Stortinget - Møte onsdag den 19. november 2014 kl. 10

Dato: 19.11.2014

Sak nr. 2 [11:25:41]

Ordinær spørretime

Presidenten: Før vi går til den ordinære spørretimen, vil presidenten vise til det som ble sagt innledningsvis i dag, at det er ganske mange og betydelige endringer i den ordinære spørretimen. Presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske oversikten som er gjort tilgjengelig for representantene.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 1 og 2, fra henholdsvis representantene Helga Pedersen og Anniken Huitfeldt til statsministeren, er overført til utenriksministeren.

Spørsmål 4, fra representanten Kjersti Toppe til kommunal- og moderniseringsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 7, fra representanten Anne Tingelstad Wøien til samferdselsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 9, fra representanten Kåre Simensen til utenriksministeren, vil – etter anmodning fra utenriksministeren – bli flyttet og besvart etter spørsmål 2, som også skal besvares av utenriksministeren.

Spørsmål 11, fra representanten Sveinung Rotevatn til fiskeriministeren, vil bli tatt opp av representanten Gunhild Berge Stang.

Spørsmålene 13 og 15, fra henholdsvis representantene Rigmor Aasrud og Else-May Botten til næringsministeren, utsettes til neste spørretime, da næringsministeren er bortreist.

Spørsmål 14, fra representanten Odd Omland til næringsministeren, vil bli besvart av utenriksministeren på vegne av næringsministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra utenriksministeren vil spørsmålet bli flyttet og besvart før spørsmål 3.

Spørsmålene 16 og 17, fra henholdsvis representantene Kari Henriksen og Heidi Greni til justis- og beredskapsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er opptatt i annet møte.

Spørsmål 18, fra representanten Kjell-Idar Juvik til olje- og energiministeren, vil – etter anmodning fra olje- og energiministeren – bli flyttet og besvart etter spørsmål 5.

Spørsmålene 19, 20 og 21, fra henholdsvis representantene Lisbeth Berg-Hansen, Martin Henriksen og Jan Bøhler til kunnskapsministeren, vil – etter anmodning fra kunnskapsministeren – bli flyttet og besvart før spørsmål 1.

Det første spørsmålet som etter disse endringene tas opp til besvarelse, er spørsmål 19, fra representanten Lisbeth Berg-Hansen til kunnskapsministeren.

For ordens skyld vil presidenten gjøre oppmerksom på at de to neste spørsmålene er spørsmålene 20 og 21, fra henholdsvis Martin Henriksen og Jan Bøhler.

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 9

Spørsmål 14

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 18

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17