Stortinget - Møte mandag den 16. juni 2014 kl. 10

Dato: 16.06.2014

Dokumenter: (Innst. 277 S (2013–2014), jf. Prop. 69 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [10:07:35]

Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter

Talere

Votering i sak nr. 1

Anders B. Werp (H) [10:08:15]: (ordfører for saken): For ordens skyld: Jeg tror komiteen har lagt opp til at vi behandler de to første sakene under ett. De henger nemlig sammen. Jeg skal redegjøre for det i mitt korte innlegg.

La meg først takke for et effektivt og godt samarbeid i justiskomiteen under forberedelsen, gjennomføringen og behandlingen av disse sakene, som er enstemmige innstillinger overfor Stortinget. Det gjelder som sagt to saker. Den første er tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om meddelelse av europeiske patenter. Sak nr. 2 gjelder de tilhørende lovendringer i den norske patentloven, slik at komiteen nok anså at det var naturlig å behandle disse to under ett her i salen i dag.

Komiteen oppsummerer det slik at de nevnte sakene vil bedre rammevilkårene for nyskapende virksomheter i Norge, og komiteen overleverer derfor enstemmige innstillinger i begge de to nevnte sakene.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.