Stortinget - Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10

Dato: 02.12.2014

Dokumenter: (Innst. 63 S (2014–2015), jf. Dokument 8:83 S (2013–2014))

Sak nr. 8[14:39:32]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen

Talere

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Ketil Kjenseth (V) [14:40:39]: (ordfører for saken): Jeg vil starte med å takke komiteen for en solid behandling av dette dokumentet. Det har tilflytt oss mye informasjon under behandlingen av saken.

Først av alt vil jeg si at det er viktig å ha som utgangspunkt for denne debatten at alkohol er en legitim og lovlig omsatt vare. Det er et faktum at Vinmonopolets omsetning er i ferd med å flate ut når det gjelder alkoholomsetningen i Norge. En større og større del av alkoholforbruket kommer gjennom salget i taxfree-utsalg, gjennom import fra andre land – altså kjøp i utlandet – og en god del kommer også inn gjennom illegal smugling. Dette er selvfølgelig en utfordring for Vinmonopolets stilling.

Det er bred enighet om at det er behov for å begrense skadevirkningene av forbruket, og at det således er restriksjoner knyttet til omsetning av alkohol. Vinmonopolet har i dag stor oppslutning i befolkningen, og det er bred enighet om at Vinmonopolet har et viktig samfunnsoppdrag. Det er viktig å unngå undergraving av Vinmonopolets legitimitet. Vinmonopolet bidrar til begrensning av skadevirkningene ved alkoholkonsum, herunder sosiale og helsemessige utfordringer.

Når det gjelder taxfree-omsetningen på flyplassene, ser det ut til å være enighet i komiteen om at det er behov for en forsvarlig utforming av taxfree-butikkene, og at det gis en naturlig mulighet for å gå utenom taxfree-butikkene ved ankomst og avreise. Det er en felles forventning om at det må bli enklere å gå utenom taxfree-butikkene for dem som ikke ønsker å handle der.

Dersom Vinmonopolet skulle overta avgiftsfritt salg på flyplassene, ville det innebære en endring i forhold til det mandat og den rolle Vinmonopolet har i dag. Det antas at det reiser en rekke juridiske og praktiske utfordringer, og det er ikke gitt at Vinmonopolet kan overta det avgiftsfrie salget av alkohol i dag. En problemstilling som har vært lite omtalt, er om dette kan utfordre dagens vinmonopolordning og det unntaket som Norge har med hensyn til at man skulle selge avgiftspliktig og avgiftsfri alkohol innenfor samme institusjon. Det er en utfordring som må ligge i en utredning som flertallet ber om.

I tillegg vil det også reise økonomiske spørsmål knyttet til hva inntektene fra salg av alkohol generelt skal gå til. I dag går deler av den omsetningsbaserte husleieinntekten, for bl.a. salg av avgiftsfri alkohol, til Avinor og da inn i driften av norske flyplasser. Det er ikke gitt at et nytt regelverk vil gi tilsvarende adgang til kryssubsidiering. Det er heller ikke gitt at inntektene til Avinor blir de samme om Vinmonopolet overtar. Av omsetningen i dag utgjør alkohol en forholdsvis liten andel av taxfree-salget på flyplassene.

Flertallet, herunder Venstre, mener at eksisterende avtaleforhold bør respekteres, og at det derfor ikke er aktuelt å tre inn i gjeldende tidsbegrensede avtale. Det er verdt å merke seg at omsetningsutviklingen som har vært for Avinor, og husleieinntektene de får fra taxfree-salget, har gått opp fra 785 mill. kr i 2005 til nesten 2,4 mrd. kr i 2013, en utvikling som ser ut til å fortsette. Dette har skjedd under den rød-grønne regjeringas styre, og det var i liten grad et tema da. Jeg skal vokte meg vel for å si at dette er toppen av frekkhet, men jeg vil i hvert fall påstå at det er ganske freidig at Senterpartiet fremmer dette forslaget relativt raskt etter at de har kommet ut av regjeringskontorene. Kanskje er det ikke bare bedrifter som trenger en angrerett for avtaler, kanskje må man også innføre en politisk, for dette reiser en rekke utfordringer.

I tillegg er det en utfordring at avtalen er inngått med Travel Retail Norway på vegne av Avinor fram til 2023. Hvordan kunne det at man har inngått en tiårig avtale, skje? Den ble inngått under den rød-grønne regjeringas ansvar, og det skjedde vel uten at det var noen konkurranse om avtalen. Hvordan kunne det skje? Dette er viktige spørsmål for Stortinget. I en 10–15-årsperiode snakker man om over 30 mrd. kr som er unntatt politiske prioriteringer i Stortinget, og dette skjer i form av kryssubsidiering. Jeg synes dette er noe Stortinget skal engasjere seg i, og at det er grunnlag for kontrollkomiteen å se på nettopp disse faktaene.

Jeg vil til slutt legge til at komiteens medlemmer, et flertall fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en helhetlig utredning om taxfree-ordningen i inneværende stortingsperiode, inkludert en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene.»

Olemic Thommessen hadde her gjeninntatt her presidentplassen.

Presidenten: Representanten Ketil Kjenseth har tatt opp forslaget han refererte.

Ruth Grung (A) [14:46:11]: Først vil jeg takke forslagsstillerne for at de har løftet denne problemstillingen. Vinmonopolet er, som vi har vært inne på tidligere i dag, et av våre viktigste virkemidler i alkoholpolitikken, og det er utrolig viktig at vi verner om det. Som også saksordføreren var inne på, er det helsemessige hensyn som gjorde at Norge fikk beholde statsmonopolet i 1994 som en del av EØS-avtalen. Fravær av privatøkonomiske interesser og omsetning under kontrollerte former gir et lavere alkoholkonsum og reduserer skadevirkningene av alkohol, og har bidratt til at Norge har et lavere alkoholforbruk sammenlignet med resten av Europa.

Verdens Helseorganisasjon viser til at alkohol er den nest største risikofaktoren for sykdomsbyrde i Europa. Selv om jeg sa at Norge har et lavt alkoholforbruk i forhold til andre europeiske land, viser det seg at alkoholkonsumet blant befolkningen har økt. Det er gledelig at det går ned blant ungdom, men det øker spesielt blant eldre. Antall innleggelser som følge av alkoholrelaterte skader, har økt med 50 pst. de siste ti år. To tredjedeler av voldsskadene på legevakten i Oslo og Bergen er knyttet til alkohol. Men Arbeiderpartiet registrerer at grensehandel og taxfree-salget gradvis har svekket Vinmonopolets økonomi og legitimitet. Det er avgjørende for folkehelsen at Vinmonopolet forblir et solid virkemiddel i alkoholpolitikken. Ifølge Vinmonopolet omsettes i dag 25 pst. av brennevinet og ca. 12 pst. av vinen via taxfree-salget. I sommer fikk vi omgjort den tollfrie tobakkskvoten til større vinkvote, ikke brennevin, og så viste det seg i tredje kvartal i år at omsetningen hadde økt med over 30 pst. sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Som også saksordføreren var inne på, viser det seg at kanskje litt av grunnen til at demokratiet fungerer, er at vi som nå er en ny stortingsgruppe, tar inn over oss de endringene – den voldsomme økningen i omsetningen. Arbeiderpartiet er svært kritisk til at det er andre enn Vinmonopolet som står for omsetningen av taxfree-salget. De som i dag har ansvar for taxfree-salget, hadde et overskudd etter skatt på 225 mill. kr i 2013. 50 pst. av eierne er utenlandske. Dette overskuddet kunne vi tilbakeført til fellesskapet hvis Vinmonopolet hadde stått for ordningen. Det er heller ingenting som tyder på at vi ikke kan opprettholde den samme ordningen som i dag, men at deler av salgsinntektene kan være med på å subsidiere småflyplassene.

Det er riktig som saksordføreren sier, at ca. en tredjedel av alkoholomsetningen fra taxfree-salget – dvs. 700 mill. kr – går inn i Avinorkonsernet, sånn som det er i dag. Selv om det skjedde under Arbeiderpartiet, det er vi fullt klar over, så var det styret i Avinor – og det har også samferdselsministeren svart på i dag – som tok ansvar for å forlenge avtalen, slik at de totalt sett har en avtaleperiode på 18 år. Det er ganske spesielt at et selskap som Avinor, som er offentlig eid, inngår og forlenger en avtale uten at andre får muligheten til å komme med et tilbud og gå inn i anbudsprosessen. Det kunne også medført at man fikk bedre avtaler rettet mot Avinors interesser. Dette følges opp av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Jeg har stilt spørsmål til samferdselsministeren, for avtalen er ikke offentliggjort. Men det positive er at han svarer at man i den avtalen har tatt høyde for at dersom det skjer endringer fra myndighetenes side relatert til omsetning av taxfrie varer, det avgiftsfrie salget, så er det muligheter for å oppheve denne avtalen. Vi har sett at etter hvert som det er blitt offentlig at flertallet i denne sal ønsker at Vinmonopolet skal overta, er det mange som stiller spørsmål om det kan medføre at det går ut over flyplassene, og vil kreve 1 mrd. kr i innløsning av gjeldende avtaler. Derfor går Arbeiderpartiet ut av forslag nr. 2 og kommer med et nytt forslag nr. 4, slik at det helt klart går fram at disse sidene skal vurderes. Det nye forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig vurdere om det kan være mulig for Vinmonopolet å overta ansvaret for taxfree-salget av alkoholholdige drikker på norske flyplasser.»

Da fremmer vi det forslaget.

Presidenten: Representanten Ruth Grung har da tatt opp det forslaget hun refererte.

Elisabeth Røbekk Nørve (H) [14:51:42]: Vinmonopolet har en viktig samfunnsrolle når det gjelder salgs- og markedsføringskontroll. Det tror jeg både regjeringspartiene og de rød-grønne kan enes om. Uenigheten ligger i hvilke virkemidler vi anser nødvendige for å begrense de samfunnsskadene som oppstår som følge av alkoholforbruket. I Norge har vi tatt i bruk en bred virkemiddelpakke som skal bidra til å begrense alkoholkonsumet og redusere skader og problemer som følge av alkohol. Dette er virkemidler som det er viktig å håndheve og videreføre, og de skal også gjelde for taxfree-butikkene.

Jeg vil starte med å vise til at det allerede er foretatt synlige forbedringer både på Gardermoen og på andre flyplasser, ved at det nå er tilrettelagt for at de reisende kan gå utenom taxfree-avdelingen både ved avreise og ved ankomst. Jeg stiller meg derfor undrende til at dette blir brukt som et argument for å foreta en utredning av taxfree-ordningen. Tilretteleggingen er også et ansvar Avinor må påta seg, og har således lite med spørsmålet om hvordan taxfree-ordningen som sådan skal organiseres, å gjøre.

Det ble under Arbeiderpartiet og rød-grønn regjering gitt tillatelse til ombygging og også økte kvoter. Det bidro til økt salg, noe spesielt Arbeiderpartiet nå bruker som årsak til at Vinmonopolet bør ta over taxfree-salget. Det var også i 2012, under rød-grønt styre – eller Arbeiderparti-styre – at avtalen mellom Travel Retail Norway og Avinor ble fornyet. Til tross for det stiller Arbeiderpartiet seg i dag, i merknads form, tvilende til om avtalen er gyldig.

Sett fra regjeringens side foreligger det et gyldig, eksisterende avtaleforhold mellom avtalepartene fram til utgangen av 2022. Dette må respekteres. Alt annet vil være et alvorlig avtalebrudd. Samtidig vet vi at en slik utredning og lovendring som det flertallet nå ber om, vil reise en rekke juridiske, økonomiske og praktiske utfordringer. Jeg stiller meg derfor undrende til at Arbeiderpartiet støtter begge forslagene. Hvordan kan Arbeiderpartiet nå, etter to år, stille spørsmål om avtalens gyldighet, slik de skriver i sine merknader?

I dag betaler Travel Retail Norge 2,3 mrd. kr. i husleie. Det utgjør 25 pst. av inntektene til Avinor, som dermed er mindre avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet enn andre statlige selskap. Forslaget om at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget, og det ser nå ut til å bli et flertallsvedtak for en utredning av ordningen, vil utvilsomt bidra til fremtidig usikkerhet rundt videre drift av småflyplassene ute i vårt langstrakte land. Vi snakker da om flyplasser som i dag finansieres av overskuddet fra nettopp taxfree-handelen. Vi kan ikke underslå at en mulig finansieringsendring vil skape store utfordringer knyttet til småflyplassene. Det er heller ikke til å unngå at debatten rundt hvor mange småflyplasser vi skal ha i fremtiden, vil komme opp igjen med denne typen forslag.

I tillegg vil jeg påpeke at det er grunn til å tro at en mulig konsekvens av at Vinmonopolet overtar taxfree-ordningen, er at passasjerene i stedet vil velge å handle varer på andre flyplasser i Europa før innreise til Norge, eller at svenskehandelen vil øke. Det er altså ikke opplagt at en endring av ordningen slik den er i dag, vil føre til redusert alkoholkonsum, slik de rød-grønne nå hevder.

For regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet er det ikke aktuelt å foreta endringer i inneværende periode, ei heller å bryte eksisterende kontrakt. Å si opp kontrakten for taxfree-salg på norske flyplasser vil kunne gå ut over distriktene og gjøre det dyrere å reise. Det er derfor vanskelig å forstå at Arbeiderpartiet og de rød-grønne går for dette. I regjeringsplattformen og i samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre slås det fast at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast – en politikk som regjeringen fortsatt står for.

Harald T. Nesvik (FrP) [14:56:52]: Saken som vi har til behandling i dag, er framkommet på et litt underlig vis, når vi ser hvem som er medforslagsstiller til selve forslaget, og da viser jeg selvfølgelig til Senterpartiet. Den gjeldende avtalen – fram til 31. desember 2022 – er altså inngått i en tid med et rød-grønt styre. Ja, ikke bare var det de rød-grønne som satt og styrte, samferdselsministeren var også fra Senterpartiet, altså fra samme parti som nå finner det for godt å sette spørsmålstegn ved denne avtalen.

Så er det enkelte som har hevdet at dette er noe Avinor har gjort på egen kjøl. Jeg stiller meg tvilende til at man har vært i en situasjon i Avinor der verken styret, som for øvrig er oppnevnt av departementet, eller statsråden, som er generalforsamling, har visst om dette. Ja, kort sagt tror jeg nok at Senterpartiet er rimelig full av dårlig samvittighet og ikke minst dårlig styringsevne hvis dette har skjedd under deres regjeringstid og da de ledet departementet, og man i tillegg ikke har klart å vite hva ens datterselskap holder på med. Men la det ligge, la oss gå inn i selve saken.

Jeg tror det var representanten Ruth Grung som var inne på at det ville sikkert koste ca. 1 mrd. kr å utløse denne kontrakten. Det selskapet som nå driver dette, altså Travel Retail, har et årsresultat etter skatt på 237 mill. kr. Når vi ser på antall år som er igjen av kontrakten, og man ser på resultatgraden, tror jeg nok at å løse et slikt selskap fra en slik kontrakt kommer til å bli betydelig dyrere enn 1 mrd. kr. Det er bare å multiplisere med antall år som er igjen av kontrakten.

Det ligger i dag an til at et forslag knyttet til en helhetlig gjennomgang og utredning om taxfree-ordningen får flertall. Det synes jeg er helt greit, det får bare skje – det er ikke noen fare med det. Men her er det flere forskjellige tilnærminger til saken, det er partier som er imot taxfree-ordningen generelt sett, det er noen som ønsker at taxfree-ordningen skal videreføres, men bare ved at Vinmonopolet tar over selve driften, og det er partier som ønsker at ordningen skal kunne gå videre som i dag. Fra regjeringspartienes side, i hvert fall fra Fremskrittspartiets side, ønsker vi at disse tingene skal ordnes ved anbud, og jeg har ingen problemer med at også Vinmonopolet skal kunne være med og gi anbud knyttet til selve driften når denne avtalen som nå ligger til grunn, forfaller. Men det som er det rare, er at det er en tredjedel av taxfree-virksomheten vi diskuterer her, for det meste av taxfree-salget går faktisk på kosmetikk, på tobakk, på sjokolade og den biten. Det er ca. en tredjedel som er knyttet til alkoholomsetning, og det er der Vinmonopolet har sin ekspertise. Jeg tviler på at Vinmonopolet skal ta over salget av Kinder-sjokolade, tobakk og av diverse parfymesorter osv. Det vil da også gjøre at kostnadene går opp, og det vil si at overskuddet går ned, og inntektene til Avinor går ned – inntekter som man bruker til å finansiere bl.a. småflyplassene rundt omkring i Norge.

Jeg tror at rent alkoholpolitisk spiller det overhodet ingen rolle om det er et privat selskap eller om det er Vinmonopolet som drifter taxfree-salget på Gardermoen, på Flesland og på andre flyplasser. Det som er det viktige, er å sørge for at man selger innenfor de lovene og reglene som er, og at man legger til rette, slik man nå nettopp har gjort – nå har man jo fått en annen inngangsportal, så man slipper å gå gjennom taxfree-butikken. Det synes jeg er helt greit, jeg synes det viser at man tar ansvar. Personlig synes jeg også det var på høy tid, men det var fordi man nå slipper å gå gjennom parfymeavdelingen når man kommer på flyplassen. Det syntes jeg var mer plagsomt enn om det sto andre varer utstilt, men det får bli en annen skål.

Fremskrittspartiet står inne for de avtalene som er inngått. Det kommer til å bli dyrt å gå ut av disse avtalene hvis noen skulle ønske det. Utover det synes jeg det selskapet som er der, skjøtter avtalen på en god måte.

Olaug V. Bollestad (KrF) [15:02:14]: Det er et paradoks at vi har en ordning hvor vi selger de tre varene som krever mest når det gjelder helseutfordringer – det som helsekomiteen nå debatterer: sukker, røyk og alkohol – med mindre avgifter enn plast. Det er et paradoks, synes Kristelig Folkeparti.

Når Kristelig Folkeparti hegner om Vinmonopolet, er det fordi vi har en historie. Denne sal vedtok – jeg tror det var i 1919 – et forbud mot salg av alkohol. Men vi levde ikke alene på denne kloden, så franskmennene reagerte og sa: Hvis dere ikke kjøper alkohol av oss, så kjøper ikke vi en eneste bit klippfisk av dere. Det betydde at da måtte Stortinget gjøre et grep for å få kontroll over salg og kjøp av alkohol, og de dannet Vinmonopolet som sådant. Det var en ufattelig god måte å regulere alkoholforbruket og alkoholsalget på.

Når Kristelig Folkeparti og Senterpartiet nå foreslår at Vinmonopolet skal overta taxfree-ordningen, er det nettopp fordi vi ønsker å hegne om Vinmonopolets posisjon, for vi er i ferd med å undergrave den posisjonen. Vi ønsker at Vinmonopolet skal ha en samfunnsrolle, og vi ønsker å ha dette virkemiddelet for å forebygge alkoholrelaterte skader og problemer.

Vinmonopolet er stadig under press. Tallene fra Vinmonopolet viser f.eks. at fra taxfreekvotene ble endret i juli 2014 og fram til november som var, var det solgt 30 000 liter mindre alkohol i vinmonopolutsalgene på Sørøstlandet. Da kan noen spørre: Bekymrer Kristelig Folkeparti seg for det? Det er klart at hadde salget gått ned, totalt sett, hadde det vært til glede for oss alle, men problemet er at salget i taxfree-ordningen på det samme tidspunktet har gått opp – og det betydelig. Det betyr at vi faktisk forskyver salget fra Vinmonopolet over til taxfree-utsalget. Det kan i tillegg gi økt alkoholforbruk, ikke minst fordi vi svekker Vinmonopolets økonomi. Vi undergraver Vinmonopolet som en aktør og som en ordning. Da vil det være sånn at utfordringen for Vinmonopolet, med sin økonomi, vil være at man ikke klarer å satse med små utsalg fra Vinmonopolet i distriktene fordi man ikke har økonomi til det. Da har man på en måte lagt gullegget, og da vil vi undergrave Vinmonopolet som sådant.

Så vet Kristelig Folkeparti – og det tror jeg at også Senterpartiet gjør – at det er avtaler med dem som driver taxfree-ordningen i dag, og vi vet at det er svært lange avtaler, ja underlig lange avtaler. Hvis vi snakker om avtaler i forbindelse med andre typer aktiviteter, som barnevern osv., er det bare ett- og toårskontrakter som gjelder, men her kan de plutselig gjelde i både 10, 15 og 18 år. Det er lange avtaler, og derfor ønsker Kristelig Folkeparti at vi skal se på om dette er avtaler som står seg hvis vi kikker nærmere på dem. Dette er avtaler som er gjort med offentlige institusjoner. Hvorfor gjelder det for noen og ikke for andre? Kristelig Folkeparti ønsker å se på om det er mulig å avslutte denne kontrakten, for vi ønsker at Vinmonopolet skal overta. Vi ønsker faktisk samtidig å se om det er mulig at flyplassene får en avtale med Avinor som gjør at flyplassene i distriktene skal være sikret.

Kristelig Folkeparti er innstilt på å få en utredning om saken – om det er mulig juridisk, og hvilke konsekvenser dette har. Derfor er Kristelig Folkeparti glad for at det er et flertallsvedtak i dag med et ønske om å la Vinmonopolet overta, og se på hva alkoholforbruket betyr i et sosialpolitisk perspektiv. Og siden Arbeiderpartiet trakk seg fra forslag nr. 2, vil jeg presisere det som står i forslag nr. 2, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV, og som jeg herved tar opp:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget på norske flyplasser.»

Presidenten: Representanten Olaug V. Bollestad har tatt opp det forslaget hun refererte.

Kjersti Toppe (Sp) [15:07:13]: Vinmonopolet har ei viktig samfunnsrolle når det gjeld sals- og marknadsføringskontroll, og det finst omfattande dokumentasjon på at vinmonopolordninga er eit effektivt verkemiddel for å førebyggja alkoholrelaterte skadar og problem. Så veit vi at Vinmonopolet er under stadig press, bl.a. frå taxfree-salet, som er aukande og utgjer ein stadig større del av totalkonsumet.

Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti er i denne saka einige om å fremje forslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-salet og å få ein gjennomgang av taxfree-ordninga i Noreg. I dag er Avinors inntekter frå taxfree-salet omtrent like store som trafikkinntektene, og vår føresetnad i forslaget er at for å driva taxfree-salet må Vinmonopolet stilla seg til Avinor på same vilkår som dagens leigetakarar. Senterpartiet har programfesta at vi vil la Vinmonopolet overta taxfree-salet.

Så til representanten Ketil Kjenseth: Han bør ikkje bekymra seg for at vi ikkje veit kva vi gjer. Dette har landsmøtet til Senterpartiet vedtatt, og stortingsgruppa følgjer opp ved å fremja aktiv politikk i Stortinget.

Ein del tar til orde for å avvikla heile taxfree-ordninga. Eg synest at det er bra at den debatten har kome opp, for det framstår jo litt ulogisk at vi premierer flyreisande med både billig sukker, tobakk og alkohol – alle tre betydelege faktorar for uhelse i befolkninga. Men det Senterpartiet fremjar forslag om i dag, er ikkje å avvikla taxfree-ordninga, men vi foreslår at Vinmonopolet skal overta drifta.

Fleire bekymrar seg for finansiering av småflyplassane. Ja, det er legitimt, og det er bra, men premissane i forslaget vårt er at dei ikkje skal gjera det, nettopp ved at Vinmonopolet skal overta salet på same vilkår som dagens leigetakarar. Så meiner faktisk Senterpartiet at vi skal byggja landet med politisk vilje. Vi skal ikkje byggja landet med alkohol.

I debatten vert det problematisert at Avinor har inngått ei ny avtale med Travel Retail Norway fram til 2022, og at dette reiser ein del juridiske, praktiske og økonomiske problemstillingar. Ja, det gjer det. Men då er det òg grunn til å minna om at forslaget frå Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ikkje inneheld nokon tidsfrist. Forslaget vårt ser eg på som eit prinsippvedtak om Stortinget faktisk ønskjer at Vinmonopolet skal driva taxfree-sal. Eg opplever at i Stortinget i dag debatterer landets fremste helsepolitikarar som samferdselspolitikarar utan å debattera den eigentlege saka – det som det blir fremja forslag om. Det blir ein debatt om ein avtale. Vi debatterer ikkje sjølve saka, og det synest eg er veldig beklageleg. Representanten Nesvik er ganske freidig, synest eg, når han gjer avtalen til ei stor sak i seg sjølv og spør om vi har dårleg samvit i Senterpartiet. Det har vi ikkje.

Senterpartiet meiner òg at den kontrakten som var inngått, må ein sjå på og vurdera. Vi ser heller ikkje det logiske i slike lange kontraktar, og ein må sjå på omstenda rundt når den kontrakten vart inngått. Men som sagt: Vi har fremja eit prinsippvedtak i dag om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordninga, og eg ser ikkje at regjeringspartia argumenterer godt imot eit slikt prinsippvedtak. Eg er glad for at vi får fleirtal for det eine forslaget om å få ei utgreiing av taxfree-ordninga i Noreg.

Så til forslaget som Arbeidarpartiet trekkjer seg frå. Eg vil signalisera at Senterpartiet står bak forslaget i innstillinga. Vi meiner at forslaget frå Arbeidarpartiet er ei utvatning, og òg unødvendig, ut frå det omsynet som blei fortalt som grunnen til å endra på ordlyden. Senterpartiet står bak forslaget, som òg er fremja av Kristeleg Folkeparti.

Audun Lysbakken (SV) [15:12:20]: Taxfree er i sannhet en underlig konstruksjon. Vi har etablert et internasjonalt system for at noen – ikke alle, men de som reiser – skal få slippe å betale avgift på noe de fleste land mener er så skadelig at det burde være avgiftsbelagt, enten det gjelder alkohol, tobakk eller sukker. Det er et system som fører til en nokså usosial fordeling av den avgiftsbyrden som vi pålegger befolkningen, der de som reiser mye, i praksis kan få hele sitt alkoholforbruk – eller annet forbruk, av sukker eller tobakk – dekket uten avgifter, mens de som reiser lite, som gjerne er de som har minst fra før i samfunnet vårt, må betale avgift hver gang de skal kjøpe en flaske vin eller en pakke røyk.

På toppen av det har vi i Norge innrettet oss med et system der inntektene fra taxfree-salget subsidierer deler av flytrafikken og nettverket vårt av flyplasser, noe som også gir noen underlige miljøpolitiske vridninger når vi ser hva slags forskjellig finansieringssystem vi har for flyplasser versus f.eks. jernbane, som er avhengig av å få bevilget krone for krone til nyinvesteringer over statsbudsjettet.

Når vi i tillegg ser at det inngås kontrakter med kommersielle aktører på dette området med en varighet som, slik representanten Bollestad påpekte, er helt hinsides andre avtaler man inngår med aktører som skal levere viktige samfunnstjenester, som innen barnevern eller rusomsorg, synes jeg at tiden virkelig er moden for den helhetlige utredningen som flertallet i dag kommer til å be om.

Det vil gi oss en anledning til å diskutere om vi bør ha en taxfree-ordning, hvordan den i så fall bør være innrettet, om det er sånn at andre lands taxfree-ordninger gjør at vi er nødt til å ha en egen, eller om vi har en handlefrihet vi kan bruke. Den debatten kommer da. Så er dette en debatt om hvordan vi organiserer den taxfree-ordningen vi faktisk har.

Da er SVs klare syn at disse inntektene bør tilfalle Vinmonopolet. Det er Vinmonopolet som er det redskapet storting og regjering har pekt ut til å føre en aktiv alkoholpolitikk og skaffe til veie alkoholholdige drikker til dem av oss i Norge som ønsker seg det.

Så innser vi også at det ligger klare begrensninger i den avtalen som er inngått, men jeg kan ikke se at det står i veien for at Stortinget uttrykker sitt syn på hvordan organiseringen bør være i framtiden. Derfor er jeg litt forundret over at regjeringspartiene er mer opptatt av å kverulere rundt den avtalen enn faktisk å avklare hvordan de mener dette ideelt sett burde organiseres.

Jeg vil til slutt gi en kort gjennomgang av SVs stemmegivning. Det har blitt en feil i innstillingen som vi må ta på vår egen kappe. Forslag nr. 3 fra SV tar jeg ikke opp. Det fremmes ikke og skal ikke voteres over. SV skal stemme sammen med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre for forslag nr. 1. Det skulle da gi et flertall for det forslaget.

I tillegg forstår jeg begrunnelsen for at Arbeiderpartiet har fremmet et nytt forslag, forslag nr. 4. Det er et ønske om å understreke nettopp det jeg sa, at vi ikke har annet valg enn å anerkjenne at det er juridisk bindende og gyldige avtaler som er inngått. Vi kommer likevel til å stemme for forslag nr. 2 og imot forslag nr. 4, men det handler om at vi hele tiden har oppfattet at intensjonen bak forslag nr. 2 er å si noe prinsipielt om hvordan vi vil at organiseringen skal være, og gi regjeringen beskjed om at det er det vi ønsker så snart det er mulig.

Med denne forklaringen til vår stemmegivning vil vi stemme for forslag nr. 1 og forslag nr. 2 og imot forslag nr. 4.

Rasmus Hansson (MDG) [15:17:22]: Miljøpartiet De Grønne har lenge gjort det helt klart at salg av avgiftsfri alkohol på flyplasser er en ulogisk og inkonsekvent ordning som vi er imot. Miljøpartiet De Grønne har derfor i dag fremmet forslag om å be regjeringen avvikle dagens taxfree-ordning for alkohol på norske flyplasser, slik at ordningen ikke lenger omfatter alkoholholdige drikker.

Årsaken er ganske enkelt at vi mener at taxfree-salg av alkohol er en uforståelig undergraving av en ellers helhetlig alkoholpolitikk, og ordningen har altså det formål å oppmuntre til flyreiser og finansiere flyplassutbygging. Flyreiser er som kjent et stort og økende klimaproblem. Det er en aktivitet som vokser voldsomt, og som allerede i dag utgjør 50 pst. av gjennomsnittsnordmannens klimagassutslipp. Hvis det er noen aktivitet og sektor i det norske samfunn som absolutt ikke trenger hjelp av statssubsidiert sprit, er det flysektoren.

Ordningen er dessuten urettferdig. Det er bare de som både drikker og flyr, som nyter godt av den ordningen. Det er mange partier i dette stortinget som har brukt de siste dagene til å diskutere sosial rettferdighet, og skulle denne ordningen ha vært sosialt rettferdig, burde man gitt skattefradrag for flyreiser til alle. Det er ikke Miljøpartiet De Grønne for.

Det er anslått at en avvikling av taxfree-ordningen for alkohol fra 1. januar 2015 vil gi en påløpt provenyøkning på rundt 1,2 mrd. kr i 2015. Finansdepartementet understreker selvfølgelig at dette anslaget er usikkert, fordi en del av salget som i dag skjer på flyplasser, vil tas i utlandet i stedet. Men det er sikkert at dette er penger som kunne ha vært brukt mer fornuftig på andre tiltak over statsbudsjettet.

Derfor er også forslaget om at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget, et mageplask – mellom fugl og fisk. Det er fortsatt et taxfree-salg, og vi «grønne» på Stortinget vil påpeke at å vedta nok en utredning av en ordning som vi kjenner mer enn godt nok fra før, er helt unødvendig. Dette er et prinsipielt og politisk spørsmål, det er ikke et teknokratisk anliggende, selv om vi erkjenner nødvendigheten av å sjekke de kontraktsmessige bindingene knyttet til et sånt tiltak. Men det må gå an å ta en prinsipiell stilling til dette før en lar seg styre av kontraktsforhold.

Dette er et spørsmål om hvorvidt alkoholsubsidiering av flyreiser er en god eller dårlig ordning, gitt norsk sosialpolitikk og gitt norske klimamål. Ifølge Avinor inneholder kontrakten med Travel Retail Norway ikke en oppsigelsesadgang for partene, med unntak av ved et politisk vedtak om endring eller avvikling av hele taxfree-ordningen. Avtalen betyr at det sannsynligvis er lite realistisk at Vinmonopolet kan drive taxfree-salg før om kanskje ni år, med mindre Stortinget vedtar en reell avvikling av taxfree-ordningen på flyplasser for alle varer eller av utvalgte varer som tas ut av taxfree-ordningen.

Det er dette forslaget til offentlig vedtak som Miljøpartiet De Grønne i dag fremmer for alkohol. Avinor kan da i neste omgang velge om de vil fortsette å ha alkoholsalg på flyplassene – men avgiftsbelagt som normalt og drevet av Vinmonopolet som normalt – eller ikke. Det overlater vi til Avinor og Vinmonopolet å forhandle om.

Det er ingen tvil om at alkohol har negativ innvirkning på folkehelsa. Selv om det er en lovlig vare, er vi klar over at det er en vare som bidrar til mye sosial nød, og omsetningen av den er vi enige om skal begrenses. Miljøpartiet De Grønne synes derfor det er påfallende at hele helse- og omsorgskomiteen er enig om at alkoholpolitikken skal bli mer helhetlig og forsvarlig, og dessuten er kritisk til dagens ordning hvor Travel Retail Norway driver taxfree-salget, men likevel ikke foreslår å stanse ordningen med alkoholsalg på flyplasser.

Jeg tar dermed opp det forslaget som Miljøpartiet De Grønne har fremmet.

Presidenten: Representanten Rasmus Hansson har tatt opp det forslaget han refererte til.

Statsråd Bent Høie [15:22:52]: Alkohol er en lovlig vare, men det er ingen alminnelig vare. Det er en vare som medfører skader og problemer. Alkoholholdig drikke påvirker ikke bare brukeren selv, men også familie, venner og andre tredjepersoner og samfunnet generelt. Det er derfor bred enighet om at vi må ta i bruk flere virkemidler for å begrense alkoholkonsumet og gjennom dette redusere skader og problemer som følge av alkoholbruk.

Jeg mener det er viktig å sørge for en helhetlig og balansert alkoholpolitikk. Vinmonopolordningen er et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene. Hovedlinjene i alkoholpolitikken, herunder monopolordningen, skal ligge fast. Vinmonopolets enerett til detaljsalg av sterkere alkoholholdig drikke sikrer kontroll, kontrollert tilgjengelighet til alkoholholdig drikk, og begrenser omsetningen av alkohol.

For å bevare en effektiv alkoholpolitikk også på sikt må en ha legitimitet og aksept i befolkningen. Jeg mener at taxfree-ordningen er en del av den alkoholpolitiske totalpakken og kan sies å ha bidratt til aksept overfor de andre alkoholpolitiske virkemidlene, bl.a. relativt høye alkoholavgifter og monopolet.

Taxfree-utsalgene på flyplassene drives i dag av aktører som har avtaler om å stå for denne driften. Disse har nylig, under forrige regjering, fått forlenget sin avtale med Avinor fram til 31. desember 2022.

I representantforslaget foreslås det at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget på norske flyplasser. Det er etter mitt syn ikke hensiktsmessig å beslutte at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget på flyplassene nå. Jeg mener at det i dag ikke foreligger et tilstrekkelig grunnlag for å foreta en så vesentlig endring av taxfree-ordningen og ikke minst også av Vinmonopolets oppgaver. En slik løsning reiser en rekke juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål. Jeg mener det uansett ikke vil være forsvarlig å beslutte at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget uten at alle sider og konsekvenser ved en sånn løsning er nærmere utredet.

En overføring av taxfree-salget til Vinmonopolet vil være en vesentlig endring av Vinmonopolets oppgaver, som i dag er begrenset til å tilby avgiftsbelagt alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent i Norge. En utredning av dette spørsmålet må også bl.a. ta opp i seg om en sånn oppgaveoverføring truer grunnlaget for Vinmonopolet.

Avslutningsvis vil jeg slutte meg til at det er viktig å sørge for en forsvarlig utforming av taxfree-butikkene, som gir en helt naturlig mulighet til å gå utenom taxfree-butikkene ved ankomst og avreise. Jeg er derfor veldig glad for at det nå foretas konkrete endringer, og jeg forventer at veiene utenom butikkene gjøres tydelige og lett tilgjengelige. Og vi ser nå at det er gjort endringer bl.a. på Gardermoen, sånn at nå oppleves det på en helt annen måte enn tidligere.

Jeg vil understreke at det også er viktig at taxfree-butikkene, både ved utformingen av butikkene og i sin løpende virksomhet, sørger for at forbudet mot alkoholreklame og de andre kravene i alkoholloven som også gjelder for taxfree-utsalgene, etterleves.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Ruth Grung (A) [15:27:03]: Helseministeren var så vidt innom dette med Vinmonopolet og mente at taxfree-ordningen var en del av den helhetlige alkoholpolitikkutformingen.

Etter ett år på Stortinget som helsepolitiker har jeg gått tilbake og lest litt om innspillene fra Vinmonopolet. De har over lengre tid vært bekymret. Spesielt merker de seg – sett fra Vinmonopolets ståsted – at når en så stor del av omsetningen skjer enten via taxfree-handel eller via grensehandel, er man på vei til å undergrave hele ordningen med Vinmonopolet og legitimiteten til Vinmonopolet i befolkningen.

Helseminister, som fagstatsråd og ansvarlig for Vinmonopolet: Hvor går grensen for å opprettholde Vinmonopolet, sett fra ditt ståsted?

Statsråd Bent Høie [15:27:55]: Jeg mener det er viktig å ha et vinmonopol, og jeg mener det er viktig å ha et godt tilgjengelig vinmonopol. Det har vi i Norge. Det har vi i Sverige.

Taxfree-salget og det avgiftsfrie salget i Norge foregår selvfølgelig ikke bare på flyplassene, det er også taxfree-utsalg på båtene. Hvis båter i utenlandstrafikk ikke hadde hatt mulighet til å ha taxfree-salg, tror jeg en del båtruter hadde forsvunnet. Det er også tollfri handel over grensene.

Jeg registrerer at Sverige fortsatt har en vinmonopolordning, men de har helt andre importkvoter enn det vi har i Norge.

Ruth Grung (A) [15:28:37]: Spørsmålet gjaldt omsorgen for Vinmonopolet og de signalene som sikkert også du, som helseminister, har fått fra Vinmonopolet – om hvor bekymret de er over den utviklingen som har skjedd siden i sommer og i 3. kvartal, hvor omsetningen har økt med over 30 pst. Det begynner å bli røde tall for Vinmonopolet – både på Sørlandet og andre steder. Du som fagstatsråd og ansvarlig for Vinmonopolet: Hva er ditt budskap for å opprettholde vinmonopolordningen?

Presidenten: Presidenten vil bemerke at alle henvendelser skal gå via presidenten.

Ruth Grung (A) [15:29:09]: Unnskyld!

Presidenten: Statsråd Bent Høie, vær så god.

Statsråd Bent Høie [15:29:11]: Alkoholpolitikken i Norge vedtas i Stortinget – det er ikke Vinmonopolet som utformer alkoholpolitikken.

Så ligger det til Vinmonopolets styre å drive Vinmonopolet innenfor de lover og regler som Stortinget har vedtatt, ut fra de kravene til økonomisk balanse som styret i Vinmonopolet har.

Kjersti Toppe (Sp) [15:29:50]: Statsråden sa nettopp at alkoholpolitikken vert vedtatt i Stortinget, og i dag kjem Stortinget til å vedta eit forslag der ein

«ber regjeringen legge fram en helhetlig utredning om taxfree-ordningen i inneværende stortingsperiode, inkludert en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene».

I svarbrevet til komiteen i denne saka argumenterer statsråden sjølv heftig imot eit slikt forslag: Han ser ingen grunn til å bruka ressursar «på en særlig gjennomgang av taxfree-ordningen». No er det jo sånn at ein statsråd må bøya seg for det som eit storting vedtar. Så eg har lyst til å høyra litt med statsråden korleis han då ser for seg å følgja opp intensjonen i det som det no kjem til å verta eit fleirtal for på Stortinget.

Statsråd Bent Høie [15:30:41]: Jeg har lyttet nøye til debatten og innspillene til dem som står bak dette flertallsforslaget. Hvis det blir vedtatt senere i dag, kommer jeg selvfølgelig til å følge opp det forslaget.

Freddy de Ruiter (A) [15:31:08]: Litt i forlengelsen av det representanten Grung spurte om, og som statsråden var inne på, at det var viktig å ha en helhetlig alkoholpolitikk: Jeg lurer på om statsråden opplever at det er et flertall bak den helhetlige alkoholpolitikken i Stortinget, med den siste omdreininga som skjedde, med eventuelt å veksle tobakkskvoten, røykkvoten, med en ekstra alkoholkvote. Er dette en del av den helhetlige alkoholpolitikken som styrker Vinmonopolet?

Statsråd Bent Høie [15:31:49]: Den endringen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Hvis en snakker om hovedlinjene i alkoholpolitikken som en del av samarbeidsavtalen mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringen, oppfatter jeg at den består av fire helt sentrale elementer: beholde vinmonopolordningen, beholde reklameforbudet, beholde et fortsatt høyt avgiftsnivå og beholde regulerte salgs- og skjenketider.

Presidenten: Replikkordskiftet er dermed omme.

De talere som heretter får ordet, har en taletid på 3 minutter.

Ruth Grung (A) [15:32:33]: Jeg ønsker å svare litt på de utfordringene som Høyre og Fremskrittspartiet tok opp i sine innlegg, og presisere at bakgrunnen for at Arbeiderpartiet nå ønsker å få vurdert muligheten for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget, nettopp er de tydelige signalene vi har fått fra Vinmonopolet, at vi er på vei til undergrave det samfunnsmandatet de har, og den legitimiteten de har i befolkningen.

Arbeiderpartiet er et kunnskapssøkende parti, og det er derfor vi ønsker at man utreder om det er mulig at Vinmonopolet kan overta, om det er muligheter for at vi kan gå inn i avtalen før utgangen av 2022, og ikke minst at man ser på ordninger for hvordan man kan finansiere infrastrukturen og småflyplassene videre.

Så vil jeg bare minne om at man i EU fjernet taxfree-systemet for ti år siden. Det er ikke så stor bruk av taxfree-ordning internt i EU. Det er Norge som skiller seg litt ut der i forhold til andre land.

Tor André Johnsen (FrP) [15:34:05]: Et godt gammelt ordtak heter: «Why change a winning team», eller sagt på en litt annen måte: Hvorfor forandre noe som fungerer bra? Dagens taxfree-ordning fungerer faktisk bra – den fungerer egentlig dobbelt bra. For det første bidrar den til at gode nordmenn kan få handlet en liten kvote alkohol til en akseptabel pris, og for det andre bidrar den med sårt tiltrengte midler til flyplasser rundt omkring i hele Norge, noe som igjen er avgjørende viktig for å sørge for effektiv og tilstrekkelig utbygging av våre flyplasser uten å måtte gå omveien om statsbudsjett og nasjonale samferdselsplaner. Nå pågår det f.eks. en massiv utbygging av Gardermoen flyplass, og det er et eksempel på investeringer som kan besluttes raskt og effektivt i styret i Avinor uten at det må gå gjennom behandlinger i nasjonale politiske prosesser og nasjonale politiske planer, men også uten at det belaster norske skattebetalere. Resultatet er fornøyde reisende, og kork og kaos unngås, slik det f.eks. er på veinettet.

Jeg har store problemer med å se svakheter med denne ordningen. I stedet for å prøve å utvanne den bør den heller styrkes og utvides. Jeg registrerer at forslagsstillerne har et slags ønske om å videreføre konseptet i ordningen ved at taxfree-salget skal subsidiere flyplassene. Hva skal man da prøve å oppnå ved å la Vinmonopolet ta over alkoholsalget? For det første må en jo si opp gunstige avtaler med de negative økonomiske konsekvenser som det vil medføre, og for det andre er det vel ingen logikk i at det skulle bli solgt noe mindre alkohol om Vinmonopolet tar over omsetningen? Eneste mulige årsaken jeg klarer å se, må være at det er et slags moralsk eller etisk argument om at Vinmonopolet skal ha en slags kontroll på det meste av alkoholomsetningen i Norge.

Jeg finner for øvrig ikke et slikt argument som så avgjørende viktig at det er verdt å støtte, så jeg anbefaler flest mulig å stemme mot forslaget.

En siste liten kommentar når det gjelder det at man i EU har avviklet taxfree-ordningen. Det blir litt spesielt å sammenlikne med EU, for der er prisene helt annerledes enn i Norge. Prisnivået er i hvert fall det halve, og i tillegg er det mye lettere tilgjengelighet på alkohol enn det er i Norge. Så det blir å sammenlikne to vidt forskjellige ting.

Ketil Kjenseth (V) [15:36:48]: Vi har litt ulik motivasjon for å få flertall for det utredningsforslaget som vi behandler her i dag. For Venstres del har vi gående en debatt om å avvikle hele taxfree-ordningen tilsvarende det EU har gjort, og det blir jo en annen debatt enn den som Kjersti Toppe og Olaug Bollestad tar til orde for: å opprettholde en avgiftsfri omsetning av alkohol i Norge.

Jeg har litt vanskelig for å se den prinsipielle helsepolitiske versjonen av den debatten, at vi skal ha en ordning med salg av avgiftsfri alkohol i Norge. Det reiser noen prinsipielle spørsmål med hensyn til om det er Vinmonopolet som skal forvalte begge typer salg, både det avgiftspliktige og det avgiftsfrie. Det er nå en del av debatten. Men i et helsepolitisk perspektiv burde en jo ikke gå inn for å ha lavere avgifter på alkoholsalg.

Så til den forvaltningsmessige delen av denne debatten. Det er jo en utfordring når Senterpartiet – etter åtte år med samferdselsministeren og etter å ha inngått disse langsiktige avtalene med Travel Retail Norway – har i hvert fall det overordnede politiske ansvaret, at vi ser en stadig sektorisering og statliggjøring av norsk politikk uten at Stortinget er særlig involvert. Når det får slike økonomiske konsekvenser som 30 mrd. kr over noen år, som da går utenom politiske prioriteringer, reiser det en viktig debatt – også forvaltningsmessig. Her synliggjøres den og settes på spissen i en debatt i åpent landskap mellom Vinmonopolet og Avinor, som to statlige aktører. Jeg synes ikke at det tar seg veldig godt ut i offentligheten at vi står her i denne situasjonen.

Vi har også sett Vinmonopolet argumentere for at de ikke skal ta de samferdselspolitiske konsekvensene av dette, men at de vil ha et redusert avgiftstrykk på alkohol generelt. Da er vi over i en helt annen debatt. Den helsepolitiske delen utfordrer oss da veldig når det gjelder framtidig avgiftsnivå på alkohol i Norge.

Jeg vil anta at denne debatten ikke er over med dagens forslag om å utrede, men for Venstres del er det altså en helhetlig utredning vi ønsker oss, for deretter å kunne ta stilling til om vi skal gå videre med taxfree-salg, om vi skal avvikle hele ordningen, og om vi skal få den samferdselspolitiske delen av dette – med kryssubsidieringen – ut i offentligheten og inn i Stortinget for å ta stilling til dette. Her er det mange debatter i debatten.

Sveinung Stensland (H) [15:39:58]: Vi kan nok konstatere at siste ordet er ikke sagt om taxfree i denne sal i denne perioden, og nå vet vi jo at det skal komme en utredning, selv om vi stemmer imot. Det er en debatt vi ønsker å delta i. Så skal jeg komme mer tilbake til hva vi mener, da jeg ble utfordret på det av representanten Lysbakken.

Men først av alt vil jeg gi honnør til Rasmus Hansson, som er den som har den mest prinsipielle tilnærmingen i saken og trekker konsekvensene av en del av argumentene som andre fremmer. Det skal han ha honnør for, selv om jeg ikke er enig med ham.

Det er en del partier som har beveget seg noe i denne saken. Blant annet var det et sentralstyremedlem i Venstre som rett før valget sa:

«I dag er ikke noe ønske i Venstre om å fjerne taxfreesalget. Det er en ordning som mange mennesker åpenbart setter pris på. Gevinsten ved å ta det bort er antagelig mye mindre enn opplevelsen av ulempe».

Kristelig Folkeparti, derimot, tok allerede før valget til orde for å se på organiseringen av taxfree, noe de i dag følger opp.

Når det gjelder de rød-grønne, er denne saken mye mer interessant. SV var det partiet som i regjering var med og økte vinkvoten og la til rette for mye av den salgsveksten i taxfree vi har sett de siste årene. De er nå skeptiske til hele ordningen, og vil la Vinmonopolet overta salget.

Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen uttalte i Aftenposten rett før valget i fjor at Arbeiderpartiet er fornøyd med dagens ordning:

«Taxfreesalget er en viktig inntektskilde for flyplassene, og et veldig godt etablert konsept.»

For Arbeiderpartiet var ikke alkoholaspektet viktig. Det var behovet for flyplassfinansiering som var argumentet. Men de var tydelige: Taxfree-ordningen skal ligge fast.

Senterpartiet velger sammen med sine rød-grønne venner å beklage at Avinor i 2012 forlenget avtalen med TRN ut 2022. De styrte selv Samferdselsdepartementet i 2012. komitéinnstillingen antyder de i en merknad at myndighetene forsøker å «skjule» storsamfunnets vilje til å opprettholde småflyplasser gjennom avgiftsfritt alkoholsalg. De antyder altså at dette er noe som skjer i det skjulte. I så fall er det en dekkoperasjon Senterpartiet ikke fikk øye på da de i åtte år styrte Samferdselsdepartementet.

Jeg har all respekt for at partier følger opp sin partilinje i denne saken, men jeg undrer meg litt over den snuoperasjonen denne saken representerer for de rød-grønne partiene. Det er uansett interessant å se hvor kritiske de rød-grønne partiene åpenbart er til den politikken de selv førte i regjering.

Inntil videre kan vi konstatere at taxfree-ordningen fortsetter som før, men med nødvendige tilpasninger innen dagens regelverk som sørger for at flypassasjerer slipper å balansere mellom spritflasker på vei til og fra flyet. Dette er endringer SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet kunne gjennomført da de selv satt ved roret.

Så ble vi utfordret av Lysbakken på hvordan vi ser for oss dette i fremtiden. Vår politikk er å fortsette dagens ordning, med de tilpasningene som allerede er gjort ved at folk kan gå til flyet utenom taxfree-butikken.

Olaug V. Bollestad (KrF) [15:43:05]: Jeg må få lov til å svare på noen av de utfordringene som ligger her. Kristelig Folkeparti har, sammen med Senterpartiet, fremmet to forslag. Det ene var at Vinmonopolet skulle overta taxfree-ordningen, fordi vi tenker at vi vil støtte opp om Vinmonopolet. Men det er et forslag nummer to. Det er at vi ønsker en gjennomgang av taxfree-ordningen. Siden Kristelig Folkeparti ikke får velge fra øverste hylle – vi tror ikke det er flertall i denne salen for å legge ned taxfree-ordningen – så vil vi være med på det samme som Venstre, å se på den muligheten. Det ligger ikke fra vår side at vi ikke vil ha med det.

Kristelig Folkeparti er opptatt av å sikre Vinmonopolet som punkt én, og som punkt to å se på muligheten for å gå gjennom hele taxfree-ordningen som sådan. Det var mitt svar på det.

Kjersti Toppe (Sp) [15:44:15]: Det kom ein del innlegg på slutten som eg har lyst til å kommentera litt. Til representanten Tor André Johnsen: Eg synest han hadde eit veldig ærleg innlegg som sa kva Framstegspartiet meiner om taxfree-ordninga og det at dei ikkje er så opptatt av å styrkja Vinmonopolet si stilling. Det forstår eg godt, for dei er jo ikkje for å ha vinmonopol i det heile.

Til representanten Ketil Kjenseth: Det er ein prinsipiell helsepolitisk debatt om vi vil styrkja Vinmonopolet si stilling eller om vi vil undergrava Vinmonopolet si stilling ved å auka taxfree-salet. Eg synest det er interessant at Venstre no diskuterer å avvikla heile taxfree-salet, men eg synest jo det er litt vinglete, når dei i revidert nasjonalbudsjett i fjor var det partiet som gav fleirtal til regjeringa for å auka alkoholkvotene for vin med 50 pst. Men når det er sagt, er eg veldig glad for at Venstre og representanten Kjenseth stemmer for at vi no skal få ein heilskapleg gjennomgang.

Til slutt, til representanten Sveinung Stensland: Han snakka no også veldig bra om andre parti sine argument og motargument, men eg saknar litt kva Høgre faktisk argumenterer for sjølv i denne saka. Han kom igjen inn på avtala som Avinor har gjort, og forlenginga av den leigekontrakten. Eg svarar sånn som eg har gjort før i dag: Dette er noko Avinor gjorde utan at det var nokon politisk behandling, men no er det heldigvis slik at denne avtala kjem til å verta ei sak i Stortinget, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og det synest eg er veldig bra.

Harald T. Nesvik (FrP) [15:46:42]: Nå svingte representanten Kjersti Toppe seg til de store høyder fra denne talerstol, ja hun kalte Venstre vinglete i denne saken. Det kommer altså fra partiet som hadde statsråden i 2012, da man inngikk denne avtalen, som sikret – uten anbud – at dette selskapet fikk fornyet sin kontrakt i ti nye år. I tillegg er det altså slik at representanten Toppe også viser til at man i revidert økte taxfree-kvoten ved at hvis man lot være å ta med seg sigaretter, kunne man veksle dem inn i to flasker ekstra med vin. Representanten bruker nok en gang begrepet at man hever taxfree-kvoten med 50 pst. Prosentregning er nok ikke Kjersti Toppes sterkeste side, all den tid hun da glemmer at man i tillegg til disse flaskene med vin faktisk også kan ta med seg andre varer. Taxfree er jo også andre produkter.

Det var også det samme partiet som var med på å sørge for at vinkvoten ble økt fra to til fire flasker. Var ikke det et angrep på Vinmonopolet, slik representanten ser det?

Det var vel representanten Lysbakken som etterlyste hva representantene fra de forskjellige partiene mente om dagens taxfree-system. Vi i Fremskrittspartiet synes at taxfree-systemet, sånn som det er i dag, fungerer, men vi ser svært gjerne at det kommer ut på anbud når denne avtalen som nå ligger her, utløper. Vinmonopolet kan gjerne også få lov til å være med i anbudsprosessen. Det er helt ok. Det viktigste er å få dette her opp i åpent lende, og at ikke beslutninger tas – som representanten Toppe var inne på – uten politisk styring. Det kan virke som at statsråden fra Senterpartiet som styrte det departementet som hadde eierstyringen av Avinor den gangen, overhodet ikke hadde kontroll, verken på det styret som en selv hadde utnevnt, ei heller seg selv som generalforsamling. Det er jo interessant, men det er fint at representanten innrømmer det.

Freddy de Ruiter (A) [15:49:32]: Jeg registrerer at det raljeres over at de rød-grønne partiene diskuterer og reflekterer over egen politikk. Det tror jeg det er viktig at alle partier gjør, og at en diskuterer og reflekterer når det også oppstår endringer. Jeg er veldig glad for at vi ikke er statiske i vår tilnærming til verken helsepolitikken eller andre viktige samfunnsområder. Det tror jeg er helt nødvendig. Hvis ikke kan vi nok lett gjøre gale ting og bli veldig konservative i vår tilnærming til viktige samfunnsområder.

Dette er vanskelige diskusjoner. Dette handler om helsepolitikk, i aller høyeste grad. Det handler også om inntekter til Avinor. Det handler om et kryssubsidieringssystem. Arbeiderpartiet har ikke sagt hva vi kommer til å havne på, men vi må selvfølgelig ivareta en finansiering av et rutenett i Norge. Vi skal ivareta helsa til folk, vi skal ha en helhetlig tilnærming til alkoholpolitikken. Da nytter det ikke å gjøre som representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet: stikke hodet dypt ned i sanden og håpe at ting går over, når en ser at Vinmonopolets stilling er svekket de siste månedene. Da må en faktisk diskutere hva en kan gjøre for å opprettholde og videreutvikle en god og helhetlig alkoholpolitikk.

Så jeg er ikke skamfull, og jeg angrer overhodet ikke på at vi til enhver tid reflekterer over egen politikk og egen praksis. Det tror jeg det er svært viktig for alle partier å gjøre.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Kjersti Toppe (Sp) [15:51:49]: Det er ikkje så ofte eg vert skulda for å svinga meg til dei store høgder, så eg tar det nesten som ein kompliment at eg klarte det.

Eg vart kritisert av representanten Nesvik igjen, og det verste er at eg vert skulda for ikkje å kunna prosentrekning – eg trudde eg var ganske god i matematikk. Men det er slik at når ein aukar talet på flasker ein får med seg frå taxfree, frå fire til seks, meiner eg at det er ein 50 pst. auke. Men vi kan godt ta eit seminar om det etterpå.

Eg vil heilt til slutt seia at eg synest det er ganske trist at Stortinget ikkje klarer å diskutera helsepolitikk, at ein berre oppfører seg som samferdselspolitikarar, og at det vert ein stor diskusjon om avtalar. Det fortener ikkje denne saka, for ho er for viktig til det.

Presidenten: Representanten Harald T. Nesvik har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Harald T. Nesvik (FrP) [15:53:08]: Jeg tror jeg skal hjelpe representanten Toppe med prosentregningen med én gang, så slipper vi å ta det etterpå. Hvis representanten Toppe hadde snakket om vinkvoten, ville det vært noe helt annet, men representanten Toppe snakket utelukkende om taxfree-kvoten. Og med taxfree-kvoten kan man, i tillegg til at man kan ta med seg seks flasker vin, også ta med seg et gitt antall bokser med øl – det kan man ta med seg inn på den samme kvoten. Det er altså en del av taxfree-kvoten, og da blir det neppe 50 pst. lenger.

Presidenten: Presidenten takker for en slik oppklaring.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

Presidenten vil foreslå at sakene nr. 9–11 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Under debatten er det satt frem fire forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Ruth Grung på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre

  • forslag nr. 2, fra Olaug V. Bollestad på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslag nr. 4, fra Ruth Grung på vegne av Arbeiderpartiet

  • forslag nr. 5, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne

Presidenten gjør oppmerksom på at Arbeiderpartiet har gått ut av fraksjonen i forslag nr. 2, og at forslag nr. 3 ikke ble fremsatt.

Det voteres først over forslag nr. 5, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å endre dagens taxfree-ordning på norske flyplasser, slik at ordningen ikke lenger omfatter alkoholholdige drikker.»

Votering:Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 111 mot 2 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.15.29)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget på norske flyplasser.»

Presidenten minner om at Arbeiderpartiet ikke lenger står bak forslaget.

Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme for forslaget.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 96 mot 17 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.16.09)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig vurdere om det kan være mulig for Vinmonopolet å overta ansvaret for taxfree-salget av alkoholholdige drikker på norske flyplasser.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet at de subsidiært vil stemme for forslaget.

SV har varslet at de vil stemme imot forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 74 mot 39 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.16.40)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en helhetlig utredning om taxfree-ordningen i inneværende stortingsperiode, inkludert en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme for forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble bifalt med 58 mot 55 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.17.14)Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:83 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.