Stortinget - Møte tirsdag den 8. april 2014 kl. 10

Dato: 08.04.2014

Dokumenter:

(Lovvedtak 45 (2013–2014), jf. Innst. 151 L (2013–2014) og Prop. 45 L (2013–2014))

Sak nr. 8 [13:22:44]

Stortingets vedtak til lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia)