Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Dokumenter: (Innst. 112 S (2014–2015), jf. Prop. 31 S (2014–2015), kap. 310, 340, 342 og 3340)

Sak nr. 14 [18:06:00]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Kulturdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 14

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgende endringer:

Utgifter
310Tilskudd til trossamfunn m.m.
70Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med11 338 000
fra kr 255 943 000 til kr 267 281 000
340Den norske kirke
1Driftsutgifter, forhøyes med12 680 000
fra kr 1 196 953 000 til kr 1 209 633 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med8 900 000
fra kr 37 069 000 til kr 28 169 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med5 980 000
fra kr 290 979 000 til kr 284 999 000
342Kirkebygg og gravplasser
60Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 55 600 000 til kr 52 600 000
3340Den norske kirke
1Ymse inntekter, forhøyes med6 700 000
fra kr 42 610 000 til kr 49 310 000
2Inntekter ved oppdrag, nedsettes med8 900 000
fra kr 37 069 000 til kr 28 169 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.