Stortinget - Møte tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 10

Dato: 21.10.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 1 (2014–2015), jf. Innst. 18 L (2014–2015) og Prop. 122 L (2013–2014))

Sak nr. 7 [14:36:42]

Stortingets vedtak til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Sak nr. 7 er andre gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak 1.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.