Stortinget - Møte tirsdag den 25. mars 2014 kl. 10

Dato: 25.03.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 43 (2013–2014), jf. Innst. 116 L (2013–2014) og Prop. 188 L (2012–2013))

Sak nr. 8 [13:20:31]

Stortingets vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sakene nr. 6–8

Presidenten: Sakene nr. 6–8 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 41, 42 og 43.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.