Stortinget - Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10

Dato: 02.12.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 6 (2014–2015), jf. Innst. 48 L (2014–2015) og Prop. 113 L (2013–2014))

Sak nr. 9 [15:53:48]

Stortingets vedtak til lov om endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.)