Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2013 kl. 10

Dato: 09.12.2013

Dokumenter: (Innst. 7 S (2013–2014), jf. Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014))

Sak nr. 1 [10:02:09]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 4

(Utenriks)

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Utgifter
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter1 794 462 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres12 450 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres16 987 000
70Erstatning av skader på utenlandske ambassader939 000
71Diverse tilskudd25 109 000
72Hjelp til norske borgere i utlandet159 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter47 524 000
104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1Driftsutgifter9 179 000
115Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7027 954 000
70Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 156 758 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner1 195 697 000
117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres1 790 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres1 520 000 000
118Nordområdetiltak m.v.
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7030 841 000
70Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1341 905 000
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres58 750 000
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres36 248 000
119Globale sikkerhetstiltak
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 702 000 000
70Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 15 000 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter1 257 596 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres23 200 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1Driftsutgifter233 550 000
144Fredskorpset
1Driftsutgifter44 950 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres2 180 900 000
151Bistand til Asia
72Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres599 500 000
73Regionale tiltak og strategiske partnerskap – Asia, kan overføres50 000 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres285 000 000
152Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres540 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres184 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter33 500 000
70Sivilt samfunn, kan overføres1 447 000 000
71Tilskudd til opplysningsarbeid, kan overføres91 000 000
73Kultur, kan overføres89 000 000
75Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres182 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres160 000 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres219 000 000
75NORFUND – tapsavsetting307 500 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres216 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres517 500 000
71Humanitær bistand, kan overføres2 394 600 000
72Menneskerettigheter, kan overføres348 300 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres655 900 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres355 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres163 000 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres335 500 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
1Driftsutgifter138 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres190 000 000
70Forskning og høyere utdanning, kan overføres333 000 000
71Faglig samarbeid, kan overføres415 900 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
70Ymse tilskudd, kan overføres5 000 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres23 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres208 500 000
74Fornybar energi, kan overføres1 290 335 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter2 110 812 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres313 500 000
169Globale helse- og vaksineinitiativ
70Vaksine og helse, kan overføres1 885 000 000
71Andre helse- og aidstiltak, kan overføres380 000 000
72Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres500 000 000
170FN-organisasjoner mv.
70FNs utviklingsprogram (UNDP)710 000 000
71FNs befolkningsfond (UNFPA)431 000 000
72FNs barnefond (UNICEF)1 040 000 000
73Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres170 000 000
74FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)300 000 000
75FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)150 000 000
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres832 800 000
77FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres175 000 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres311 000 000
79Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres77 000 000
81Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres140 000 000
82FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres95 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres901 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres854 000 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres579 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres250 000 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd322 780 000
Totale utgifter35 018 085 000
Kap.PostFormål:KronerKroner
Inntekter
3100Utenriksdepartementet
1Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene15 420 000
2Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene121 921 000
5Refusjon spesialutsendinger mv.7 068 000
Totale inntekter144 409 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 1kap. 3100 postene 2 og 5
kap. 140 post 1kap. 3140 post 5
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd.

III

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

V

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om:

 • 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–20143 738,5 mill. kroner
76Den norske finansieringsordningen 2009–20143 209,2 mill. kroner
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling20,0 mill. kroner
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold287,0 mil. kroner
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
74Fornybar energi10,0 mill. kroner
 • 2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil USD 57 mill. i perioden 2009–2017 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 • 3. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010–2020 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 • 4. tilskudd til den globale vaksinealliansen GAVI med inntil 2 689,9 mill. kroner i perioden 2013–2015 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 • 5. tilskudd til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) med inntil 1 700 mill. kroner samlet i perioden 2014–2016 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan:

 • 1. gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. kap. 161 Næringsutvikling.

 • 2. inngå garantier for perioden 2013–2018 for avtaler om kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i utviklingsland, innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 140 mill. USD. Prevensjonsimplantatene skal være godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), og avtalene skal være inngått med det formål å oppnå prisreduksjoner.

VIII

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 2 500 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

IX

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.

X

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan:

 • 1. ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

 • 2. ettergi statlige fordringer på Sudan som stammer fra den norske skipseksportkampanjen (1976–1980) for inntil 970 mill. kroner under Garanti-instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp, inklusive påløpte renter, på ettergivelsestidspunktet. Gjeldsettergivelsen gjennomføres uten bevilgning over bistandsbudsjettet og uten å belaste den norske gjeldsplanens ramme.

XI

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 • 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

 • 3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

XII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.

XIII

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge i forbindelse med den femte kapitaløkningen i Den asiatiske utviklingsbanken bidrar med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 11 617 150. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2010–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 2. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2018, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 3. Norge deltar i den niende kapitaløkningen i Den interamerikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 2 907 287. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 4. Norge deltar i den fjerde kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 20 476 585. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 5. Norge deltar i den 13. kapitalpåfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-13) med en andel på 1 766 mill. kroner for perioden 2014–2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 6. Norge deltar i den 17. kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-17) med en andel på 2 598 mill. kroner for perioden 2014–2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 7. i forbindelse med endring av stemmefordelingen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) foretas det en justering av aksjeandelene til medlemslandene gjennom en selektiv kapitaløkning. Norge deltar i den åttende selektive kapitaløkningen i forbindelse med endring av stemmevekten i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 4 393 527. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 8. i forbindelse med formalisering av Sør-Sudans medlemskap i Afrikabanken foretas en selektiv kapitaløkning i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) på inntil 96 600 UA årlig i perioden 2014–2021 og en økning i den norske statsgarantien i AfDB med inntil 12 107 200 UA.

Rammeområde 8

(Forsvar)

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Utgifter
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter371 587 000
73Forskning og utvikling, kan overføres31 174 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres3 034 794 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres164 366 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres1 588 411 000
1716Forsvarets forskningsinstitutt
51Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt180 600 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter254 421 000
21Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning135 875 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres14 830 000
71Overføringer til andre, kan overføres71 865 000
78Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres273 400 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter3 872 711 000
1721Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1Driftsutgifter32 363 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter198 466 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter2 013 488 000
70Renter låneordning, kan overføres5 793 000
1731Hæren
1Driftsutgifter5 240 804 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter3 427 384 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter4 403 498 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter1 190 838 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter1 145 733 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter2 087 765 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 451 017 568 000
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres38 302 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 457 908 100 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres26 500 000
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 4488 085 000
1761Nye kampfly med baseløsning
1Driftsutgifter83 257 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres966 182 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres152 902 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter1 028 239 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter857 541 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter851 525 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter268 307 000
72Overføringer til andre2 412 000
Totale utgifter43 029 086 000
Inntekter
4700Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter2 246 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter3 882 404 000
47Salg av eiendom167 350 000
4719Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter750 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter67 925 000
4723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsinntekter4 868 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter55 134 000
4731Hæren
1Driftsinntekter62 998 000
4732Sjøforsvaret
1Driftsinntekter51 904 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter175 133 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter5 747 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter130 384 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter1 035 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter26 500 000
4790Kystvakten
1Driftsinntekter1 031 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter794 292 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter10 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter9 256 000
4799Militære bøter
86Militære bøter500 000
Totale inntekter5 449 825 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 • 2. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 • 3. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 • 4. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter430 mill. kroner
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter75 mill. kroner
1731Hæren
1Driftsutgifter130 mill. kroner
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter810 mill. kroner
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter750 mill. kroner
1734Heimevernet
1Driftsutgifter65 mill. kroner
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter1 200 mill. kroner
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter100 mill. kroner
44Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel80 mill. kroner
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold17 000 mill. kroner
48Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel165 mill. kroner
1761Nye kampfly med baseløsning
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold14 500 mill. kroner
1790Kystvakten
1Driftsutgifter2 080 mill. kroner
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter60 mill. kroner
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter25 mill. kroner
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter2 mill. kroner
 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling68 mill. kroner

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2014 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2013–2014).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2013–2014), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2013–2014), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 • 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2013–2014).

 • 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 6. igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 • 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.