Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Dokumenter: (Innst. 110 S (2014–2015), jf. Prop. 28 S (2014–2015), kap. 1137)

Sak nr. 11 [18:05:23]

Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2014 under Landbruks- og matdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 11

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endring:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1137Forsking og innovasjon
53Omstillingsmidlar instituttsektoren mv., blir auka med679 000
frå kr 3 379 000 til kr 4 058 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.