Stortinget - Møte tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12

Dato: 10.06.2014

Dokumenter:

(Innst. 216 S (2013–2014), jf. Dokument 8:45 S (2013–2014))

Sak nr. 13 [18:58:57]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Iselin Nybø om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på karriereveier i skolen

Votering i sak nr. 13

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram sak om flere karriereveier i skolen, samt tiltak for å øke antallet doktorgradsutdannede personer i undervisningsstillinger i skolen.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for en gjennomgang og modernisering av stillingskategoriene for undervisningspersonell, slik at stillingskategoriene bedre reflekterer kompetanse og faglig bakgrunn. Arbeidet skal gjøres i samråd med partene i skolesektoren.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2015, innføre et prøveprosjekt med ekstra lønnstilskudd for doktorgradsutdannede personer som underviser i grunnopplæringen.»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 96 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.36.03)Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:45 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Iselin Nybø om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på karriereveier i skolen – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.