Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 75 (2013–2014), jf. Innst. 295 L (2013–2014) og Prop. 72 L (2013–2014))

Sak nr. 11 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)