Stortinget - Møte torsdag den 28. november 2013 kl. 10

Dato: 28.11.2013

Dokumenter: (Innst. 32 S (2013–2014), jf. Prop. 189 S (2012–2013))

Sak nr. 2 [13:19:33]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
1Driftsutgifter forhøyes med3 000 000
fra kr 468 000 000 til kr 471 000 000
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med25 000 000
fra kr 145 300 000 til kr 170 300 000
60Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med2 000 000
fra kr 14 000 000 til kr 16 000 000

II

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging105 mill. kroner
60Tilskudd til flom- og skredforebygging20 mill. kroner
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.