Stortinget - Møte mandag den 16. juni 2014 kl. 10

Dato: 16.06.2014

Dokumenter: (Innst. 292 S (2013–2014), jf. Prop. 111 S (2013–2014))

Sak nr. 20 [18:04:09]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014)

Talere

Votering i sak nr. 20

Arve Kambe (H) [18:04:58]: (komiteens leder og ordfører for saken): Som Johnny Ingebrigtsen sa, er det stort sett også mye godt arbeid i arbeids- og sosialkomiteen, både når innstillingen er enstemmig, og når man har alternative forslag.

Dette er en sak der det er rimelig enkelt å få en enstemmig innstilling. Det dreier seg om regulering av grunnbeløpet og pensjoner i folketrygden. Komiteen konstaterer at det er gjort slik som Stortingets vedtak sier. I år er det en oppjustering på 3,67 pst. Løpende alderspensjoner blir regulert med lønnsveksten. Så skal det gjøres et fratrekk på 0,75 pst, slik at dagens alderspensjonister får en årlig økning på 2,89 pst., som også er en reallønnsvekst.

Dette er i tråd med gjeldende praksis. Det ble avholdt drøftingsmøter mellom regjeringen og en rekke ulike organisasjoner den 16. og den 20. mai. Vedtaket er gitt tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2014.

Vi har altså fått dette klart. Det var en rimelig ukomplisert sak for komiteen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 20.

Votering i sak nr. 20

Komiteen hadde innstilt:

I

Arbeids- og sosialdepartementet får fullmakt til å regulere pensjonar frå statskassa på same måten som for statspensjonistar.

II

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
611Pensjonar frå statskassa
1Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med300 000
frå kr 13 700 000 til kr 14 000 000
612Tilskott til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med453 000 000
frå kr 8 276 000 000 til kr 8 729 000 000
70For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med5 000 000
frå kr 91 000 000 til kr 96 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med1 000 000
frå kr 108 000 000 til kr 109 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med4 000 000
frå kr 174 000 000 til kr 178 000 000
660Krigspensjon
70Tilskott, militære, overslagsløyving, blir auka med 2 000 000
frå kr 123 000 000 til kr 125 000 000
71Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir auka med6 000 000
frå kr 300 000 000 til kr 306 000 000
664Pensjonstrygda for sjømenn
70Tilskott, blir auka med1 000 000
frå kr 80 000 000 til kr 81 000 000
666Avtalefesta pensjon
70Tilskott, blir auka med23 000 000
frå kr 1 660 000 000 til kr 1 683 000 000
667Supplerande stønad til personar over 67 år
70Tilskott, overslagsløyving, blir auka med9 000 000
frå kr 420 000 000 til kr 429 000 000
2620Stønad til einsleg mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsløyving, blir auka med59 000 000
frå kr 2 410 000 000 til kr 2 469 000 000
2651Ytingar under arbeidsavklaring
70Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir auka med833 000 000
frå kr 34 110 000 000 til kr 34 943 000 000
2655Uførheit
70Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med582 000 000
frå kr 23 810 000 000 til kr 24 392 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med893 000 000
frå kr 36 530 000 000 til kr 37 423 000 000
72Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med55 000 000
frå kr 2 250 000 000 til kr 2 305 000 000
76Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsløyving, blir auka med2 000 000
frå kr 63 000 000 til kr 65 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med1 156 000 000
frå kr 59 220 000 000 til kr 60 376 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med2 188 000 000
frå kr 111 520 000 000 til kr 113 708 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir auka med143 000 000
frå kr 5 670 000 000 til kr 5 813 000 000
2680Ytingar til gjenlevande ektefellar
70Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med30 000 000
frå kr 1 220 000 000 til kr 1 250 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med23 000 000
frå kr 955 000 000 til kr 978 000 000
72Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med2 000 000
frå kr 98 000 000 til kr 100 000 000

Presidenten: Det voteres over I og II.

Votering:Komiteens innstilling til I og II ble enstemmig bifalt.