Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2013 kl. 10

Dato: 09.12.2013

Dokumenter: (Innst. 44 S (2013–2014), jf. Prop. 207 S (2012–2013), kap. 1725)

Sak nr. 3 [10:02:58]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Forsvarsdepartementet (den særskilte kompensasjonsordning for veteraner med psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med254 000 000
fra kr 133 000 000 til kr 387 000 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.