Innstilling fra valgkomiteen om nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Til Stortinget.

Bakgrunn

Stortinget valgte 12. november 2013 medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, jf. Innst. 21 S (2013–2014).

I brev fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe, datert 18. mars 2014, anmodes det om at det foretas nytt valg av et varamedlem til delegasjonen, slik at Tore Hagebakken velges i stedet for Odd Omland.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling gjøres følgende endring:

Tore Hagebakken velges som varamedlem i stedet for Odd Omland for den resterende del av stortingsperioden.

Oslo, i valgkomiteen, den 19. mars 2014

Olemic Thommessen

leder