Stortinget - Møte tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12

Dato: 10.06.2014

Dokumenter: (Innst. 166 L (2013–2014), jf. Prop. 41 L (2013–2014))

Sak nr. 8 [16:24:59]

Innstilling fra justiskomiteen om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Talere

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Kjell Ingolf Ropstad har en taletid på inntil 30 minutter.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [16:25:19]: (ordfører for saken): Jeg skal love ikke å bruke de 30 minuttene!

Dette er for så vidt en liten proposisjon, men en stor og komplisert sak om tomtefeste. Derfor har komiteen, når vi har behandlet saken, ønsket å gå videre med den midlertidige loven, slik at vi får et godt gjennomarbeidet forarbeid i proposisjonen til Stortinget, slik at vi kan vedta en endelig lov. Utfordringa, som vi ser det, er også at utvalget som i forbindelse med en NOU har sett på problematikken, har kommet med en delt innstilling. Derfor har vi også vært opptatt av at departementet får den nødvendige tida.

Men grunnen til at jeg tok ordet, er at jeg vil understreke at komiteen er tydelig på at dette er et viktig spørsmål og et komplisert spørsmål. Det er viktig for dem det gjelder, både bortfestere og festere. Derfor har vi også gitt uttrykk for utålmodighet når det gjelder at det er viktig å finne en endelig løsning, for det er en utfordring med regelverket slik det er i dag. Men vi gir altså gjennom dette mulighet til å forlenge den midlertidige loven fram til 1. juli 2015, og så imøteser vi en proposisjon og en viktig behandling neste år.

Jenny Klinge (Sp) [16:26:39]: På vegner av Senterpartiet har eg behov for å kome med nokre merknader til denne saka. Saka dreier seg om den midlertidige lova skal bli forlengd eller ikkje. Tomtefestelova er det delte meiningar om, det er det ingen tvil om. Festeinstituttet er godt forankra i Noreg, og mange grunneigarar har inntekter frå bortfeste som ein viktig del av næringsgrunnlaget. Debatten om tomtefeste er ofte knytt saman med følelsar, og uansett kva ein gjer, vil det ha konsekvensar for mange. For Senterpartiet er det viktig å skape føreseielegheit for festaren og ha ei rettferdig handtering av grunneigaren.

Så til det debatten i dag dreier seg om konkret. Med den tida denne saka til no har teke, var det ikkje praktisk mogleg for Stortinget å vedta ei varig lovendring før sommaren. Ein kan derfor seie at vi har vorte gjort til gissel for at den midlertidige lova skal bli forlengd. Eg vil uttrykkje at eg er skeptisk til at desse påkravde endringane i tomtefestelova lèt vente på seg.

Etter den mykje omtalte dommen i Den europeiske menneskerettigheitsdomstol nedsette den raud-grøne regjeringa eit lovutval for å sjå på korleis ein kunne tilpasse lovverket etter denne dommen. Det har no gått lang tid sidan utvalet la fram innstillinga si, og utvalet la også fram forslag til lovendringar. Temaet er såleis godt greidd ut, men saka er likevel vanskeleg reint politisk. Vi kan ikkje utsetje ting og skyve på avgjerder berre fordi dei er vanskelege. Det er ikkje det vi er valde inn her for. Eg blir ekstra uroleg når eg i proposisjonen i tillegg ser at regjeringa ikkje ser bort frå at den midlertidige lova kan bli forlengd utover 1. juli 2015.

Den rettstilstanden vi har på området i dag, skaper stor usikkerheit i marknaden. Dette er uheldig enten ein er festar eller bortfestar. Marknaden står stille, og folk blir sitjande på vent. Det faktum at det i denne saka vil vere to motstridande syn, kan ikkje overraske nokon. Her må lovgjevar avvege omsyna mot kvarandre og skjere gjennom.

Justisministeren er på mange område svært oppteken av å vise handlekraft. Eg forventar at han vil vise det på dette området også. Saka er overmoden for konklusjon, og håpet mitt er at regjeringa i løpet av hausten fremjar forslag for Stortinget med forslag til varige endringar i lova.

Anders B. Werp (H) [16:29:14]: På mange måter kan jeg slutte meg til veldig mye av det foregående taler framførte herfra. For Høyres vedkommende har vi lagt stor vekt på at dommen i Strasbourg i Den europeiske menneskerettighetsdomstol er en viktig dom. Men det er ingen tvil om at den dommen også åpner opp for en viktig prinsipiell diskusjon, og at det trolig kan være en veldig god investering at vi som lovgivende forsamling investerer den nødvendige tid i nettopp det å få et godt resultat, fordi dette er en sak med to klare sider som det er vår oppgave som lovgiver å balansere på en best mulig måte, nå også inklusive dommen i EMD.

Høyre deler definitivt utålmodigheten som ble framført fra Senterpartiets side i saken, samtidig som vi også er veldig opptatt av at det beslutningsgrunnlaget som vi får på vårt bord, er av en sånn kvalitet at vi er i stand til å foreta de nødvendige avveiningene, som blir kompliserte i denne saken.

Statsråd Anders Anundsen [16:30:36]: Bare kort: Jeg tror vi er veldig enige i hele salen om at det er viktig at dette gjøres så fort som mulig. Det har vært praktisk særdeles vanskelig å få dette frem til Stortinget for vedtakelse før sommeren, som ville hindre at vi måtte forlenge denne midlertidige loven noe. Høringsfristen gikk ut den 10. januar, og det er et stort og omfattende og et viktig politisk tema som skal løses i denne proposisjonen. Men det er en åpenbar utålmodighet også fra regjeringens side for å få dette ferdigstilt. Samtidig undervurderer vi ikke kompleksiteten. Det er derfor vi i proposisjonen har sagt at det kan ikke utelukkes at dette kan ta noe lengre tid. Det er også opp til dette hus, som jeg formoder vil ha tid og rom til å ha en skikkelig runde på denne saken når den kommer til Stortinget.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

I

I midlertidig lov 14. desember 2012 nr. 89 om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus skal § 5 annet punktum lyde:

Loven oppheves 1. juli 2015.

II

Loven trer i kraft straks.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.