Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013)

Dette dokument

  • Innst. 32 S (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 189 S (2012–2013)
  • Dato: 26.11.2013
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Olje- og energidepartementet viser i proposisjonen til at Norges vassdrags- og energidirektorat har kartlagt behovet for krisetiltak, opprydning, reparasjon av sikringstiltak og mindre, permanente tiltak som følge av flommen på Østlandet i mai 2013. Dette beløper seg til 80 mill. kroner, hvorav 15 mill. kroner vil kunne utbetales i 2013.

I tillegg vil det påløpe 15 mill. kroner i 2013 til oppstart av arbeidene med det permanente sikringstiltaket i Kvam.

På bakgrunn av dette foreslås det en tilleggsbevilgning og fullmakt til å pådra forpliktelser utover gitt bevilgning på til sammen 95 mill. kroner i 2013 til krisetiltak, opprydning, reparasjon som følge av flomhendelsene i mai 2013, samt oppstart av sikringstiltak i Kvam.

Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

Post 1 Driftsutgifter

Det foreslås å øke bevilgningen med 3 mill. kroner, til 471 mill. kroner.

Post 22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

Det foreslås å øke bevilgningen med 25 mill. kroner, til 170,3 mill. kroner.

Videre foreslås fullmakten til å pådra forpliktelser utover gitt bevilgning økt fra 50 til 105 mill. kroner, jf. forslag til vedtak II.

Post 60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

Det foreslås å øke bevilgningen med 2 mill. kroner, til 16 mill. kroner.

Videre foreslås fullmakten til å pådra forpliktelser utover gitt bevilgning økt fra 10 til 20 mill. kroner, jf. forslag til vedtak II.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren og Terje Aasland, fra Høyre, Nikolai Astrup, Tina Bru, Odd Henriksen og Eirik Milde, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Oskar J. Grimstad, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Geir Pollestad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til de foreslåtte tilleggsbevilgningene under kap. 1820 NVE og til fullmakter til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i 2013.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter forhøyes med

3 000 000

fra kr 468 000 000 til kr 471 000 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med

25 000 000

fra kr 145 300 000 til kr 170 300 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med

2 000 000

fra kr 14 000 000 til kr 16 000 000

II

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

105 mill. kroner

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

20 mill. kroner

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. november 2013

Ola Elvestuen

leder og ordfører