Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Dokumenter: (Innst. 109 S (2014–2015), jf. Prop. 25 S (2014–2015), kap. 222, 225-228, 230, 252, 256, 270, 276, 280, 283, 284, 287, 288, 2410, 3222, 3225, 3230, 3256, 5310 og 5617)

Sak nr. 12 [18:05:36]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 12

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgende endringer:

Utgifter
222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
1Driftsutgifter, forhøyes med6 199 000
fra kr 90 653 000 til kr 96 852 000
225Tiltak i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med8 822 000
fra kr 89 773 000 til kr 98 595 000
63Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med6 198 000
fra kr 57 533 000 til kr 51 335 000
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med8 176 000
fra kr 122 445 000 til kr 114 269 000
65Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med21 410 000
fra kr 533 300 000 til kr 511 890 000
67Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med611 000
fra kr 8 136 000 til kr 7 525 000
70Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med6 000 000
fra kr 48 798 000 til kr 54 798 000
72Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner, forhøyes med121 000
fra kr 5 604 000 til kr 5 725 000
74Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med750 000
fra kr 23 214 000 til kr 23 964 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 791 065 000 til kr 790 065 000
22Videreutdanning for lærere og skoleledere, nedsettes med27 000 000
fra kr 616 773 000 til kr 589 773 000
72Tilskudd til utviklingsprosjekter i grunnopplæringen, forhøyes med250 000
fra kr 2 070 000 til kr 2 320 000
227Tilskudd til særskilte skoler
73Tilskudd til opplæring i Kenya, nedsettes med546 000
fra kr 1 309 000 til kr 763 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med141 993 000
fra kr 1 601 993 000 til kr 1 743 986 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med14 472 000
fra kr 1 410 920 000 til kr 1 425 392 000
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med312 000
fra kr 148 215 000 til kr 147 903 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med333 000
fra kr 111 458 000 til kr 111 791 000
74Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med3 158 000
fra kr 25 858 000 til kr 22 700 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med14 844 000
fra kr 224 305 000 til kr 239 149 000
76Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med124 000
fra kr 45 272 000 til kr 45 148 000
77Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning,forhøyes med1 414 000
fra kr 12 688 000 til kr 14 102 000
78Kompletterende undervisning, nedsettes med6 450 000
fra kr 43 360 000 til kr 36 910 000
230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med9 799 000
fra kr 58 410 000 til kr 48 611 000
252EUs utdannings- og ungdomsprogram
70Tilskudd, forhøyes med34 982 000
fra kr 290 360 000 til kr 325 342 000
256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med1 250 000
fra kr 16 521 000 til kr 17 771 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, nedsettes med263 826 000
fra kr 358 981 000 til kr 95 155 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, nedsettes med254 000
fra kr 65 628 000 til kr 65 374 000
280Felles enheter
51Drift av nasjonale fellesoppgaver, nedsettes med33 000
fra kr 146 896 000 til kr 146 863 000
73Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med2 100 000
fra kr 23 905 000 til kr 26 005 000
283Meteorologiformål
50Meteorologisk institutt, forhøyes med8 200 000
fra kr 290 089 000 til kr 298 289 000
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med744 000
fra kr 61 445 000 til kr 62 189 000
284De nasjonale forskningsetiske komiteene
1Driftsutgifter, forhøyes med1 023 000
fra kr 17 529 000 til kr 18 552 000
287Forskningsinstitutter og andre tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med450 000
fra kr 25 078 000 til kr 24 628 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med3 426 000
fra kr 233 123 000 til kr 229 697 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med27 823 000
fra kr 1 603 029 000 til kr 1 575 206 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med333 000
fra kr 11 511 000 til kr 11 178 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med4 656 000
fra kr 343 111 000 til kr 347 767 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med21 515 000
fra kr 82 240 000 til kr 60 725 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med27 126 000
fra kr 3 105 295 000 til kr 3 078 169 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med53 005 000
fra kr 946 096 000 til kr 999 101 000
74Tap på utlån, nedsettes med80 000 000
fra kr 344 700 000 til kr 264 700 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med247 278 000
fra kr 22 274 976 000 til kr 22 027 698 000
Inntekter
3222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
2Salgsinntekter mv., forhøyes med6 199 000
fra kr 4 898 000 til kr 11 097 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med787 000
fra kr 52 345 000 til kr 51 558 000
3230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med9 799 000
fra kr 58 410 000 til kr 48 611 000
3256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1Inntekter ved oppdrag, forhøyes med1 250 000
fra kr 10 698 000 til kr 11 948 000
5310Statens lånekasse for utdanning
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med8 630 000
fra kr 21 100 000 til kr 29 730 000
89Purregebyrer, forhøyes med8 225 000
fra kr 115 065 000 til kr 123 290 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med583 764 000
fra kr 8 303 672 000 til kr 7 719 908 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med46 768 000
fra kr 3 804 289 000 til kr 3 757 521 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.