Stortinget - Møte torsdag den 19. juni 2014 kl. 9

Dato: 19.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 56 (2013–2014), jf. Innst. 166 L (2013–2014) og Prop. 41 L (2013–2014))

Sak nr. 21 [21:51:54]

Stortingets vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus