Stortinget - Møte torsdag den 28. november 2013 kl. 10

Dato: 28.11.2013
President: Line Henriette Hjemdal

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:07:50]

  Debatt om redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 21. november 2013)

 • Sak nr. 2 [13:19:33]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013) ((Innst. 32 S (2013–2014), jf. Prop. 189 S (2012–2013)))

 • Sak nr.3 [13:20:15]

  Interpellasjon fra representanten Knut Storberget til næringsministeren:
  «Regjeringen Stoltenberg II hadde et sterkt engasjement for utvikling av innlandsfylkene. Betydelige samferdselsinvesteringer er igangsatt, og landbruket er gitt et stort løft. I flere runder presenterte regjeringen Stoltenberg II helt nødvendige tiltakspakker til forsterking av skognæringen. Utdanningsinstitusjoner i Hedmark og Oppland ble igangsatt, utviklet og forsterket. Kultur og reiseliv ble gitt en sentral plass i politikken for Innlandet. Satsingen i Innlandet har hatt en helhetlig tilnærming senest ved departementsoppnevning av et eget utvalg for næringsutvikling og bosetting i Innlandet.
  Vil regjeringen videreføre dette arbeidet?»

 • Sak nr. 4 [14:29:52]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til justis- og beredskapsministeren:
  «I brannen på Scandinavian Star 7. april 1990 omkom 159 mennesker. Stortinget behandlet saken gjennom en redegjørelse fra handels- og sjøfartsministeren og en stortingsmelding. Det har senere vist seg at man den gang ikke fikk snudd alle steiner, bl.a. angående egentlige eierforhold og brannforløpet hvor man bare tok for seg første 1,5 time av 38 timer. Dermed har det helt til i dag stadig kommet nye opplysninger, rapporter og spørsmål. Støttegruppa for overlevende og etterlatte og stiftelsen for ny etterforskning har fortsatt å engasjere seg for å klarlegge hendelsesforløpet. Politiet foretar nå en gjennomgang av sitt arbeid med saken. Spørsmålet er om politiske myndigheter også bør gå igjennom sine deler av saken, og gjøre nye undersøkelser av det man har hatt overordnet ansvar for, slik støttegruppa ønsker.
  Hvordan vil regjeringen arbeide videre med dette, og bidra til at Stortinget får mer fullstendig informasjon enn tidligere?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.15.