra kr 45 987 000 til kr 44 287 000
750Statens legemiddelverk
1Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 227 716 000 til kr 226 216 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med71 000 000
fra kr 127 045 000 til kr 198 045 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, forhøyes med59 000 000
fra kr 202 215 000 til kr 261 215 000
67Utviklingstiltak, forhøyes med10 000 000
fra kr 111 087 000 til kr 121 087 000
71Frivillig arbeid mv., forhøyes med1 000 000
fra kr 31 245 000 til kr 32 245 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med2 000 000
fra kr 29 561 000 til kr 31 561 000
60Forebyggende helsetjenester, forhøyes med14 000 000
fra kr 57 225 000 til kr 71 225 000
73Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 26 675 000 til kr 25 675 000
763Rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med5 000 000
fra kr 60 199 000 til kr 55 199 000
71Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med21 000 000
fra kr 176 148 000 til kr 197 148 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 87 287 000 til kr 92 287 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 600 000
fra kr 88 118 000 til kr 90 718 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, forhøyes med8 000 000
fra kr 226 179 000 til kr 234 179 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 377 758 000 til kr 387 758 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med2 500 000
fra kr 107 482 000 til kr 109 982 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv., forhøyes med15 000 000
fra kr 302 518 000 til kr 317 518 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med15 000 000
fra kr 63 828 000 til kr 78 828 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med700 000
fra kr 156 459 000 til kr 157 159 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med250 000
fra kr 179 187 000 til kr 179 437 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med7 150 000
fra kr 46 273 000 til kr 39 123 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 10 500 000 til kr 16 500 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med66 452 000
fra kr 5 090 852 000 til kr 5 024 400 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med43 884 000
fra kr 314 268 000 til kr 358 152 000
62Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med500 000
fra kr 172 823 000 til kr 172 323 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med500 000
fra kr 51 094 000 til kr 51 594 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 28 092 000 til kr 29 592 000
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med51 603 000
fra kr 1 648 676 000 til kr 1 700 279 000
840Krisetiltak
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med2 400 000
fra kr 35 058 000 til kr 32 658 000
842Familievern
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 16 403 000 til kr 18 803 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med327 400 000
fra kr 878 000 000 til kr 1 205 400 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med55 000 000
fra kr 14 985 000 000 til kr 15 040 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med517 000
fra kr 32 135 000 til kr 31 618 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med817 000
fra kr 70 773 000 til kr 69 956 000
50Forskning og utvikling, nedsettes med326 000
fra kr 25 274 000 til kr 24 948 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med77 000 000
fra kr 1 100 000 000 til kr 1 177 000 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med174 000 000
fra kr 3 685 960 000 til kr 3 859 960 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 64 333 000 til kr 84 333 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med15 843 000
fra kr 112 328 000 til kr 128 171 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning, forhøyes med1 000 000
fra kr 105 653 000 til kr 106 653 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 7 571 000 til kr 6 571 000
900Nærings- og handelsdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 400 000
fra kr 44 345 000 til kr 42 945 000
901Styret for det industrielle rettsvern
1Driftsutgifter, forhøyes med1 400 000
fra kr 235 400 000 til kr 236 800 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 314 800 000 til kr 319 800 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med74 000 000
fra kr 1 600 000 000 til kr 1 526 000 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 100 000
fra kr 358 150 000 til kr 359 250 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med225 000 000
fra kr 1 413 900 000 til kr 1 638 900 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter, nedsettes med800 000
fra kr 53 300 000 til kr 52 500 000
74Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres, forhøyes med800 000
fra kr 13 500 000 til kr 14 300 000
928Skattefunn
71(Ny) Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats, bevilges med40 000 000
950Forvaltning av statlig eierskap
96Forvaltning av statlig eierskap, forhøyes med500 000 000
fra kr 700 000 000 til kr 1 200 000 000
1000Fiskeri- og kystdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 38 200 000 til kr 37 200 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 900 000
fra kr 343 760 000 til kr 351 660 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 700 000
fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
72Tilskudd Nofima, kan overføres, forhøyes med21 000 000
fra kr 77 870 000 til kr 98 870 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med2 500 000
fra kr 1 632 530 000 til kr 1 635 030 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, nedsettes med13 000 000
fra kr 497 910 000 til kr 484 910 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med13 000 000
fra kr 190 550 000 til kr 203 550 000
70Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med10 000 000
fra kr 56 200 000 til kr 66 200 000
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med562 000
fra kr 143 663 000 til kr 144 225 000
1115Mattilsynet
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med44 000 000
fra kr 9 323 000 til kr 53 323 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 6 810 000 til kr 12 810 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med72 800 000
fra kr 117 200 000 til kr 190 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, forhøyes med60 000 000
fra kr 2 286 000 til kr 62 286 000
72Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 43 000 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger, nedsettes med200 000 000
fra kr 1 433 653 000 til kr 1 233 653 000
74Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 8 341 500 000 til kr 8 241 500 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 8 844 500 000 til kr 8 854 500 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med24 000 000
fra kr 411 000 000 til kr 435 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med295 000 000
fra kr 9 105 800 000 til kr 9 400 800 000
32(Ny) Planlegging av OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23, bevilges med50 000 000
63(Ny) Tilskudd fylkesveier, kan overføres, bevilges med120 000 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 758 900 000 til kr 788 900 000
64(Ny) Belønningsordning gang- og sykkelveier, kan nyttes under post 60, bevilges med20 000 000
1350Jernbaneverket
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med329 000 000
fra kr 5 261 000 000 til kr 5 590 000 000
1354Statens jernbanetilsyn
21Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg, forhøyes med3 700 000
fra kr 15 000 000 til kr 18 700 000
1400Miljøverndepartementet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med14 055 000
fra kr 105 203 000 til kr 119 258 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 31 150 000 til kr 32 150 000
79Tilskudd til kulturminneforvaltning, forhøyes med11 000 000
fra kr 11 539 000 til kr 22 539 000
81Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, nedsettes med900 000
fra kr 14 557 000 til kr 13 657 000
1420Miljødirektoratet
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med742 064 000
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, bevilges med179 049 000
22(Ny) Statlige vannmiljøtiltak, bevilges med178 000 000
25(Ny) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med2 025 000
30(Ny) Statlige erhverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, bevilges med44 080 000
31(Ny) Tiltak i verneområder, kan overføres, bevilges med65 693 000
32(Ny) Statlige erhverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, bevilges med9 600 000
34(Ny) Statlige erhverv, nasjonalparker, kan overføres, bevilges med222 000 000
35(Ny) Statlige erhverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med241 091 000
60(Ny) Tilskudd til lokalt utviklingsfond, bevilges med6 000 000
70(Ny) Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, bevilges med30 500 000
72(Ny) Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, bevilges med150 755 000
73(Ny) Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, bevilges med64 600 000
75(Ny) Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, bevilges med313 820 000
76(Ny) Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, bevilges med61 000 000
77(Ny) Diverse organisasjoner og stiftelser m.m., bevilges med6 981 000
78(Ny) Friluftsformål, kan overføres, bevilges med88 288 000
81(Ny) Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskapingsprogram, kan overføres, kan nyttes under post 21, bevilges med31 930 000
82(Ny) Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, bevilges med33 089 000
84(Ny) Internasjonalt samarbeid, bevilges med1 144 000
85(Ny) Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, bevilges med43 700 000
1425Vilt- og fisketiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 32 100 000 til kr 32 300 000
70Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, forhøyes med1 300 000
fra kr 9 800 000 til kr 11 100 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med134 207 000
fra kr 134 207 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med9 297 000
fra kr 9 297 000 til kr 0
30Tiltak i verneområder, kan overføres, nedsettes med65 693 000
fra kr 65 693 000 til kr 0
1427Direktoratet for naturforvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med212 715 000
fra kr 212 715 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med167 827 000
fra kr 167 827 000 til kr 0
22Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med173 500 000
fra kr 173 500 000 til kr 0
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med44 080 000
fra kr 44 080 000 til kr 0
32Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, nedsettes med9 600 000
fra kr 9 600 000 til kr 0
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, nedsettes med222 000 000
fra kr 222 000 000 til kr 0
35Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med231 091 000
fra kr 231 091 000 til kr 0
60Tilskudd til lokalt utviklingsfond, nedsettes med6 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 0
70Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, nedsettes med30 500 000
fra kr 30 500 000 til kr 0
71Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres, nedsettes med16 600 000
fra kr 16 600 000 til kr 0
72Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, nedsettes med150 755 000
fra kr 150 755 000 til kr 0
73Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, nedsettes med64 600 000
fra kr 64 600 000 til kr 0
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, nedsettes med21 693 000
fra kr 21 693 000 til kr 0
75Internasjonale avtaler og medlemskap, nedsettes med1 144 000
fra kr 1 144 000 til kr 0
76Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, nedsettes med43 700 000
fra kr 43 700 000 til kr 0
78Friluftsområder, interkommunale friluftsråd og landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsliv, kan overføres, nedsettes med66 595 000
fra kr 66 595 000 til kr 0
81Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med15 330 000
fra kr 15 330 000 til kr 0
82Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med33 089 000
fra kr 33 089 000 til kr 0
83Naturfaglige organisasjoner, nedsettes med3 673 000
fra kr 3 673 000 til kr 0
1429Riksantikvaren
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med5 000 000
fra kr 265 362 000 til kr 270 362 000
73Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med10 000 000
fra kr 10 953 000 til kr 20 953 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med370 594 000
fra kr 370 594 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med19 473 000
fra kr 19 473 000 til kr 0
22Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med2 025 000
fra kr 2 025 000 til kr 0
39Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med17 162 000
fra kr 17 162 000 til kr 0
69Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, nedsettes med26 250 000
fra kr 26 250 000 til kr 0
71Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og kompetanseformidling om produksjon og forbruk, nedsettes med2 188 000
fra kr 2 188 000 til kr 0
74Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbruksinformasjon, nedsettes med1 120 000
fra kr 1 120 000 til kr 0
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, nedsettes med281 320 000
fra kr 281 320 000 til kr 0
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 0
79Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, nedsettes med14 837 000
fra kr 14 837 000 til kr 0
1445Miljøvennlig skipsfart
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 4 132 000 til kr 3 932 000
1447Miljøhensyn i offentlige innkjøp
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med455 000
fra kr 14 000 000 til kr 13 545 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 450 890 000 til kr 460 890 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 195 712 000 til kr 198 212 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 197 374 000 til kr 197 174 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 100 000
fra kr 42 831 000 til kr 45 931 000
22Forskning, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 19 944 000 til kr 20 444 000
1510Fylkesmannsembetene
1Driftsutgifter, forhøyes med19 377 000
fra kr 1 426 594 000 til kr 1 445 971 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, forhøyes med43 400 000
fra kr 579 406 000 til kr 622 806 000
22Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med574 000
fra kr 124 993 000 til kr 125 567 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med14 550 000
fra kr 87 970 000 til kr 73 420 000
1530Tilskudd til de politiske partier
1Driftsutgifter, forhøyes med1 549 000
fra kr 2 985 000 til kr 4 534 000
70Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner, nedsettes med1 549 000
fra kr 245 413 000 til kr 243 864 000
1540Nasjonale minoriteter
60Tiltak for rom, kan overføres, nedsettes med1 250 000
fra kr 5 800 000 til kr 4 550 000
70Tilskudd til nasjonale minoriteter, forhøyes med250 000
fra kr 7 751 000 til kr 8 001 000
72(Ny) Det Mosaiske Trossamfund, bevilges med500 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 13 027 000 til kr 12 777 000
72Tilskudd til forebyggende informasjonssikring, nedsettes med3 430 000
fra kr 6 860 000 til kr 3 430 000
1562Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 33 753 000 til kr 32 953 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
31Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med73 000 000
fra kr 18 500 000 til kr 91 500 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med40 000 000
fra kr 388 400 000 til kr 428 400 000
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med4 100 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med13 500 000
fra kr 15 000 000 til kr 28 500 000
1590Kirkelig administrasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med13 300 000
fra kr 215 374 000 til kr 228 674 000
71Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med5 000 000
fra kr 233 538 000 til kr 238 538 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med2 850 000
fra kr 213 936 000 til kr 211 086 000
1591Presteskapet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 850 000
fra kr 905 344 000 til kr 908 194 000
1592Nidaros domkirke m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 54 064 000 til kr 57 564 000
1600Finansdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med450 000
fra kr 313 500 000 til kr 313 950 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med21 000 000
fra kr 1 479 100 000 til kr 1 500 100 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med19 200 000
fra kr 4 487 300 000 til kr 4 506 500 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 160 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med5 600 000
fra kr 96 500 000 til kr 102 100 000
70(Ny) Tilskudd, bevilges med3 600 000
1650Statsgjeld, renter mv.
1Driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 36 700 000 til kr 33 700 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 540 000
fra kr 378 016 000 til kr 376 476 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med20 500 000
fra kr 3 060 316 000 til kr 3 080 816 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 62 980 000 til kr 162 980 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, nedsettes med7 900 000
fra kr 1 780 467 000 til kr 1 772 567 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med50 000
fra kr 237 931 000 til kr 237 881 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med146 765 000
fra kr 3 112 185 000 til kr 2 965 420 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med15 996 000
fra kr 2 022 720 000 til kr 2 038 716 000
50(Ny) Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, bevilges med2 300 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med62 408 000
fra kr 5 607 269 000 til kr 5 669 677 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med47 935 000
fra kr 3 610 045 000 til kr 3 657 980 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med22 096 000
fra kr 4 301 518 000 til kr 4 323 614 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med49 146 000
fra kr 1 093 503 000 til kr 1 142 649 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 183 000
fra kr 1 115 214 000 til kr 1 124 397 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med92 105 000
fra kr 2 044 686 000 til kr 2 136 791 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med122 579 000
fra kr 881 538 000 til kr 1 004 117 000
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 31 923 000 til kr 37 923 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes med101 039 000
fra kr 6 998 359 000 til kr 6 897 320 000
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44, nedsettes med6 000 000
fra kr 88 135 000 til kr 82 135 000
1761Nye kampfly med baseløsning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 1 781 000 000 til kr 1 681 000 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 41 000 000 til kr 141 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med16 836 000
fra kr 1 001 965 000 til kr 1 018 801 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med273 931 000
fra kr 573 382 000 til kr 847 313 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, nedsettes med100 939 000
fra kr 1 162 524 000 til kr 1 061 585 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med4 978 000
fra kr 260 651 000 til kr 265 629 000
1800Olje- og energidepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med2 000 000
fra kr 35 845 000 til kr 33 845 000
72Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med2 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 239 500 000 til kr 243 000 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 145 300 000 til kr 155 300 000
60Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med30 000 000
fra kr 14 000 000 til kr 44 000 000
72Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60, forhøyes med10 000 000
fra kr 32 000 000 til kr 42 000 000
73Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 120 000 000 til kr 90 000 000
1825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 22 500 000 til kr 25 700 000
70(Ny) Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, bevilges med25 000 000
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med26 000 000
fra kr 1 165 000 000 til kr 1 191 000 000
71Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med72 000 000
fra kr 1 882 000 000 til kr 1 810 000 000
1870Petoro AS
73(Ny) Statlig deltagelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, bevilges med18 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med1 155 000 000
fra kr 14 821 000 000 til kr 13 666 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med63 027 000
fra kr 203 027 000 til kr 140 000 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med63 568 000
fra kr 5 411 262 000 til kr 5 474 830 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med126 599 000
fra kr 2 969 578 000 til kr 3 096 177 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med45 195 000
fra kr 660 184 000 til kr 705 379 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med13 545 000
fra kr 846 018 000 til kr 859 563 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med45 100 000
fra kr 440 520 000 til kr 485 620 000
74Tap på utlån, nedsettes med63 500 000
fra kr 322 500 000 til kr 259 000 000
76Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med654 000
fra kr 8 056 000 til kr 8 710 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med555 142 000
fra kr 20 230 643 000 til kr 20 785 785 000
2412Husbanken
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 23 200 000 til kr 33 200 000
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med1 102 000 000
fra kr 19 543 000 000 til kr 20 645 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med122 000 000
fra kr 233 200 000 til kr 355 200 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med1 000 000
fra kr 338 500 000 til kr 339 500 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 401 200 000 til kr 416 200 000
74(Ny) Offentlig-privat innovasjonssamarbeid, kan overføres, bevilges med15 000 000
76Miljøteknologi, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 260 300 000 til kr 285 300 000
90Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning, forhøyes med200 000 000
fra kr 42 550 000 000 til kr 42 750 000 000
2426SIVA SF
70Tilskudd, forhøyes med50 000 000
fra kr 48 000 000 til kr 98 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
71(Ny) Viderefakturerte utgifter, bevilges med200 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 28 000 000 000 til kr 30 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 747 018 000
2 Driftsutgifter2 295 848 000
3 Avskrivninger692 000 000
4 Renter av statens kapital81 300 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum 223 476 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 138 100 000 til kr 148 100 000
31(Ny) Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, bevilges med87 000 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med35 000 000
fra kr 735 100 000 til kr 770 100 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-603 190 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning455 230 000
3 Avskrivninger110 332 000
4 Renter av statens kapital21 392 000
5 Til investeringsformål 18 070 000
Sum 1 834 000
2490NVE Anlegg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-60 000 000
2 Driftsutgifter54 300 000
3 Avskrivninger4 900 000
4 Renter av statens kapital800 000
5 Investeringsformål2 000 000
6 Reguleringsfond -2 000 000
Sum 0
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med2 000 000
fra kr 2 000 000 til kr 4 000 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med315 000 000
fra kr 17 200 000 000 til kr 16 885 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med200 000
fra kr 358 200 000 til kr 358 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 420 000 000 til kr 415 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 300 000 000
fra kr 11 300 000 000 til kr 10 000 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med35 000 000
fra kr 705 000 000 til kr 740 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med8 000 000
fra kr 2 428 000 000 til kr 2 420 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med635 000 000
fra kr 33 280 000 000 til kr 32 645 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 1 720 000 000 til kr 1 660 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med700 000
fra kr 550 000 000 til kr 550 700 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 810 000 000 til kr 1 780 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 404 800 000
fra kr 36 164 800 000 til kr 34 760 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med320 000 000
fra kr 23 110 000 000 til kr 22 790 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med565 000 000
fra kr 35 830 000 000 til kr 35 265 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med59 000 000
fra kr 2 249 000 000 til kr 2 190 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 740 000 000 til kr 1 690 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med132 500 000
fra kr 2 731 600 000 til kr 2 599 100 000
77Ortopediske hjelpemidler, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 160 000 000 til kr 1 110 000 000
78Høreapparater, nedsettes med99 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 401 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med205 000 000
fra kr 55 295 000 000 til kr 55 090 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med670 000 000
fra kr 101 130 000 000 til kr 100 460 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, forhøyes med22 000 000
fra kr 8 481 000 000 til kr 8 503 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med99 000 000
fra kr 4 149 000 000 til kr 4 050 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, forhøyes med8 000 000
fra kr 230 000 000 til kr 238 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med2 619 000
fra kr 42 858 000 til kr 45 477 000
3230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med7 000 000
fra kr 56 435 000 til kr 49 435 000
3410Rettsgebyr
1Rettsgebyr, nedsettes med2 000 000
fra kr 186 339 000 til kr 184 339 000
3413Jordskiftedomstolene
2Sideutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 064 000 til kr 10 064 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
3Salgsinntekter, forhøyes med25 000 000
fra kr 63 373 000 til kr 88 373 000
6Gebyr – utlendingssaker, forhøyes med18 300 000
fra kr 117 410 000 til kr 135 710 000
3442Politihøgskolen
2Diverse inntekter, forhøyes med2 500 000
fra kr 11 975 000 til kr 14 475 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
2Variable refusjoner, forhøyes med41 000 000
fra kr 14 200 000 til kr 55 200 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med2 000 000
fra kr 3 450 000 til kr 5 450 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 008 000
fra kr 13 432 000 til kr 14 440 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med110 559 000
fra kr 772 156 000 til kr 882 715 000
5Refusjonsinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 10 650 000 til kr 14 150 000
3605Arbeids- og velferdsetaten
1Administrasjonsvederlag, nedsettes med500 000
fra kr 22 365 000 til kr 21 865 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med21 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 66 000 000
90Tilbakebetaling av lån, nedsettes med500 000 000
fra kr 9 000 000 000 til kr 8 500 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 154 000 000 til kr 156 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 87 000 000 til kr 91 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med4 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 41 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, nedsettes med400 000
fra kr 1 500 000 til kr 1 100 000
3711Ernæring og mattrygghet
2Diverse inntekter, nedsettes med200 000
fra kr 407 000 til kr 207 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, nedsettes med15 000 000
fra kr 41 061 000 til kr 26 061 000
5Oppdragsinntekter, nedsettes med4 300 000
fra kr 5 529 000 til kr 1 229 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med2 388 000
fra kr 87 472 000 til kr 89 860 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med12 527 000
fra kr 19 024 000 til kr 31 551 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med6 225 000
fra kr 96 567 000 til kr 102 792 000
3846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
1Prosjektinntekter, nedsettes med517 000
fra kr 517 000 til kr 0
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med52 000 000
fra kr 468 000 000 til kr 520 000 000
3934Internasjonaliseringstiltak
71(Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra EXPO, bevilges med500 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(Ny) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med127 800 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, forhøyes med2 700 000
fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000
4062Kystverket
2Andre inntekter, forhøyes med2 500 000
fra kr 10 384 000 til kr 12 884 000
4162Statskog SF – Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån, forhøyes med200 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 250 000 000
4420Miljødirektoratet
1(Ny) Oppdrag og andre ymse inntekter, bevilges med6 660 000
2(Ny) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med2 161 000
4(Ny) Gebyrer, forurensningsområdet, bevilges med33 259 000
6(Ny) Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, bevilges med22 000 000
7(Ny) Gebyrer, kvotesystemet, bevilges med10 600 000
8(Ny) Gebyrer, naturforvaltningsområdet, bevilges med4 298 000
9(Ny) Internasjonale oppdrag, bevilges med28 405 000
4426Statens naturoppsyn
1Oppdrag og andre ymse inntekter, nedsettes med664 000
fra kr 664 000 til kr 0
4427Direktoratet for naturforvaltning
1Ymse inntekter, nedsettes med642 000
fra kr 642 000 til kr 0
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med13 250 000
fra kr 13 250 000 til kr 0
54Gebyrer, nedsettes med4 298 000
fra kr 4 298 000 til kr 0
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
2Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med2 161 000
fra kr 2 161 000 til kr 0
4Gebyrer, nedsettes med35 259 000
fra kr 35 259 000 til kr 0
5Leieinntekter, nedsettes med354 000
fra kr 354 000 til kr 0
6Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med22 000 000
fra kr 22 000 000 til kr 0
7Gebyrinntekter (Kvotesystemet), nedsettes med10 600 000
fra kr 10 600 000 til kr 0
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med6 155 000
fra kr 6 155 000 til kr 0
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med7 000 000
fra kr 75 000 000 til kr 82 000 000
2Andre inntekter, forhøyes med18 400 000
fra kr 6 600 000 til kr 25 000 000
5Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med5 000 000
fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med170 000 000
fra kr 345 000 000 til kr 175 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 3 909 425 000 til kr 3 912 925 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med25 596 000
fra kr 54 343 000 til kr 79 939 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 60 192 000 til kr 63 192 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, forhøyes med38 235 000
fra kr 127 577 000 til kr 165 812 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med25 961 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, forhøyes med274 093 000
fra kr 511 148 000 til kr 785 241 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 14 700 000 til kr 18 200 000
4820Norges vassdrags- og energidirektorat
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, nedsettes med5 000 000
fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000
4825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
10(Ny) Refusjoner, bevilges med3 200 000
4833CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med33 000 000
fra kr 165 000 000 til kr 132 000 000
86Avdrag, TCM DA, forhøyes med7 000 000
fra kr 1 096 000 000 til kr 1 103 000 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, forhøyes med50 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 100 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
29Termingebyr, nedsettes med1 669 000
fra kr 25 616 000 til kr 23 947 000
89Purregebyrer, nedsettes med6 613 000
fra kr 88 850 000 til kr 82 237 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med226 253 000
fra kr 8 015 109 000 til kr 7 788 856 000
93Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med6 700 000
fra kr 2 945 883 000 til kr 2 939 183 000
5312Husbanken
90Avdrag, forhøyes med7 000 000
fra kr 9 999 000 000 til kr 10 006 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med7 500 000
fra kr 5 000 000 til kr 12 500 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter185 900 000 000
2 Driftsutgifter-32 800 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 500 000 000
4 Avskrivninger-19 300 000 000
5 Renter av statens kapital -6 400 000 000
Sum 124 900 000 000
30Avskrivninger, nedsettes med2 700 000 000
fra kr 22 000 000 000 til kr 19 300 000 000
5445Statsbygg
30(Ny) Salg av eiendom, bevilges med200 000 000
5446Salg av eiendom, Fornebu
40Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med5 600 000
fra kr 200 000 til kr 5 800 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med2 800 000
5490NVE Anlegg
30(Ny) Avsetning til investeringsformål, bevilges med2 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med7 400 000
fra kr 827 170 000 til kr 819 770 000
5501Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med320 000 000
fra kr 213 900 000 000 til kr 213 580 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med65 000 000
fra kr 1 850 000 000 til kr 1 785 000 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum
72Særskatt på oljeinntekter, forhøyes med60 000 000
fra kr 138 300 000 000 til kr 138 360 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med2 000 000
fra kr 2 570 000 000 til kr 2 568 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, nedsettes med8 000 000
fra kr 236 000 000 000 til kr 235 992 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med110 000 000
fra kr 7 650 000 000 til kr 7 760 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, forhøyes med24 500 000
fra kr 21 460 000 000 til kr 21 484 500 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
71Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med1 000 000
fra kr 10 700 000 000 til kr 10 699 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med115 000 000
fra kr 1 250 000 000 til kr 1 365 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, nedsettes med10 000 000
fra kr 4 730 000 000 til kr 4 720 000 000
5556Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
70Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., nedsettes med32 000 000
fra kr 1 905 000 000 til kr 1 873 000 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
71Vinmonopolavgift, nedsettes med800 000
fra kr 37 100 000 til kr 36 300 000
5578Sektoravgifter under Miljøverndepartementet
72Fiskeravgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 16 300 000 til kr 17 800 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, forhøyes med256 000 000
fra kr 1 145 000 000 til kr 1 401 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, forhøyes med120 000 000
fra kr 176 000 000 til kr 296 000 000
5615Husbanken
80Renter, forhøyes med14 000 000
fra kr 3 601 000 000 til kr 3 615 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, forhøyes med114 026 000
fra kr 3 377 934 000 til kr 3 491 960 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med36 500 000
fra kr 217 000 000 til kr 253 500 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, forhøyes med25 400 000
fra kr 438 000 000 til kr 463 400 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med80 000 000
fra kr 380 000 000 til kr 300 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med19 100 000
fra kr 5 000 000 til kr 24 100 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med7 300 000
fra kr 18 000 000 til kr 10 700 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med300 000
fra kr 500 000 til kr 200 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med21 800 000
fra kr 38 500 000 til kr 60 300 000
5650Renter på lån fra Nærings- og handelsdepartementet
81(Ny) Renter på lån til Secora AS, bevilges med4 000 000
5652Statskog SF – Renter og utbytte
80Renter, nedsettes med11 300 000
fra kr 19 800 000 til kr 8 500 000
85Utbytte, nedsettes med1 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 28 700 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, nedsettes med252 700 000
fra kr 13 622 853 000 til kr 13 370 153 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, forhøyes med79 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 117 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 13 887 000 000 til kr 14 421 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, nedsettes med3 000 000
fra kr 110 700 000 000 til kr 110 697 000 000
72Arbeidsgiveravgift, forhøyes med82 000 000
fra kr 154 500 000 000 til kr 154 582 000 000
5701Diverse inntekter
71Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med35 150 000
fra kr 960 150 000 til kr 925 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med10 000 000
fra kr 340 000 000 til kr 330 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, forhøyes med35 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 185 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med5 000 000
fra kr 55 000 000 til kr 50 000 000
3Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med3 500 000
fra kr 4 000 000 til kr 500 000
4(Ny) Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, bevilges med3 000 000
5800Statens pensjonsfond utland
50Overføring fra fondet, nedsettes med853 300 000
fra kr 123 663 327 000 til kr 122 810 027 000»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig skogstrategi for en langsiktig, bærekraftig og lønnsom industriell utnyttelse av norske skogressurser. Analysen må ha fokus på kostnadsreduksjoner og effektivisering i kjeden «stubbe til marked».»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme på egnet måte en sak der det vurderes om skogavgift og eventuelt på hvilken måte kapital på skogavgiftskonto kan mobiliseres som en kapitalkilde for industriell satsing i næringen.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget samtykker i at det spares inn 350 mill. kroner på departementenes og underliggende etaters driftsutgifter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2012. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 350 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 350 mill. kroner til kap. 2309.»

Votering:Forslagene fra Høyre ble med 89 mot 19 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.11.18)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 11–39, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 11 lyder:

«I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 91 450 000 til kr 94 450 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 147 800 000 til kr 151 800 000
43Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1Driftsutgifter, forhøyes med4 510 000
fra kr 54 350 000 til kr 58 860 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 329 000
fra kr 85 084 000 til kr 86 413 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 450 000
fra kr 1 820 686 000 til kr 1 819 236 000
118Nordområdetiltak mv.
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, nedsettes med700 000
fra kr 58 831 000 til kr 58 131 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med61 000 000
fra kr 2 158 300 000 til kr 2 097 300 000
151Bistand til Asia
72Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 649 500 000 til kr 629 500 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 290 000 000 til kr 260 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med74 000 000
fra kr 200 500 000 til kr 126 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
73Kultur, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 106 000 000 til kr 100 000 000
161Næringsutvikling
75NORFUND – tapsavsetting, forhøyes med4 500 000
fra kr 282 500 000 til kr 287 000 000
95NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, forhøyes med13 500 000
fra kr 897 500 000 til kr 911 000 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 420 000 000 til kr 400 000 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med45 000 000
fra kr 648 200 000 til kr 603 200 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 395 000 000 til kr 385 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 135 000 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 340 000 000 til kr 329 000 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 51 700 000 til kr 66 700 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 33 000 000 til kr 31 000 000
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med134 900 000
fra kr 2 932 500 000 til kr 2 797 600 000
74Fornybar energi, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 407 300 000 til kr 1 377 300 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med135 300 000
fra kr 1 270 658 000 til kr 1 405 958 000
170FN-organisasjoner mv.
70FNs utviklingsprogram (UNDP), nedsettes med20 000 000
fra kr 760 000 000 til kr 740 000 000
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 860 500 000 til kr 835 500 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 286 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med9 000 000
fra kr 814 000 000 til kr 805 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med19 000 000
fra kr 772 500 000 til kr 753 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, nedsettes med45 000 000
fra kr 559 500 000 til kr 514 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres, forhøyes med180 000 000
fra kr 292 000 000 til kr 472 000 000
225Tiltak i grunnopplæringen
1Driftsutgifter, forhøyes med16 077 000
fra kr 157 002 000 til kr 173 079 000
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med659 000
fra kr 125 316 000 til kr 125 975 000
71Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med6 935 000
fra kr 10 336 000 til kr 17 271 000
74Tilskudd til organisasjoner, nedsettes med6 735 000
fra kr 29 669 000 til kr 22 934 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 300 000
fra kr 1 154 640 000 til kr 1 160 940 000
50Nasjonale sentre i grunnopplæringen, forhøyes med10 146 000
fra kr 62 236 000 til kr 72 382 000
70Tilskudd til NAROM, forhøyes med3 000 000
fra kr 7 409 000 til kr 10 409 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74Tilskudd til Signo og Briskeby, nedsettes med2 889 000
fra kr 40 009 000 til kr 37 120 000
228Tilskudd til private skoler mv.
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med1 800 000
fra kr 1 299 125 000 til kr 1 300 925 000
230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Driftsutgifter, forhøyes med2 172 000
fra kr 622 509 000 til kr 624 681 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
70Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, forhøyes med20 500 000
fra kr 27 604 000 til kr 48 104 000
71Falstadsenteret, forhøyes med1 000 000
fra kr 16 487 000 til kr 17 487 000
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med2 000 000
fra kr 6 600 000 til kr 8 600 000
74Narviksenteret, forhøyes med1 000 000
fra kr 2 180 000 til kr 3 180 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med500 000
fra kr 47 592 000 til kr 47 092 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med10 758 000
fra kr 26 451 926 000 til kr 26 462 684 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 250 223 000 til kr 350 223 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 69 296 000 til kr 72 296 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med740 000
fra kr 146 050 000 til kr 145 310 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med2 949 000
fra kr 11 253 000 til kr 14 202 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med29 700 000
fra kr 91 432 000 til kr 121 132 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med3 043 000
fra kr 55 662 000 til kr 52 619 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med4 809 000
fra kr 201 765 000 til kr 196 956 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med232 139 000
fra kr 1 694 267 000 til kr 1 462 128 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med2 949 000
fra kr 21 760 000 til kr 18 811 000
310Tilskudd til trossamfunn m.m.
70Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med1 700 000
fra kr 230 100 000 til kr 231 800 000
314Kultur og samfunn
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, bevilges med2 200 000
71Kultur og næringsprosjekter, nedsettes med2 200 000
fra kr 8 798 000 til kr 6 598 000
79Til disposisjon, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 423 000 til kr 4 423 000
315Frivillighetsformål
86(Ny) Herreløs arv tilfaller ideelle organisasjoner, bevilges med2 000 000
320Allmenne kulturformål
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med750 000
fra kr 228 716 000 til kr 229 466 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med300 000
fra kr 6 534 000 til kr 6 834 000
323Musikkformål
55Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56, forhøyes med750 000
fra kr 155 367 000 til kr 156 117 000
324Scenekunstformål
70Nasjonale institusjoner, nedsettes med4 000 000
fra kr 997 270 000 til kr 993 270 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
77Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1, forhøyes med3 266 000
fra kr 16 902 000 til kr 20 168 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med2 066 000
fra kr 58 555 000 til kr 56 489 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med15 000 000
fra kr 34 382 000 til kr 49 382 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med9 483 000
fra kr 372 942 000 til kr 382 425 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med800 000
fra kr 8 545 000 til kr 9 345 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med69 616 000
fra kr 1 704 309 000 til kr 1 773 925 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 41 294 000 til kr 43 794 000
413Jordskiftedomstolene
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 8 979 000 til kr 9 979 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med32 117 000
fra kr 3 537 465 000 til kr 3 569 582 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med164 450 000
fra kr 10 455 236 000 til kr 10 619 686 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med5 200 000
fra kr 205 170 000 til kr 210 370 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med26 320 000
fra kr 2 059 343 000 til kr 2 085 663 000
442Politihøgskolen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 548 688 000 til kr 551 188 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 100 000
fra kr 150 130 000 til kr 156 230 000
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
70Overføringer til private, forhøyes med3 430 000
fra kr 5 561 000 til kr 8 991 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 864 143 000 til kr 866 143 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 358 800 000 til kr 356 800 000
469Vergemålsordningen
1Driftsutgifter, forhøyes med4 100 000
fra kr 143 774 000 til kr 147 874 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 6 438 000 til kr 7 438 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med262 000
fra kr 31 293 000 til kr 31 031 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter, nedsettes med2 238 000
fra kr 45 641 000 til kr 43 403 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med900 000
fra kr 39 414 000 til kr 40 314 000
474Konfliktråd
1Driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 76 815 000 til kr 77 415 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, forhøyes med4 300 000
fra kr 145 738 000 til kr 150 038 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med41 000 000
fra kr 761 593 000 til kr 802 593 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med110 889 000
fra kr 1 571 838 000 til kr 1 682 727 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med5 300 000
fra kr 48 215 000 til kr 53 515 000
30(Ny) Spesielle driftsutgifer, prosjektering for lukkede asylmottak, bevilges med5 000 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, forhøyes med12 229 000
fra kr 246 394 000 til kr 258 623 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, forhøyes med39 993 000
fra kr 452 807 000 til kr 492 800 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 018 000
fra kr 13 568 000 til kr 14 586 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med500 000 000
fra kr 1 525 950 000 til kr 1 025 950 000
63(Ny) Tilskudd til utbygging av bredbånd, bevilges med53 160 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med191 200 000
fra kr 109 678 586 000 til kr 109 869 786 000
70(Ny) Dekning av udekkede kommunale engangskostnader i forbindelse med implementering av samhandlingsreformen, kan overføres, bevilges med433 600 000
72(Ny) Driftsmidler øremerket kommunal tjenesteyting, utbedring og vedlikehold, kan overføres, bevilges med200 000 000
78(Ny) Skjønnsmidler til kommuner som har hatt betydelige udekkede kostnader i forbindelse med mottak og bosetting av flyktninger, kan , bevilges med66 400 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med100 000 000
fra kr 27 316 533 000 til kr 27 216 533 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 433 800 000 til kr 448 800 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
62(Ny) Rentefrie lån til utbedring av kommunalt vann- og avløpsnett, kan overføres, bevilges med6 250 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 60 770 000 til kr 59 270 000
70Tilskudd, forhøyes med500 000
fra kr 24 990 000 til kr 25 490 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med49 800 000
fra kr 10 482 400 000 til kr 10 532 200 000
71(Ny) Styrking av Navs muligheter til oppfølging for å forhindre flere på trygd, kan overføres, bevilges med110 000 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med11 229 000
fra kr 8 579 000 000 til kr 8 567 771 000
22(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med7 400 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med13 000 000
fra kr 977 000 000 til kr 964 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med25 000 000
fra kr 64 000 000 til kr 89 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med12 500 000 000
fra kr 21 000 000 000 til kr 33 500 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med9 000 000
fra kr 81 000 000 til kr 90 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med24 000 000
fra kr 182 000 000 til kr 158 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 163 330 000 til kr 178 330 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 56 190 000 til kr 76 190 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med21 700 000
fra kr 88 600 000 til kr 66 900 000
60(Ny) Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune, bevilges med22 000 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med20 570 000
fra kr 6 244 470 000 til kr 6 223 900 000
78Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, nedsettes med28 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 35 000 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med11 000 000
fra kr 490 400 000 til kr 501 400 000
660Krigspensjon
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, nedsettes med40 000 000
fra kr 367 000 000 til kr 327 000 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, nedsettes med31 300 000
fra kr 212 586 000 til kr 181 286 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 880 000 000 til kr 1 830 000 000
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 700 000
fra kr 186 088 000 til kr 200 788 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, nedsettes med1 700 000
fra kr 604 896 000 til kr 603 196 000
711Ernæring og mattrygghet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 20 458 000 til kr 20 258 000
715Statens strålevern
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 77 130 000 til kr 76 630 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med19 300 000
fra kr 44 264 000 til kr 24 964 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med800 000
fra kr 78 107 000 til kr 77 307 000
60Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 6 459 000 til kr 12 459 000
70Smittevern mv., kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 16 998 000 til kr 20 998 000
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med800 000
fra kr 14 098 000 til kr 14 898 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med16 100 000
fra kr 985 176 000 til kr 969 076 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 168 311 000 til kr 198 311 000
721Statens helsetilsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med600 000
fra kr 91 686 000 til kr 91 086 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, forhøyes med10 700 000
fra kr 147 477 000 til kr 158 177 000
71Særskilte tilskudd, forhøyes med1 700 000
fra kr 76 916 000 til kr 78 616 000
723Pasientskadenemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 48 043 000 til kr 56 043 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med800 000
fra kr 165 147 000 til kr 164 347 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med248 000 000
fra kr 372 058 000 til kr 620 058 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med81 500 000
fra kr 47 683 089 000 til kr 47 764 589 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med28 600 000
fra kr 16 738 286 000 til kr 16 766 886 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med21 600 000
fra kr 12 663 461 000 til kr 12 685 061 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med19 100 000
fra kr 11 225 820 000 til kr 11 244 920 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med350 000 000
fra kr 16 563 768 000 til kr 16 913 768 000
82Investeringslån, kan overføres, forhøyes med16 000 000
fra kr 2 009 931 000 til kr 2 025 931 000
84(Ny) Rentekompensasjon IKT-investeringer, bevilges med20 000 000
95(Ny) Gjeldssletting helseforetak, bevilges med500 000 000
734Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med950 000
fra kr 14 798 000 til kr 15 748 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med1 700 000
fra kr 45 987 000 til kr 44 287 000
750Statens legemiddelverk
1Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 227 716 000 til kr 226 216 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med71 000 000
fra kr 127 045 000 til kr 198 045 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, forhøyes med9 000 000
fra kr 202 215 000 til kr 211 215 000
67Utviklingstiltak, forhøyes med10 000 000
fra kr 111 087 000 til kr 121 087 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med2 000 000
fra kr 29 561 000 til kr 31 561 000
60Forebyggende helsetjenester, forhøyes med14 000 000
fra kr 57 225 000 til kr 71 225 000
73Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 26 675 000 til kr 25 675 000
763Rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med5 000 000
fra kr 60 199 000 til kr 55 199 000
71Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med21 000 000
fra kr 176 148 000 til kr 197 148 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 87 287 000 til kr 92 287 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 600 000
fra kr 88 118 000 til kr 90 718 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, forhøyes med8 000 000
fra kr 226 179 000 til kr 234 179 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 377 758 000 til kr 387 758 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 302 518 000 til kr 307 518 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med15 000 000
fra kr 63 828 000 til kr 78 828 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med700 000
fra kr 156 459 000 til kr 157 159 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med250 000
fra kr 179 187 000 til kr 179 437 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med7 150 000
fra kr 46 273 000 til kr 39 123 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 10 500 000 til kr 16 500 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med66 452 000
fra kr 5 090 852 000 til kr 5 024 400 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med43 884 000
fra kr 314 268 000 til kr 358 152 000
62Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med500 000
fra kr 172 823 000 til kr 172 323 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med500 000
fra kr 51 094 000 til kr 51 594 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 28 092 000 til kr 29 592 000
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med84 503 000
fra kr 1 648 676 000 til kr 1 733 179 000
840Krisetiltak
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med2 400 000
fra kr 35 058 000 til kr 32 658 000
842Familievern
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 16 403 000 til kr 18 803 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med322 000 000
fra kr 878 000 000 til kr 1 200 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med55 000 000
fra kr 14 985 000 000 til kr 15 040 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med517 000
fra kr 32 135 000 til kr 31 618 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med817 000
fra kr 70 773 000 til kr 69 956 000
50Forskning og utvikling, nedsettes med326 000
fra kr 25 274 000 til kr 24 948 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med77 000 000
fra kr 1 100 000 000 til kr 1 177 000 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med174 000 000
fra kr 3 685 960 000 til kr 3 859 960 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 64 333 000 til kr 84 333 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med15 843 000
fra kr 112 328 000 til kr 128 171 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning, forhøyes med1 000 000
fra kr 105 653 000 til kr 106 653 000
865Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 7 571 000 til kr 6 571 000
900Nærings- og handelsdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 400 000
fra kr 44 345 000 til kr 42 945 000
901Styret for det industrielle rettsvern
1Driftsutgifter, forhøyes med1 400 000
fra kr 235 400 000 til kr 236 800 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 314 800 000 til kr 319 800 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, forhøyes med170 000 000
fra kr 1 600 000 000 til kr 1 770 000 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 100 000
fra kr 358 150 000 til kr 359 250 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med25 000 000
fra kr 1 413 900 000 til kr 1 438 900 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter, nedsettes med800 000
fra kr 53 300 000 til kr 52 500 000
74Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres, forhøyes med800 000
fra kr 13 500 000 til kr 14 300 000
928Tilskuddsordning for ulønnet arbeid i Skattefunn
71(Ny) Tilskudd ulønnet arbeid Skattefunn, bevilges med40 000 000
950Forvaltning av statlig eierskap
96Forvaltning av statlig eierskap, forhøyes med500 000 000
fra kr 700 000 000 til kr 1 200 000 000
1000Fiskeri- og kystdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 38 200 000 til kr 37 200 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 900 000
fra kr 343 760 000 til kr 351 660 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 700 000
fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000
1023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
72Tilskudd Nofima, kan overføres, forhøyes med21 000 000
fra kr 77 870 000 til kr 98 870 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med2 500 000
fra kr 1 632 530 000 til kr 1 635 030 000
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, nedsettes med13 000 000
fra kr 497 910 000 til kr 484 910 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med13 000 000
fra kr 190 550 000 til kr 203 550 000
70Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med10 000 000
fra kr 56 200 000 til kr 66 200 000
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med562 000
fra kr 143 663 000 til kr 144 225 000
1115Mattilsynet
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med44 000 000
fra kr 9 323 000 til kr 53 323 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 6 810 000 til kr 12 810 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med72 800 000
fra kr 117 200 000 til kr 190 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, forhøyes med60 000 000
fra kr 2 286 000 til kr 62 286 000
72Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 43 000 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med360 000 000
fra kr 8 844 500 000 til kr 9 204 500 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med24 000 000
fra kr 411 000 000 til kr 435 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med395 000 000
fra kr 9 105 800 000 til kr 9 500 800 000
31Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med200 000 000
fra kr 966 400 000 til kr 1 166 400 000
32(Ny) Utbedring flomkatastrofe, øremerkes, bevilges med250 000 000
63(Ny) Tilskudd fylkesveier, bevilges med400 000 000
1324Riksvei SF
95(Ny) Kapitalinnskudd, bevilges med10 000 000
1325Jernbane SF
95(Ny) Kapitalinnskudd, bevilges med10 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med100 000 000
fra kr 5 186 700 000 til kr 5 286 700 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med329 000 000
fra kr 5 261 000 000 til kr 5 590 000 000
1354Statens jernbanetilsyn
21Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg, forhøyes med3 700 000
fra kr 15 000 000 til kr 18 700 000
1400Miljøverndepartementet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med11 555 000
fra kr 105 203 000 til kr 116 758 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 31 150 000 til kr 32 150 000
79Tilskudd til kulturminneforvaltning, forhøyes med11 000 000
fra kr 11 539 000 til kr 22 539 000
81Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, nedsettes med900 000
fra kr 14 557 000 til kr 13 657 000
1420Miljødirektoratet
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med742 064 000
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, bevilges med179 049 000
22(Ny) Statlige vannmiljøtiltak, bevilges med178 000 000
25(Ny) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med2 025 000
30(Ny) Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, bevilges med44 080 000
31(Ny) Tiltak i verneområder, kan overføres, bevilges med65 693 000
32(Ny) Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, bevilges med9 600 000
34(Ny) Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, bevilges med222 000 000
35(Ny) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med236 091 000
60(Ny) Tilskudd til lokalt utviklingsfond, bevilges med6 000 000
70(Ny) Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, bevilges med30 500 000
72(Ny) Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, bevilges med150 755 000
73(Ny) Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, bevilges med64 600 000
75(Ny) Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, bevilges med346 320 000
76(Ny) Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, bevilges med61 000 000
77(Ny) Diverse organisasjoner og stiftelser m.m., bevilges med6 981 000
78(Ny) Friluftsformål, kan overføres, bevilges med88 288 000
81(Ny) Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskapingsprogram, kan overføres, kan nyttes under post 21, bevilges med31 930 000
82(Ny) Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, bevilges med33 089 000
84(Ny) Internasjonalt samarbeid, bevilges med1 144 000
85(Ny) Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, bevilges med43 700 000
1425Vilt- og fisketiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 32 100 000 til kr 32 300 000
70Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, forhøyes med1 300 000
fra kr 9 800 000 til kr 11 100 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, nedsettes med134 207 000
fra kr 134 207 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med9 297 000
fra kr 9 297 000 til kr 0
30Tiltak i verneområder, kan overføres, nedsettes med65 693 000
fra kr 65 693 000 til kr 0
1427Direktoratet for naturforvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med212 715 000
fra kr 212 715 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med167 827 000
fra kr 167 827 000 til kr 0
22Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med173 500 000
fra kr 173 500 000 til kr 0
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med44 080 000
fra kr 44 080 000 til kr 0
32Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, nedsettes med9 600 000
fra kr 9 600 000 til kr 0
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, nedsettes med222 000 000
fra kr 222 000 000 til kr 0
35Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med231 091 000
fra kr 231 091 000 til kr 0
60Tilskudd til lokalt utviklingsfond, nedsettes med6 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 0
70Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, nedsettes med30 500 000
fra kr 30 500 000 til kr 0
71Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres, nedsettes med16 600 000
fra kr 16 600 000 til kr 0
72Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning, nedsettes med150 755 000
fra kr 150 755 000 til kr 0
73Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, nedsettes med64 600 000
fra kr 64 600 000 til kr 0
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, nedsettes med21 693 000
fra kr 21 693 000 til kr 0
75Internasjonale avtaler og medlemskap, nedsettes med1 144 000
fra kr 1 144 000 til kr 0
76Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres, nedsettes med43 700 000
fra kr 43 700 000 til kr 0
78Friluftsområder, interkommunale friluftsråd og landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsliv, kan overføres, nedsettes med66 595 000
fra kr 66 595 000 til kr 0
81Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med15 330 000
fra kr 15 330 000 til kr 0
82Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med33 089 000
fra kr 33 089 000 til kr 0
83Naturfaglige organisasjoner, nedsettes med3 673 000
fra kr 3 673 000 til kr 0
1429Riksantikvaren
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med5 000 000
fra kr 265 362 000 til kr 270 362 000
73Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med10 000 000
fra kr 10 953 000 til kr 20 953 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med370 594 000
fra kr 370 594 000 til kr 0
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med19 473 000
fra kr 19 473 000 til kr 0
22Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med2 025 000
fra kr 2 025 000 til kr 0
39Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med17 162 000
fra kr 17 162 000 til kr 0
69Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, nedsettes med26 250 000
fra kr 26 250 000 til kr 0
71Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og kompetanseformidling om produksjon og forbruk, nedsettes med2 188 000
fra kr 2 188 000 til kr 0
74Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbruksinformasjon, nedsettes med1 120 000
fra kr 1 120 000 til kr 0
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, nedsettes med281 320 000
fra kr 281 320 000 til kr 0
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 0
79Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, nedsettes med14 837 000
fra kr 14 837 000 til kr 0
1445Miljøvennlig skipsfart
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 4 132 000 til kr 3 932 000
1447Miljøhensyn i offentlige innkjøp
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med455 000
fra kr 14 000 000 til kr 13 545 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 450 890 000 til kr 460 890 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 195 712 000 til kr 198 212 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 197 374 000 til kr 197 174 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 100 000
fra kr 42 831 000 til kr 45 931 000
22Forskning, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 19 944 000 til kr 20 444 000
1510Fylkesmannsembetene
1Driftsutgifter, forhøyes med19 377 000
fra kr 1 426 594 000 til kr 1 445 971 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, forhøyes med43 400 000
fra kr 579 406 000 til kr 622 806 000
22Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med574 000
fra kr 124 993 000 til kr 125 567 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med14 550 000
fra kr 87 970 000 til kr 73 420 000
1530Tilskudd til de politiske partier
1Driftsutgifter, forhøyes med1 549 000
fra kr 2 985 000 til kr 4 534 000
70Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner, nedsettes med1 549 000
fra kr 245 413 000 til kr 243 864 000
1540Nasjonale minoriteter
60Tiltak for rom, kan overføres, nedsettes med1 250 000
fra kr 5 800 000 til kr 4 550 000
70Tilskudd til nasjonale minoriteter, forhøyes med250 000
fra kr 7 751 000 til kr 8 001 000
72(Ny) Det Mosaiske Trossamfund, bevilges med500 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 13 027 000 til kr 12 777 000
72Tilskudd til forebyggende informasjonssikring, nedsettes med3 430 000
fra kr 6 860 000 til kr 3 430 000
1562Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 33 753 000 til kr 32 953 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
31Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 18 500 000 til kr 38 500 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med40 000 000
fra kr 388 400 000 til kr 428 400 000
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med4 100 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med13 500 000
fra kr 15 000 000 til kr 28 500 000
1590Kirkelig administrasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med13 300 000
fra kr 215 374 000 til kr 228 674 000
71Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med5 000 000
fra kr 233 538 000 til kr 238 538 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med2 850 000
fra kr 213 936 000 til kr 211 086 000
1591Presteskapet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 850 000
fra kr 905 344 000 til kr 908 194 000
1592Nidaros domkirke m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 54 064 000 til kr 57 564 000
1600Finansdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med450 000
fra kr 313 500 000 til kr 313 950 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med106 000 000
fra kr 1 479 100 000 til kr 1 585 100 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 200 000
fra kr 4 487 300 000 til kr 4 496 500 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 160 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med5 600 000
fra kr 96 500 000 til kr 102 100 000
70(Ny) Tilskudd, bevilges med3 600 000
1638Kjøp av klimakvoter
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med315 000 000
fra kr 630 000 000 til kr 315 000 000
1650Statsgjeld, renter mv.
1Driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 36 700 000 til kr 33 700 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 540 000
fra kr 378 016 000 til kr 376 476 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med20 500 000
fra kr 3 060 316 000 til kr 3 080 816 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 62 980 000 til kr 162 980 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, nedsettes med7 900 000
fra kr 1 780 467 000 til kr 1 772 567 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med50 000
fra kr 237 931 000 til kr 237 881 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med146 765 000
fra kr 3 112 185 000 til kr 2 965 420 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med15 996 000
fra kr 2 022 720 000 til kr 2 038 716 000
50(Ny) Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, bevilges med2 300 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med62 408 000
fra kr 5 607 269 000 til kr 5 669 677 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med47 935 000
fra kr 3 610 045 000 til kr 3 657 980 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med22 096 000
fra kr 4 301 518 000 til kr 4 323 614 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med49 146 000
fra kr 1 093 503 000 til kr 1 142 649 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 183 000
fra kr 1 115 214 000 til kr 1 124 397 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med92 105 000
fra kr 2 044 686 000 til kr 2 136 791 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med122 579 000
fra kr 881 538 000 til kr 1 004 117 000
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 31 923 000 til kr 37 923 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes med101 039 000
fra kr 6 998 359 000 til kr 6 897 320 000
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44, nedsettes med6 000 000
fra kr 88 135 000 til kr 82 135 000
1761Nye kampfly med baseløsning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 1 781 000 000 til kr 1 681 000 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 41 000 000 til kr 141 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med16 836 000
fra kr 1 001 965 000 til kr 1 018 801 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med273 931 000
fra kr 573 382 000 til kr 847 313 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, nedsettes med100 939 000
fra kr 1 162 524 000 til kr 1 061 585 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med4 978 000
fra kr 260 651 000 til kr 265 629 000
1800Olje- og energidepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med2 000 000
fra kr 35 845 000 til kr 33 845 000
72Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med2 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 239 500 000 til kr 243 000 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000
1825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 22 500 000 til kr 25 700 000
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med815 000 000
fra kr 1 165 000 000 til kr 350 000 000
71Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med72 000 000
fra kr 1 882 000 000 til kr 1 810 000 000
1870Petoro AS
73(Ny) Statlig deltagelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, bevilges med18 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med630 000 000
fra kr 14 821 000 000 til kr 14 191 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med63 027 000
fra kr 203 027 000 til kr 140 000 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med43 468 000
fra kr 5 411 262 000 til kr 5 454 730 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med126 599 000
fra kr 2 969 578 000 til kr 3 096 177 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med45 195 000
fra kr 660 184 000 til kr 705 379 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med13 045 000
fra kr 846 018 000 til kr 859 063 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med45 100 000
fra kr 440 520 000 til kr 485 620 000
74Tap på utlån, nedsettes med63 500 000
fra kr 322 500 000 til kr 259 000 000
76Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med654 000
fra kr 8 056 000 til kr 8 710 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med494 642 000
fra kr 20 230 643 000 til kr 20 725 285 000
2412Husbanken
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 23 200 000 til kr 33 200 000
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med1 102 000 000
fra kr 19 543 000 000 til kr 20 645 000 000
95(Ny) Egenkapitalinnskudd (bygging av studentboliger), bevilges med280 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med40 000 000
fra kr 233 200 000 til kr 273 200 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med1 000 000
fra kr 338 500 000 til kr 339 500 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 401 200 000 til kr 416 200 000
2429Eksportkreditt Norge AS
71(Ny) Viderefakturerte utgifter, bevilges med200 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 28 000 000 000 til kr 30 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 747 018 000
2 Driftsutgifter2 295 848 000
3 Avskrivninger692 000 000
4 Renter av statens kapital81 300 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum 223 476 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 138 100 000 til kr 148 100 000
31(Ny) Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, bevilges med27 000 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med35 000 000
fra kr 735 100 000 til kr 770 100 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-603 190 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning455 230 000
3 Avskrivninger110 332 000
4 Renter av statens kapital21 392 000
5 Til investeringsformål 18 070 000
Sum 1 834 000
2490NVE Anlegg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-60 000 000
2 Driftsutgifter54 300 000
3 Avskrivninger4 900 000
4 Renter av statens kapital800 000
5 Investeringsformål2 000 000
6 Reguleringsfond -2 000 000
Sum 0
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med2 000 000
fra kr 2 000 000 til kr 4 000 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med315 000 000
fra kr 17 200 000 000 til kr 16 885 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med200 000
fra kr 358 200 000 til kr 358 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 420 000 000 til kr 415 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 300 000 000
fra kr 11 300 000 000 til kr 10 000 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med45 000 000
fra kr 705 000 000 til kr 750 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med8 000 000
fra kr 2 428 000 000 til kr 2 420 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med460 000 000
fra kr 33 280 000 000 til kr 32 820 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 1 720 000 000 til kr 1 660 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med700 000
fra kr 550 000 000 til kr 550 700 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 810 000 000 til kr 1 780 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 404 800 000
fra kr 36 164 800 000 til kr 34 760 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med320 000 000
fra kr 23 110 000 000 til kr 22 790 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med565 000 000
fra kr 35 830 000 000 til kr 35 265 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med59 000 000
fra kr 2 249 000 000 til kr 2 190 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 740 000 000 til kr 1 690 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med900 000
fra kr 2 731 600 000 til kr 2 730 700 000
77Ortopediske hjelpemidler, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 160 000 000 til kr 1 110 000 000
78Høreapparater, nedsettes med99 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 401 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med205 000 000
fra kr 55 295 000 000 til kr 55 090 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med670 000 000
fra kr 101 130 000 000 til kr 100 460 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med99 000 000
fra kr 4 149 000 000 til kr 4 050 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, forhøyes med8 000 000
fra kr 230 000 000 til kr 238 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med2 619 000
fra kr 42 858 000 til kr 45 477 000
3230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med7 000 000
fra kr 56 435 000 til kr 49 435 000
3410Rettsgebyr
1Rettsgebyr, nedsettes med2 000 000
fra kr 186 339 000 til kr 184 339 000
3413Jordskiftedomstolene
2Sideutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 064 000 til kr 10 064 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
3Salgsinntekter, forhøyes med25 000 000
fra kr 63 373 000 til kr 88 373 000
6Gebyr – utlendingssaker, forhøyes med18 300 000
fra kr 117 410 000 til kr 135 710 000
3442Politihøgskolen
2Diverse inntekter, forhøyes med2 500 000
fra kr 11 975 000 til kr 14 475 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
2Variable refusjoner, forhøyes med41 000 000
fra kr 14 200 000 til kr 55 200 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med2 000 000
fra kr 3 450 000 til kr 5 450 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 008 000
fra kr 13 432 000 til kr 14 440 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med110 559 000
fra kr 772 156 000 til kr 882 715 000
5Refusjonsinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 10 650 000 til kr 14 150 000
3605Arbeids- og velferdsetaten
1Administrasjonsvederlag, nedsettes med500 000
fra kr 22 365 000 til kr 21 865 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med21 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 66 000 000
90Tilbakebetaling av lån, nedsettes med500 000 000
fra kr 9 000 000 000 til kr 8 500 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 154 000 000 til kr 156 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 87 000 000 til kr 91 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med4 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 41 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, nedsettes med400 000
fra kr 1 500 000 til kr 1 100 000
3711Ernæring og mattrygghet
2Diverse inntekter, nedsettes med200 000
fra kr 407 000 til kr 207 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, nedsettes med15 000 000
fra kr 41 061 000 til kr 26 061 000
5Oppdragsinntekter, nedsettes med4 300 000
fra kr 5 529 000 til kr 1 229 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med2 388 000
fra kr 87 472 000 til kr 89 860 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med12 527 000
fra kr 19 024 000 til kr 31 551 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med29 025 000
fra kr 96 567 000 til kr 125 592 000
3846Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.
1Prosjektinntekter, nedsettes med517 000
fra kr 517 000 til kr 0
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med52 000 000
fra kr 468 000 000 til kr 520 000 000
3934Internasjonaliseringstiltak
71(Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra EXPO, bevilges med500 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(Ny) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med127 800 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, forhøyes med2 700 000
fra kr 365 650 000 til kr 368 350 000
4062Kystverket
2Andre inntekter, forhøyes med2 500 000
fra kr 10 384 000 til kr 12 884 000
4162Statskog SF – Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån, forhøyes med200 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 250 000 000
4420Miljødirektoratet
1(Ny) Oppdrag og andre ymse inntekter, bevilges med6 660 000
2(Ny) Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, bevilges med2 161 000
4(Ny) Gebyrer, forurensningsområdet, bevilges med33 259 000
6(Ny) Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, bevilges med22 000 000
7(Ny) Gebyrer, kvotesystemet, bevilges med10 600 000
8(Ny) Gebyrer, naturforvaltningsområdet, bevilges med4 298 000
9(Ny) Internasjonale oppdrag, bevilges med28 405 000
4426Statens naturoppsyn
1Oppdrag og andre ymse inntekter, nedsettes med664 000
fra kr 664 000 til kr 0
4427Direktoratet for naturforvaltning
1Ymse inntekter, nedsettes med642 000
fra kr 642 000 til kr 0
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med13 250 000
fra kr 13 250 000 til kr 0
54Gebyrer, nedsettes med4 298 000
fra kr 4 298 000 til kr 0
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
2Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med2 161 000
fra kr 2 161 000 til kr 0
4Gebyrer, nedsettes med35 259 000
fra kr 35 259 000 til kr 0
5Leieinntekter, nedsettes med354 000
fra kr 354 000 til kr 0
6Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med22 000 000
fra kr 22 000 000 til kr 0
7Gebyrinntekter (Kvotesystemet), nedsettes med10 600 000
fra kr 10 600 000 til kr 0
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med6 155 000
fra kr 6 155 000 til kr 0
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med7 000 000
fra kr 75 000 000 til kr 82 000 000
2Andre inntekter, forhøyes med18 400 000
fra kr 6 600 000 til kr 25 000 000
5Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med5 000 000
fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med170 000 000
fra kr 345 000 000 til kr 175 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 3 909 425 000 til kr 3 912 925 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med25 596 000
fra kr 54 343 000 til kr 79 939 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 60 192 000 til kr 63 192 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, forhøyes med38 235 000
fra kr 127 577 000 til kr 165 812 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med25 961 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, forhøyes med274 093 000
fra kr 511 148 000 til kr 785 241 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med3 500 000
fra kr 14 700 000 til kr 18 200 000
4820Norges vassdrags- og energidirektorat
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, nedsettes med5 000 000
fra kr 73 000 000 til kr 68 000 000
4825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
10(Ny) Refusjoner, bevilges med3 200 000
4833CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med33 000 000
fra kr 165 000 000 til kr 132 000 000
86Avdrag, TCM DA, forhøyes med7 000 000
fra kr 1 096 000 000 til kr 1 103 000 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, forhøyes med50 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 100 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
29Termingebyr, nedsettes med1 669 000
fra kr 25 616 000 til kr 23 947 000
89Purregebyrer, nedsettes med6 613 000
fra kr 88 850 000 til kr 82 237 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med226 253 000
fra kr 8 015 109 000 til kr 7 788 856 000
93Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med6 700 000
fra kr 2 945 883 000 til kr 2 939 183 000
5312Husbanken
90Avdrag, forhøyes med7 000 000
fra kr 9 999 000 000 til kr 10 006 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med7 500 000
fra kr 5 000 000 til kr 12 500 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter185 900 000 000
2 Driftsutgifter-32 800 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 500 000 000
4 Avskrivninger-19 300 000 000
5 Renter av statens kapital -6 400 000 000
Sum 124 900 000 000
30Avskrivninger, nedsettes med2 700 000 000
fra kr 22 000 000 000 til kr 19 300 000 000
5446Salg av eiendom, Fornebu
40Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med5 600 000
fra kr 200 000 til kr 5 800 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med2 800 000
5490NVE Anlegg
30(Ny) Avsetning til investeringsformål, bevilges med2 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med7 400 000
fra kr 827 170 000 til kr 819 770 000
5501Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med667 000 000
fra kr 213 900 000 000 til kr 213 233 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med2 000 000
fra kr 2 570 000 000 til kr 2 568 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, forhøyes med24 500 000
fra kr 21 460 000 000 til kr 21 484 500 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
71Vinmonopolavgift, nedsettes med800 000
fra kr 37 100 000 til kr 36 300 000
5578Sektoravgifter under Miljøverndepartementet
72Fiskeravgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 16 300 000 til kr 17 800 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, forhøyes med256 000 000
fra kr 1 145 000 000 til kr 1 401 000 000
5615Husbanken
80Renter, forhøyes med14 000 000
fra kr 3 601 000 000 til kr 3 615 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, forhøyes med114 026 000
fra kr 3 377 934 000 til kr 3 491 960 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med36 500 000
fra kr 217 000 000 til kr 253 500 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, forhøyes med400 000
fra kr 438 000 000 til kr 438 400 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med80 000 000
fra kr 380 000 000 til kr 300 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med19 100 000
fra kr 5 000 000 til kr 24 100 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med7 300 000
fra kr 18 000 000 til kr 10 700 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med300 000
fra kr 500 000 til kr 200 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med21 800 000
fra kr 38 500 000 til kr 60 300 000
5650Renter på lån fra Nærings- og handelsdepartementet
81(Ny) Renter på lån til Secora AS, bevilges med4 000 000
5652Statskog SF – Renter og utbytte
80Renter, nedsettes med11 300 000
fra kr 19 800 000 til kr 8 500 000
85Utbytte, nedsettes med1 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 28 700 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, nedsettes med622 700 000
fra kr 13 622 853 000 til kr 13 000 153 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, forhøyes med79 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 117 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 13 887 000 000 til kr 14 421 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, nedsettes med3 000 000
fra kr 110 700 000 000 til kr 110 697 000 000
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med255 000 000
fra kr 154 500 000 000 til kr 154 245 000 000
5701Diverse inntekter
71Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med35 150 000
fra kr 960 150 000 til kr 925 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med10 000 000
fra kr 340 000 000 til kr 330 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, forhøyes med35 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 185 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med5 000 000
fra kr 55 000 000 til kr 50 000 000
3Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med3 500 000
fra kr 4 000 000 til kr 500 000
4(Ny) Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, bevilges med3 000 000»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med automatisk arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EØS etter fullført doktorgrad i Norge.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om oppstartbevilgning til nytt medisin- og helsefagbygg (MHII) i Tromsø.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om snarest å sørge for at det kommer på plass et tilstrekkelig antall redningshelikoptre som tilfredsstiller dagens standardkrav.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak om innføring av en lovbestemt ordning for kontinuerlig opptak ved barnehager i Norge. Rett til barnehageplass skal slå inn tidligst fra den tid barnet fyller ett – 1 – år, eller fra foreldrepermisjonens slutt dersom denne tas ut i lengre tid.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 med de nødvendige forslag som skal ligge til grunn for en opptrappingsplan for kommunene slik at vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg og anlegg blir registrert, slik at man sikrer helse, miljø og sikkerhet ved benyttelse av disse anleggene.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 med en oversikt over hvor mye kommunesektoren har hatt av udekkede kostnader knyttet til innføringen av samhandlingsreformen.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 med en oversikt over det faktiske behovet for rehabilitering og habilitering av kommunale skole- og svømmeanlegg.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 med de nødvendige forslag som skal ligge til grunn for en opptrappingsplan for kommunene slik at vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg og anlegg blir registrert, slik at man sikrer helse, miljø og sikkerhet ved benyttelse av disse anleggene.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak med en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelområdet og forslag til nytt regelverk for tildeling og finansiering basert på innholdet i NOU 2010:5.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å senest i forbindelse med statsbudsjett for 2014 sikre utbygging av kapasitet og bedre dekning av luftambulansetjenesten over hele landet.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å innføre en ordning som ivaretar at retten til å disponere beløpet i DRG-poengregelverket tildeles den enkelte pasient som betaling til privat sykehus i Norge eller sykehus i utlandet etter dokumentert gjennomført operasjon/behandling.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en strategi for å rekruttere flere til å ta utdanning innen helsefag. Det bes om at planen også inneholder forslag til langsiktig og forutsigbar finansiering av utdanningen.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2014, fremme forslag om å innføre en årlig indeksregulering av barnetrygden.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning gjeldende for de som oppfyller dagens kriterier for å bli omfattet av refusjonstaket på 198 000 kroner.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en justering av refusjonstaket knyttet til sysselsetting av sjøfolk, slik at dette tar høyde for lønns- og prisveksten fra og med innføringen 1. juli 2008 og frem til og med lønnsoppgjørene våren 2013.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for likebehandling av alle treforedlingsvirksomheter med hensyn til CO2-kompensasjon når det gjelder både gamle og nye kontrakter, slik at virksomhetene kan konkurrere på like vilkår.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket slik at det ikke er til hinder for å utnytte aske som en ressurs slik man gjør i Sverige, og om nødvendig fremme sak for Stortinget.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen harmonisere norsk regelverk med nordisk regelverk når det gjelder transport av tømmer og trelast slik at man gir mulighet for bruk av modulvogntog.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et statlig selskap, Riksvei SF, som skal foreta samfunnsøkonomisk lønnsomme veiinvesteringer.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et statlig selskap, Jernbane SF, som skal foreta samfunnsøkonomisk lønnsomme jernbaneinvesteringer.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen på nytt vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å la tjenester som gjelder offentlig vei og bane, være gjenstand for merverdiavgift.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 med forslag om å styrke finansieringsordningene for bygging av studentboliger slik at bygging av minimum 2 000 nye studentboliger kan igangsettes i 2014.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 med en oversikt over hvor mye kommunesektoren har hatt av udekkede kostnader knyttet til innføringen av samhandlingsreformen.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 med en oversikt over påløpte og forventede kostnader knyttet til rehabilitering og habilitering av bygningsmasse, som ble skadet i forbindelse med angrepet på regjeringskvartalet 22. juli 2011, inklusive sikringstiltak.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket med sikte på å sikre statlig garanti ved alle låneopptak som gjennomføres av offentlige institusjoner, slik at disse kan oppnå en så lav rente som mulig.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre TEK 10-forskriften slik at den blir mer liberal med hensyn til å tillate utleieboliger så lenge helse-, brann-, og rømningshensyn ivaretas forsvarlig.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå merverdiavgiftssystemet med sikte på å eliminere unødvendige pengestrømmer og derigjennom forebygge økonomisk kriminalitet og mva.-svindel. Sak fremmes for Stortinget.»

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å avvikle kildeskatt for norske pensjonister i utlandet, samt snarest sørge for at skattemyndighetenes urimeligheter overfor disse menneskene opphører.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 86 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.11.39)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 10, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 med en oversikt over det faktiske behovet for rehabilitering og habilitering av landets kirkebygg.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 78 mot 30 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.11.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3–9, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å sette i gang tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for asylsøknader.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å intensivere forhandlingene om tilbaketakelsesavtaler med opprinnelseslandene til de asylsøkere som hyppigst arresteres i forbindelse med narkotikasaker og annen kriminalitet.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i større grad benytte seg av muligheten til hurtig å tvangsreturnere kriminelle asylsøkere til hjemlandet, dersom de raskt returnerer fra et annet medlemsland i Dublin-samarbeidet og begår ny kriminalitet i Norge. Stortinget forutsetter at dette skjer innenfor rammen av Dublin II-forordningen.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen igangsette preventive informasjonskampanjer i land hvor det kommer mange grunnløse asylsøknader.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget der det stilles krav om at personer som søker om sosialhjelp, skal ha rett og plikt til å delta på aktivitet så snart det lar seg gjennomføre, dersom det ikke er helt spesielle forhold som tilsier at dette ikke er mulig.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom sitt eierskap i Statskog SF pålegge selskapet å intensivere arronderingssalg av de skogeiendommer og annen fast eiendom Statskog SF eier i dag.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fjerne bruken av doble virkemidler for kvotepliktige bedrifter.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 65 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.12.20)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest gjeninnføre instruksen om å prioritere rus og psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre reglene for investeringstilskudd til heldøgns pleie og omsorg slik at også private og ideelle aktører kan søke og få investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser.»