Stortinget - Møte torsdag den 19. juni 2014 kl. 9

Dato: 19.06.2014

Dokumenter: (Innst. 306 S (2013–2014))

Sak nr. 3 [09:28:10]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 3

Presidentskapet hadde innstilt:

I

Som medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2014–30. juni 2019 velges Eldbjørg Løwer, Theo Koritzinsky og Inger Marie Sunde.

II

Som leder av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2014–30. juni 2019 velges Eldbjørg Løwer.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.