Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2013 kl. 10

Dato: 09.12.2013

Dokumenter: (Innst. 43 S (2013–2014), jf. Prop. 191 S (2012–2013), kap. 163)

Sak nr. 2 [10:02:37]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2013 under Utenriksdepartementet (humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt de store sjøer i Afrika)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter,
71Humanitær bistand, kan overføres, økes med350 000 000
fra kr 2 313 600 000 til kr 2 663 600 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.