Stortinget - Møte tirsdag den 8. april 2014 kl. 10

Dato: 08.04.2014

Dokumenter:

(Lovvedtak 46 (2013–2014), jf. Innst. 139 L (2013–2014) og Prop. 30 LS (2013–2014))

Sak nr. 9 [13:22:44]

Stortingets vedtak til lov om endringer i menneskerettsloven