Stortinget - Møte tirsdag den 13. mai 2014 kl. 10

Dato: 13.05.2014

Sak nr. 5 [10:09:16]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til asyl (Dokument 12:14 (2011–2012)) (Innst. 184 S (2013–2014), jf. Dokument 12:14 (2011–2012))

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 12:14 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til asyl

– Alternativ 5 B – bifalles, slik at:

Ny § 106 tredje ledd skal lyde:

Enhver har rett til å søke asyl. De nærmere vilkår for innvilgelse av asyl fastsettes ved lov.

Alle har rett til å søkje asyl. Dei nærare vilkåra for å gje asyl blir fastsette i lov.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne står bak innstillingen.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble med 85 mot 83 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.17.18)