Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Dokumenter: (Innst. 111 S (2014–2015), jf. Prop. 29 S (2014–2015), kap. 926)

Sak nr. 13 [18:05:47]

Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 13

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
926Drift av forskingsfartøy
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med173 500 000
frå kr 213 280 000 til kr 39 780 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.