Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Til Stortinget

Bakgrunn

Ifølge lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste skal Stortinget velge et utvalg til å kontrollere disse tjenestene. I henhold til instruks vedtatt av Stortinget 30. mai 1995 skal kontrollutvalget ha sju medlemmer, alle valgt for et tidsrom av inntil fem år. Det skal unngås at flere enn fire medlemmer skiftes ut samtidig. Medlemmer velges etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Også leder og nestleder velges av Stortinget.

EOS- utvalget har for tiden følgende sammensetning:

Eldbjørg Løwer, leder

Svein Grønnern, nestleder

Trygve Harvold

Theo Koritzinsky

Wenche Elizabeth Arntzen

Håkon Haugli

Øyvind Vaksdal

30. juni 2014 utløper valgperioden for Eldbjørg Løwer, Theo Koritzinsky og Wenche Elizabeth Arntzen. Valgperioden til de øvrige utvalgsmedlemmene utløper 30. juni 2016. Eldbjørg Løwer har vært utvalgsmedlem og leder siden 1. juli 2011. Theo Koritzinsky har vært medlem siden 2007, mens Wenche Elizabeth Arntzen har vært medlem siden 2009. Arntzen ønsker ikke gjenvalg.

Valg

Presidentskapet foreslår at Eldbjørg Løwer gjenvelges som medlem og leder av EOS-utvalget for tidsrommet 1. juli 2014–30. juni 2019, og at Theo Koritzinsky gjenvelges som medlem av utvalget for samme tidsrom.

Som nytt medlem i EOS-utvalget for perioden 1. juli 2014–30. juni 2019 foreslår presidentskapet Inger Marie Sunde. Hun er førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Tidligere har hun vært førstestatsadvokat ved Økokrim, medlem og sekretær i Datakrimutvalget I og II og stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor hun har tatt en doktorgrad (ph.d.). Sunde er født i 1962 og bor i Bærum.

De som velges til medlemmer av EOS-utvalget, skal i henhold til instruks 30. mai 1995 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS) § 1 annet ledd være klarert for høyeste sikkerhetsgrad nasjonalt og etter traktat Norge er tilsluttet. Autorisasjon gis i samsvar med klareringen.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til merknadene ovenfor og rår Stortinget til å gjøre slike

vedtak:

I

Som medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2014–30. juni 2019 velges Eldbjørg Løwer, Theo Koritzinsky og Inger Marie Sunde.

II

Som leder av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2014–30. juni 2019 velges Eldbjørg Løwer.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 13. juni 2014

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

     

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal